Vés al contingut (premeu Retorn)

Arquitectura bioclimàtica (Concurs SAINT GOBAIN MCH)

Qm Tardor 2018-2019
Qm  Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV
Places per a estudiants incoming Idioma
T

7-10

15 10 Català / Castellà


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290202  4 ECTS  2T+2L CA1 2 hora de treball per hora de classe


Dia d'impartició Hora d'impartició Núm. de setmanes
 Dimarts 15:30 a 19:10 12

 

Professor Responsable Enric Corbat                      Objectius

Contemplar l’edifici com a un cicle tancat amb naixement, vida i mort.

Aprendre a construir amb materials de baix cost i baix impacte ambiental.

Aprendre a dissenyar edificis amb funcionament bioclimàtic aconseguint un baix consum energètic.

Conèixer i aprendre a implantar en un edifici sistemes actius de producció d’energies renovables.

El treball de curs es proposa sota els requisits del concurs internacional SAINT GOBAIN MULTICONFORT HOUSE (MCH) 2019 que es preveu tindrà lloc a Itàlia, de tal manera que els alumnes participaran al concurs en el que la hem participat els darrers 7 anys amb un èxit acaparador ja que hem estat finalistes els anys 2012, 2013, 2016, 2017 i 2018 I guanyadors els anys 2014 i 2015 de la fase nacional en la que participen les Escoles d’arquitectura de més prestigi de l’estat i que a més d’un important premi en metàl·lic ha donat la oportunitat de participar a les fases internacionals en la que participen Universitats de tot el món, viatjant a finals del mes de maig dels esmentats anys amb totes les despeses pagades a Bratislava, Belgrad, Bucarest, Astana, Madrid i Dubai respectivament.


Objetivos

Contemplar el edificio como un ciclo cerrado con nacimiento, vida y muerte.

Aprender a construir con materiales de bajo costo y bajo impacto ambiental.

Aprender a diseñar edificios con funcionamiento bioclimático consiguiendo un bajo consumo energético.

Conocer y aprender a implantar en un edificio sistemas activos de producción de energías renovables.

El trabajo de curso se propone bajo los requisitos del concurso internacional SAINT GOBAIN MULTICONFORT HOUSE (MCH) 2019 que se prevé tendrá lugar en Italia, de tal manera que los alumnos participarán en el concurso en el que la hemos participado los últimos 7 años con un éxito acaparador ya que hemos sido finalistas los años 2012, 2013, 2016, 2017 y 2018 y ganadores los años 2014 y 2015 de la fase nacional en la que participan las Escuelas de arquitectura de más prestigio del estado y que además de un importante premio en metálico ha dado la oportunidad de participar en las fases internacionales en la que participan Universidades de todo el mundo, viajando a finales del mes de mayo de dichos años con todos los gastos pagados a Bratislava, Belgrado, Bucarest, Astana, Madrid y Dubai.

 

Subject abstract

Learn to build with low environmental impact materials.

Learn to design buildings achieving low energy consumption using bioclimatic strategies.

Learn how to supply active systems for the production of renewable energy in buildings.

The final project is proposed under the requirements of international competition SAINT GOBAIN MULTICONFORT HOUSE (MCH) 2019 so that the students may participate in a contest we have participated in the last seven years with great success being finalists in 2012, 2013, 2016, 2017 and 2018 and winners in 2014 and 2015 of the national phase in competition with the most prestigious Spanish schools of architecture earning a significant cash prize and having the opportunity to participate in the international competition competing with other universities around the world, traveling at the end of May of such year with all expenses paid, along with the subject teacher to Bratislava, Belgrad, Bucharest, Astana, Madrid and Dubai respectively.


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Conèixer els materials i les seves qualitats bàsiques especialment el seu baix impacte ambiental.
  • Entendre els requeriments climàtics de l'edificació aplicables a cada entorn.
  • Entendre l'arquitectura com part implicada en la preservació del medi ambient i la sostenibilitat.
  • Ser capaç de dissenyar un edifici de baix consum energètic.
  • Reconèixer les implicacions ambientals dels materials i les tècniques constructives.
  • Distingir el grau de viabilitat dels sistemes actius de producció energètica d’aplicació als edificis.
  • Defensar adequadament el projecte en un presentació oral davant un tribunal en Anglès cas de participar a la Fase Internacional tal com sempre ha estat durant els 4 anys que hem participat.


Continguts

1

Introducció, sinopsi històrica, exemples i anàlisi de les seves propostes. Proposta de 1ª entrega, referents.

2

Anàlisi de l’entorn, preexistències. Presentació i explicació de la 1ª entrega treball.

3

Presentació del concurs SAINT GOBAIN MULTICONFORT HOUSE 2019. Visites virtuals a projectes presentats en altres edicions.

4

La pell de l’edifici. Anàlisi de propostes paradigmàtiques.

5

Sistemes passius en cicle d’hivern. Captació solar. Correcció treball de curs.

6

Sistemes passius en cicle d’estiu. Protecció solar. Refrigeració natural. Correcció treball de curs.

7

Programes de càlcul de balanç tèrmic d’edificis. Correcció treball de curs.

8

Sistemes actius de generació de calor i la seva integració arquitectònica. Correcció treball de curs.

9

Sistemes actius de producció elèctrica i la seva integració arquitectònica. Correcció treball de curs.

10

Emmagatzematge d’energia. Correcció treball de curs.

11

Obtenció de materials, matèries primeres i energia continguda. Correcció de treball de curs.

12

Exposició final pública de treballs i realització de l’examen.


Mètode d'avaluació

1 treball de curs (20+60%)
2 examen conceptual (20%)

 

Bibliografia

OLGYAY, Victor: Arquitectura y clima. Editorial Gustavo Gili.

YÁÑEZ, Guillermo: Arquitectura solar e iluminación natural. COAM.

MITJÀ, Albert: Estalvi d’energia en el disseny d’edificis. Barcelona. Gencat, departament d’indústria i energia.

SERRA, Rafael: Les energies a l’arquitectura. Barcelona. Edicions UPC.

SANTAMOURIS, ASIMAKOPOULOS: Passive cooling of buildings. London, James&James cop.

HERZOG, Thomas: Solar Energy in architecture and urban planning. Munich, Prestel cop.

NEILA, F. Javier: Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible. Madrid, Munilla-lería.

HARLAND, Edward: Eco-renovation, Green Books.