Vés al contingut (premeu Retorn)

La recerca dins l'àmbit BarcelonaArch

Des de l’ETSAV es considera la recerca –i la transferència de coneixement– com el motor que alimenta i amplifica el camp disciplinari de l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació i dóna sentit a una docència basada en l’expertesa adquirida en aquest terreny. Per tal de fer-ho possible, l’escola promociona la recerca i ofereix espais específics, com l’edifici CRITT, que allotja fins a 11 projectes i entitats mitjançant la convocatòria periòdica de concursos.

Els professors, personal de suport i doctorands que integren els grups i centres de recerca, instituts, laboratoris i altres equips de treball amb presència a l’ETSAV –tots ells dins l’àmbit d’arquitectura de la UPC BarcelonaArch, perfilen una estructura de coneixement diversa capaç d’abastar les àrees d’interès que defineixen el perfil propi del centre.

CENTRE DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA, CRITT


L’ETSAV disposa, des de l’any 2006, d’un edifici en el mateix campus de Sant Cugat amb la denominació de Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia. El seu propòsit és allotjar projectes de col·laboració, de recerca i de transferència vinculats als camps d’expertesa de l’escola, a l’entorn de l’arquitectura, la tecnologia de l’edificació i l’urbanisme, dins l’àmbit BarcelonaArch.

D’aquesta manera, l’edifici CRITT permet a l’escola fer explícits els objectius de promoció de la recerca, vinculació amb el territori i col·laboració amb les institucions i el teixit empresarial, que defineixen un perfil propi amb capacitat de revertir en la docència impartida.


MÒDULS
Els 11 mòduls del CRITT estan ocupats actualment per:


M01
Centre d'Investigació Solar - CISOL
, Torsten Masseck

cisol.etsav@upc.edu
www.etsav.upc.edu/unitats/cisol


M02
Laboratori del Màster Universitari en Arquitectura ETSAV
, Roger Joan Sauquet


marq.etsav.masters.upc.edu


M03
Festa 2.0
, Joan Lluís Zamora

joan.lluis.zamora@upc.edu


M05 i M06
Towards an equitable energy model. A participatory action research on energy consumer behaviour in urban communities
, Albert Cuchí


M07
Plataforma PAS a PAS
, Pere Fuertes

pere.fuertes@upc.edu


M08
Espai CODA - MPDA
, Isabel Crespo

isabel.crespo@upc.edu
coda-office.com


M11
Ciutat mosaic territorial (DUOT) - Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial (MDUT)
, Carles Llop

www.talent.upc.eduCOMPOSICIÓ

Tots els equips, liderats per un professor de l’ETSAV, estan formats per personal docent i investigador i de suport a la recerca. Hi poden col·laborar doctorands integrats en el projecte que es desenvolupa i estudiants de l’escola mitjançant beques o convenis. Els treballs realitzats s’ofereixen al coneixement de la comunitat a través de la biblioteca o del portal UPCommons, de sessions monogràfiques o d’exposicions, amb independència que la recerca desenvolupada passi a enriquir les matèries impartides pels professors en la seva tasca docent.

GOVERN, GESTIÓ I SUPORT
Comissió de Govern. Formada per l’Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, o persona en qui delegui, el Vicerector de recerca de la UPC, o persona en qui delegui, el director de l’ETSAV, el Subdirector de recerca de l’ETSAV, i un representant de la junta d’escola elegit entre els seus membres. La funció principal és avaluar i garantir la qualitat de la recerca generada al CRITT.

Comissió gestora. Constituïda pel director de l’ETSAV, el Subdirector de recerca de l’ETSAV, un PDI membre de la junta d’escola de l’ETSAV, dos investigadors del CRITT i l’administradora de l’ETSAV. La funció principal serà dirigir i gestionar l’activitat ordinària del CRITT, actuar en nom i representació d’aquest, i difondre i promoure la recerca específica del Campus de Sant Cugat.

Serveis de suport. Àrea de Recerca i Suport Institucional, Àrea de Serveis i Economia, Biblioteca, Centre de Càlcul, Consergeria i Manteniment.