Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

Grau en Estudis d'Arquitectura | GEArq

El títol de Grau en Estudis d'Arquitectura | GEArq i el Màster en Arquitectura | MArq s'emmarquen en l'esquema general de la formació de l'Arquitecte que l'ETSAV aborda en la seva totalitat a través d'un sistema modular 3+2+1

El primer mòdul (3 anys), té com a objectiu apropar progressivament l'estudiant a la disciplina arquitectònica, tot proporcionant una formació general sobre les matèries que conformen els estudis i el seu desenvolupament bàsic. La superació d’aquest primer mòdul, dóna lloc a l’expedició d’un Diploma atorgat per l'ETSAV.

Els dos primers mòduls (3+2 anys), donen lloc al títol de Grau en Estudis d'Arquitectura que, a través de l'itinerari a o de l'itinerari b garanteix l'adquisició de les competències bàsiques, generals, transversals i específiques pròpies de la titulació, forma professionals preparats per a la inserció en el mercat laboral capaços de portar a terme projectes independents i exhaustius aplicats al disseny, capaços d'afrontar un  màster universitari  i permetre l'accés al màster en Arquitectura que habilita per a la professió d'arquitecte.

Els estudiants amb un expedient adequat podran optar a la doble titulació de GEArq i Laurea Magistrale in Architettura amb la UniKORE, que dóna accés a l'examen d'estat italià d'arquitecte i/o enginyer de l'edificació.

El tercer mòdul (3+2+1 anys) dóna lloc al títol de Màster en Arquitectura que formarà professionals que exerceixin la professió, capaços de dissenyar integralment edificis i espais urbans amb una preocupació inherent als entorns habitables i a la vida humana que s'hi desenvolupa.

 • Dimensió reduïda: 100 estudiants nous cada setembre, distribuïts en dos grups autònoms de 50.
 • Estructura quadrimestral amb matrícula independent.
 • Grups de taller de 20 alumnes per professor.
 • Treball basat en el projecte d'arquitectura des del principi de la carrera.
 • Tallers interdisciplinaris (TAP) a partir del 4t quadrimestre d'estudis i tallers electius durant els darrers dos anys.
 • Aprenentatge "hands-on" amb experiències a escala 1:1 (en assignatures i competicions internacionals com el Solar Decathlon Europe).
 • Compromís territorial, social, econòmic i amb l'entorn proper.
 • Programa d'estudis en transformació cap a un model basat en l'aprenentatge de competències.
 • Avaluació continuada i seguiment personalitzat del professorat.
 • Possibilitat de pràctiques professionals externes.
 • Mobilitat en altres universitats estatals i estrangeres d'Europa, Amèrica i Àsia.
 • Període lliure entre quadrimestres per a la realització de formació complementària (cursos d'informàtica, viatges, workshops intensius, pràctiques professionals a l'estranger, etc.)

Com a complement de les accions formatives, l’ETSAV estableix diverses accions d’acollida, tutoria i orientació dels estudiants.

La pròpia organització del pla d’estudis de l’ETSAV i les característiques específiques pel que fa a la impartició dels ensenyaments, que garantitza un seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge dels seus estudiantes, és l’estratègia principal del Centre en la seva  política d’orientació i acompanyament de l’estudiant al llarg de la seva estada a l’ETSAV.

L’estructura quadrimestral dels estudis integrada en una estructura organitzativa també quadrimestral, el grau d’experimentalitat de la carrera (3) amb un altíssim percentatge de pràctiques de laboratori/taller (en grups de 20 estudiants) que permet el treball en grup, i la ràtio 1.100 estudiants / 120 professors), són aspectes que faciliten en si mateixos la relació personal i el seguiment individualitzat de l’estudiant.

Es descriuen seguidament les diferents accions d’acollida tutoria i d’orientació, que l’ETSAV te definides així com al grup d’estudiants a qui van adreçades:

Accions d’acollida:

 • Estudiantat de nou ingrés:

  Són aquells estudiants que accedeixen a l’ETSAV per primera vegada provinents de les diferents vies d’accés de Preinscripció Universitària i trasllats d’expedient.

   Acte de benvinguda, per part de l’Equip Directiu i la Delegació d’Estudiants que es realitza al llarg de la primera setmana del curs.
   Sessions informatives sobre el funcionament i la utilització dels serveis de l’ETSAV (Biblioteca, Serveis Informàtics, Taller de Maquetes, Unitats de Gestió, etc.)
  • Estudiantat que realitza estades temporals a l’ETSAV en el marc de convenis de mobilitat.

   L’ETSAV és, en números relatius, el centre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb l’índex més alt d’estudiants provinents d’altres universitats estatals i estrangeres.
   El recolzament a aquests estudiants es concreta en les accions següents:
   • Recepció i acollida individualitzada per part del coordinador de l’Oficina de Mobilitat de l’ETSAV.
   • Orientació sobre els estudis i les assignatures a cursar per tal de garantir el màxim d’aprofitament acadèmic a llarg de la seva estada a l’ETSAV.
   • Acte oficial de benvinguda per part de l’Equip Directiu, la Delegació d’Estudiants i els responsables dels serveis implicats en el procés.
   • Organització i impartició de cursos d’idiomes (català i castellà) per tal de facilitar el seu aprenentatge.

  Accions de tutoria i orientació.

  • Estudiants regulars de l’ETSAV al llarg de la seva activitat acadèmica ordinària

   La pròpia organització dels estudis i la metodologia docent utilitzada facilita un seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge dels estudiants que els permeti l’èxit en els seus estudis.
   El Programa Marc, que s’aprova anualment per la Junta d’Escola, estableix l’obligatorietat de l’avaluació continuada de totes les assignatures de la carrera, responsabilitat que recau en els professors responsables/coordinadors de les assignatures. L’excel·lent ràtio estudiant/PDI facilita la comunicació directa entre aquests col·lectius i conseqüentment, l’orientació i seguiment permanent de l’aprenentatge de l’estudiant.
   Amb l’objectiu d’optimitzar el trànsit dels estudiants al llarg del seu procés d’aprenentatge, les comissions d’avaluació curricular (CEC) revisen, amb periodicitat quadrimestral, l’evolució dels estudiants en las diferents assignatures que integren el bloc. En cas de que es detectin estudiants amb un ritme d’estudis irregular, proposen  mesures correctores  i orienten el pla de matrícula personalitzat per al següent quadrimestre.
   La normativa de permanència de l’ETSAV contempla l’assignació d’un tutor per aquells estudiants què, havent obtingut un baix rendiment acadèmic, es troben en perill de ser desvinculats dels estudis. Amb l’objectiu de millorar en el seu rendiment el tutor orienta i planifica la matrícula dels  propers quadrimestres.
  • Estudiantat que realitza pràctiques professionals

   Per a tots aquells estudiants que realitzen pràctiques externes en el marc de convenis de cooperació educativa Universitat-Empresa, l’ETSAV nomena un professor tutor de l’activitat que orienta als estudiants i els facilita la relació amb l’entorn professional.
  • Estudiants que realitzen intercanvi acadèmic en altres universitats.

   Per a tots aquells estudiants de l’ETSAV interessats en realitzar períodes acadèmics d’intercanvi en altres universitats, l’Equip Directiu, el Coordinador de Mobilitat i els serveis de suport i gestió implicats, els orienten sobre les tipologies de les universitats de destí, el pla de matrícula a realitzar i altres aspectes logístics relacionats amb l’estada abans, al llarg i després de la seva realització.