Vés al contingut (premeu Retorn)

LOW3 - LIVING ZERO

Qm Primavera 2018-2019

Qm

Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV   Places per a estudiants incoming      Idioma
T 7-10

20

5

Anglès/Català

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290223 3 ECTS  (1/ 0,5/ 1,5) TA
Mitja de 6h/setmana (comptant tot el curs com a treball autònom)

 

Dia d'impartició Horari d'impartició Tipus d'aula Núm. de setmanes

Curs online amb 4 activitats presencials: dic. 19/9/2018; dic. 17/10/2018; dic. 07/11/2018; dic. 05/12/2018

Curs online amb horari lliure. Activitats presencials: dimecres de 15:00 a 17:30; un o dos sissabtes matí (a consensuar amb les famílies participants) Aula virtual - Plataforma MOOC UPC / Espai LIVING LAB LOW3 12

 

Professor Responsable Albert Cuchí i Burgos                                                                        
Altres professors Torsten Masseck


Objectius

L’aprenentatge transformatiu cap a un model de societat  i cap a un model de vida individual de menys impacte ambiental és un dels reptes més importants del nostre temps.

L’objectiu principal del curs LOW3-ZERO LIVING és el d’introduir conceptes bàsics de sostenibilitat i transmetre el coneixement generat al voltant del prototip LOW3 en l’ àmbit de l’ habitatge i un estil de vida més sostenible.

El curs explora un nou format d’ aprenentatge mixt, virtual i presencial, combinant el concepte d’un MOOC (curs online) amb 3 sessions presencials al Living Lab LOW3.

En aquesta edició els exircisis pràctics del curs es vincularan amb l'avualació i millora de l'impacte ambiental de l'habitatge i l'estil de vida de famílies reals participants en el projecte internacional "Sustainable Lifestyle Accelerator". Els alumnes podran exircir d'assessors energètics i mediadors amb les famílies,Subject abstract

Transformative learning for a societal model and a personal lifestyle with less environmental impact is one of the main challenges of our time.  
Main objective of the course is to introduce into basic concepts of sustainability and to disseminate the generated knowledge of the LOW3 prototype in the field of housing and a more sustainable lifestyle.

The course explores a new mixt learning format, virtual and face-to-face, through combining the concept of a MOOC (online course) with 3 sessions face-to-face at the Living Lab LOW3. 

In this edition, the practical exercises of the course will be linked to the assessment and improvement of the environmental impact of housing and the lifestyle of real families participating in the international "Sustainable Lifestyle Accelerator" project. The students will have the opportunity to work as energy advisors and mediators with the families.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de :

Learned skills. At the end of the course the student must be able to:

Es pretén que a través del curs s’assoleixin les següents capacitats:

  • Entendre el concepte i els paràmetres bàsics d’un estil de vida i una arquitectura més sostenibles mitjançant el coneixement de paràmetres energètics i d’impacte ambiental.
  • Analitzar i valorar el potencial de tecnologies com sistemes solars tèrmics i fotovoltaics, i el reciclatge d’aigües grises, aplicats als habitatges.
  • Adquirir coneixement sobre indicadors de sostenibilitat com la pròpia petjada ecològica, la petjada de carboni, l’impacte ambiental de materials o l’amortització energètica de les tecnologies solars. 
  • Avaluar dades reals relacionades amb el propi habitatge i amb els conceptes apresos, tals com consums de recursos, comportament bioclimàtic, i el potencial d’estalvi i de generació d’energia.

 

Continguts

1

Activitat presencial inicial (Living Lab LOW3): conèixer el prototip i la metodologia del curs + Module 1: sustainable Lifestyle (bio capacity, ecological economy, consumption, resources)

2

Module 2: Sustainable Housing Concepts (habitability, comfort, flexibility, collective housing)

3

Forum Week: participació en fòrums virtuals de discussió sobre exercicis pràctics 1 i 2

4

Module 3: Photovoltaic Technologies (history, technologies, building integration, smart grid)

5

Meeting Week - Activitat presencial: avaluació de petjada ecològica i consum energètic habitatges

6 Module 4: Solar Thermal Technologies (history, technologies, building integration, smart grid)
7 Forum Week: participació en fòrums virtuals de discussió sobre exercicis pràctics 3 i 4
8

Meeting Week - Activitat presencial: avaluació reducció de consum energètic i generació d'energies renovables

9

Module 5: Materials (lightweight buildings, wood construction, embodied energy, life cycle)

10

Module 6: Water (water as a resource, domestic consumption, storage and treatment)

11

Forum Week: participació en fòrums virtuals de discussió sobre exercicis pràctics 5 i 6

12 Meeting Week - Activitat presencial final: avaluació energia materials de rehabilitació i reducció consum aigua habitatges

 

Mètode d'avaluació / Assessment method

1. Els exercicis d’auto avaluació en línia asseguren l’adquisició dels coneixements treballats: 30% de la nota.

2. Els fòrums de debat, moderats i avaluats, conjuntament amb les sessions presencials fomenten l’aprenentatge col·lectiu i permeten avaluar el coneixement adquirits: 30% de la nota.

3. Els exercicis pràctics de cada mòdul inclouran reflexions individuals dels estudiants sobre cada temàtica que s’entregaran en un resum final: 40% de la nota.


Bibliografia