Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recerca / CRAL

CRAL

Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local / Centre for Research and Services for Local Government

Responsables  /  Managers

Pere Fuertes, director ETSAV
Roger-Joan Sauquet, coordinador MArq
Adolf Sotoca, coordinador MISMeC

Contacte  /  Contact details

 

Descripció i objectius  /  Description and objectives


El CRAL és un centre específic de recerca de la UPC –creat l'any 2000 i impulsat per l’ETSAV– que aglutina la capacitat investigadora, de transferència de coneixement i d'innovació del professorat de l'escola i la dirigeix cap a projectes i programes de recerca de l'àmbit de l'arquitectura, la ciutat i el territori, així com convenis de col·laboració amb l'administració, el teixit social i el sector productiu amb l'objectiu de produir reflexió i generar coneixement en actuacions d'habitatge, rehabilitació, regeneració, infraestructura, espai públic, medi ambient, paisatge o patrimoni. L'escenari actual fa oportuna una reflexió conjunta entre el professorat adscrit que permeti focalitzar el CRAL cap a les àrees d'expertesa que es desenvolupen a l'escola i la projecció de futur de la disciplina. 

Específicament, el coneixement que es genera amb l'activitat de transferència pot tenir un contacte molt estret amb la docència, a través de projectes claus –en format de taller– que permetin vincular l'escola i la societat, a través del Màster en Arquitectura, MArq, el Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït, MISMeC, el futur Màster en Ecologia del Projecte Arquitectònic, MADE, i també alguns tallers del Grau en Estudis d'Arquitectura. Aquest és un procés que pot ser entès en els dos sentits. Les temàtiques treballades per l'estudiantat i el professorat poden esdevenir realitats físiques concretes o, a l’inrevés, la recerca sobre una problemàtica determinada pot servir com a material per a la docència. 

Campus Lab Vallès. El CRAL disposa del Laboratori de Maquetes i del Laboratori de Fabricació i Prototipatge del CRITT, que proporcionen la infraestructura de suport a la recerca, la transferència i la innovació. En aquest sentit, el propi campus és un espai actiu d'experimentació obert a investigadors i estudiants.

Diagnosi participada de l'entorn de CardonaParticipatory diagnosis of Cardona's environment (Diputació de Barcelona, Ajuntament de Cardona, MArq, 2019).

 

CRAL is a UPC research centre created in 2000 and fostered by ETSAV. The centre brings together the research, knowledge transfer and innovation capacity of the school's faculty members and focuses on research projects and programmes in the field of architecture, the city and the territory. CRAL also collaborates – through specific agreements – with local authorities, the social fabric and the productive sector with the aim of generating reflection and knowledge on housing, rehabilitation, regeneration, infrastructures, public space, environment, landscape and heritage. The current scenario calls for a joint reflection among the faculty members that allows CRAL to target common areas of expertise and their future projection on the discipline.

The knowledge generated by the transfer activity can have a very close contact with teaching activity, through studio-based key projects that allow the school and the society to be linked, through the Master's in Architecture, MArq, the Master's in Sustainable Built Environment, MISMeC, the future Master's in Architectural Design Ecology, MADE, and some workshops of the Bachelor's Degree in Architecture. This is a two-way process. Topics developed by students and faculty members can evolve into physical realities or, at the same time, research on a particular issue can be used as teaching material.

Vallès Campus Lab. CRAL runs the Modelling Lab and the CRITT Fabrication and Prototyping Lab, which provide the infrastructure to support research, transfer and innovation. Accordingly, the campus itself is an active space for full-scale experimentation open to researchers and students.


Producció científica i membres  /  Scientific production and researchers

Memòria anual de seguiment 2022  /  Annual Monitoring Report 2022 (in Catalan) 

 

Estratègia d'intervenció a l'antiga colònia industrial de Borgonyà, Osona / Intervention strategy at the former industrial site of Borgonyà, Osona (Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, DT MISMeC+MArq, 2023).

 

CRAL 
Centre de Recerca i Serveis per a l’Administració Local 
Universitat Politècnica de Catalunya, UPC BarcelonaTech
Campus de Sant Cugat
Pere Serra 1-15, 08173 Sant Cugat del Vallès