Comparteix:

Acollida, tutoria i orientació a l'estudiantat

Com a complement de les accions formatives, l’ETSAV estableix diverses accions d’acollida, tutoria i orientació dels estudiants.

La pròpia organització del pla d’estudis de l’ETSAV i les característiques específiques pel que fa a la impartició dels ensenyaments, que garantitza un seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge dels seus estudiantes, és l’estratègia principal del Centre en la seva  política d’orientació i acompanyament de l’estudiant al llarg de la seva estada a l’ETSAV.

L’estructura quadrimestral dels estudis integrada en una estructura organitzativa també quadrimestral, el grau d’experimentalitat de la carrera (3) amb un altíssim percentatge de pràctiques de laboratori/taller (en grups de 20 estudiants) que permet el treball en grup, i la ràtio 1.100 estudiants / 120 professors), són aspectes que faciliten en si mateixos la relació personal i el seguiment individualitzat de l’estudiant.

Es descriuen seguidament les diferents accions d’acollida tutoria i d’orientació, que l’ETSAV te definides així com al grup d’estudiants a qui van adreçades:

Accions d’acollida:

 • Estudiantat de nou ingrés:

  Són aquells estudiants que accedeixen a l’ETSAV per primera vegada provinents de les diferents vies d’accés de Preinscripció Universitària i trasllats d’expedient.

   Acte de benvinguda, per part de l’Equip Directiu i la Delegació d’Estudiants que es realitza al llarg de la primera setmana del curs.
   Sessions informatives sobre el funcionament i la utilització dels serveis de l’ETSAV (Biblioteca, Serveis Informàtics, Taller de Maquetes, Unitats de Gestió, etc.)

   Per al curs 2024-2025 l'acte de Benvinguda serà el dia 19 de juliol a les 11 hores a la Sala d'Actes

   La setmana del 16 al 20 de setembre 2024, de 13 a 14.00 hores els estudiants de 1r curs faran 3 tallers (en diferents dies), per conèixer a fons els serveis de CCLAIA, Laboratori de Maquetes i la Biblioteca.

    

  • Estudiantat que realitza estades temporals a l’ETSAV en el marc de convenis de mobilitat.

   L’ETSAV és, en números relatius, el centre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb l’índex més alt d’estudiants provinents d’altres universitats estatals i estrangeres.
   El recolzament a aquests estudiants es concreta en les accions següents:
   • Orientació sobre els estudis i les assignatures a cursar per tal de garantir el màxim d’aprofitament acadèmic a llarg de la seva estada a l’ETSAV.
   • Acte oficial de benvinguda per part de l’Equip Directiu, la Delegació d’Estudiants i els responsables dels serveis implicats en el procés.

  Accions de tutoria i orientació.

  • Estudiants regulars de l’ETSAV al llarg de la seva activitat acadèmica ordinària

   La pròpia organització dels estudis i la metodologia docent utilitzada facilita un seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge dels estudiants que els permeti l’èxit en els seus estudis.
   El Programa Marc, que s’aprova anualment per la Junta d’Escola, estableix l’obligatorietat de l’avaluació continuada de totes les assignatures de la carrera, responsabilitat que recau en els professors responsables/coordinadors de les assignatures. L’excel·lent ràtio estudiant/PDI facilita la comunicació directa entre aquests col·lectius i conseqüentment, l’orientació i seguiment permanent de l’aprenentatge de l’estudiant.
   Amb l’objectiu d’optimitzar el trànsit dels estudiants al llarg del seu procés d’aprenentatge, les comissions d’avaluació curricular (CEC) revisen, amb periodicitat quadrimestral, l’evolució dels estudiants en las diferents assignatures que integren el bloc. En cas de que es detectin estudiants amb un ritme d’estudis irregular, proposen  mesures correctores  i orienten el pla de matrícula personalitzat per al següent quadrimestre.
   La normativa de permanència de l’ETSAV contempla l’assignació d’un tutor per aquells estudiants què, havent obtingut un baix rendiment acadèmic, es troben en perill de ser desvinculats dels estudis. Amb l’objectiu de millorar en el seu rendiment el tutor orienta i planifica la matrícula dels  propers quadrimestres.
  • Estudiantat que realitza pràctiques professionals

   Per a tots aquells estudiants que realitzen pràctiques externes en el marc de convenis de cooperació educativa Universitat-Empresa, l’ETSAV nomena un professor tutor de l’activitat que orienta als estudiants i els facilita la relació amb l’entorn professional.
  • Estudiants que realitzen intercanvi acadèmic en altres universitats.

   Per a tots aquells estudiants de l’ETSAV interessats en realitzar períodes acadèmics d’intercanvi en altres universitats, l’Equip Directiu, el Coordinador de Mobilitat i els serveis de suport i gestió implicats, els orienten sobre les tipologies de les universitats de destí, el pla de matrícula a realitzar i altres aspectes logístics relacionats amb l’estada abans, al llarg i després de la seva realització.