Comparteix:

Recerca, transferència i innovació


L’ETSAV considera que els àmbits de la recerca, la transferència de coneixement, la innovació i la relació amb el món professional són el motor que alimenta i amplifica el camp disciplinari de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació i dona sentit a una docència basada en l’expertesa adquirida en aquests terrenys. Per tal de fer-ho possible, l’escola promociona el R+D+I a través del CRAL, Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local, i ofereix espais específics com l’edifici CRITT, que allotja en els seus 12 mòduls de treball projectes de recerca i transferència vinculats al professorat investigador així com iniciatives professionals capaces d'aportar innovació en aquest camp. L'adjudicació dels mòduls es fa mitjançant la convocatòria periòdica de concursos.

El professorat, personal de suport, doctorands i professionals que integren els grups, centres de recerca i entitats allotjats, perfilen una estructura de coneixement diversa capaç d’abastar les àrees d’interès que defineixen el perfil propi del centre. 

 

Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local, CRAL

El CRAL és un centre específic de recerca de la UPC que aglutina la capacitat investigadora, de transferència de coneixement i d'innovació del professorat de l'ETSAV i la dirigeix cap a projectes i programes de recerca de l'àmbit de l'arquitectura, la ciutat i el territori, així com convenis de col·laboració amb l'administració, el teixit social i el sector productiu amb l'objectiu de produir reflexió i generar coneixement en actuacions d'habitatge, rehabilitació, regeneració, infraestructura, espai públic, medi ambient, paisatge o patrimoni. 

El CRAL està vinculat al Laboratori de Maquetes i al Laboratori de Fabricació i Prototipatge del CRITT.

Més informació.

 

Edifici CRITT per a l'allotjament d'iniciatives responsables i innovadores

El campus de Sant Cugat disposa de l'edifici CRITT, des de l’any 2006. El seu propòsit és allotjar iniciatives empresarials responsables, projectes de recerca i de transferència de coneixement vinculats als camps d’expertesa de l'ETSAV, a l’entorn de l’arquitectura, la tecnologia de l’edificació i l’urbanisme. Els 12 mòduls de l'edifici s'adjudiquen a través d'una convocatòria que es fa pública cada tres anys.Reglament del CRITT, acord JE/2021/02/08, de 8 de juny 2021.

Mòduls

M11. Centre d'Investigació Solar, CISOL, Torsten Masseck

          
          etsav.upc.edu/unitats/cisol

M12. Les Golfes, Martina Fabré

                    arquitecturalesgolfes.cat

M13. Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura, LITA, Joan Lluís Zamora

          
          lita.upc.edu/ca

M14. Taller 11, Sara Ferran

                    taller11.cat

M15, M16. La Politja / Cíclica, Elena Albareda

                    ciclica.eu/ca

M17, M18. La Politja / ArqBag, Jordi Mitjans

          
          arqbag.coop

M19. Computational Design Affairs, CODA, Gerard Bertomeu

                    coda-office.com

M20. Projectes: Tècnica i Organització, PROTO, Lluís Ortega i Amadeu Santacana

          
          
          futur.upc.edu/PROTO

M21. Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, MDUT, Carles Llop

          
          mdut.duot.upc.edu/

M22. La Politja / Pol·len edicions, Aida de Prada, Mar Carrera i Jordi Panyella

                    pol-len.cat

          La Politja / La Sembra, Aida de Prada, Mar Carrera i Jordi Panyella

          
          lasembra.cat

Composició

Els equips compten amb personal docent i investigador i de suport a la recerca. Hi poden col·laborar doctorands integrats en el projecte que es desenvolupa i estudiants de l’escola mitjançant beques o convenis. Els treballs realitzats s’ofereixen al coneixement de la comunitat a través de la biblioteca o del portal UPCommons, de sessions monogràfiques o d’exposicions, amb independència que la recerca desenvolupada passi a enriquir les matèries impartides pel professorat en la seva tasca docent.

Govern, gestió i suport

Comissió de Govern. Formada per l’Alcalde/Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, o persona en qui delegui, el/la Vicerector/a de recerca de la UPC, o persona en qui delegui, el/la director/a de l’ETSAV, el Subdirector/a de recerca de l’ETSAV, i una persona representant de la junta d’escola elegida entre els seus membres. La funció principal és avaluar i garantir la qualitat de la recerca generada al CRITT.

Comissió gestora. Constituïda pel director/a de l’ETSAV, el/la Subdirector/a de recerca de l’ETSAV, un PDI membre de la junta d’escola de l’ETSAV, dos investigadors/es del CRITT i el/la Cap de la UTG-ETSAV. La funció principal serà dirigir i gestionar l’activitat ordinària del CRITT, actuar en nom i representació d’aquest, i difondre i promoure la recerca específica del Campus de Sant Cugat.

Serveis de suport. Àrea de Recerca i Suport Institucional, Àrea de Serveis i Economia, Biblioteca, Centre de Càlcul i Aplicacions Informàtiques, Consergeria i Manteniment.