Vés al contingut (premeu Retorn)

Zeta

QM Primavera 2020-21

 

Qm  Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Corequisit Idioma
T/P

7-10

ETSAV: 20

Taller PTz

Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290232  4 ECTS T 20% + L 80% Tecnologia 56h + 44h de classe

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Tipus d'aula Núm. de setmanes
Taller 15

 

Professor Responsable Roger Tudó                
Altres ProfessorsObjectius

L'objectiu de l'optativa és complementar el taller PTz, oferir una mirada més amplia que permeti als alumnes plantejar-se reflexions que habitualment no es plantegen en el procés de disseny d'un projecte. Intentar descobrir camins que encara no han estat explorats, plantejar-se preguntes i reptes que forcin a transitar per l'experimentació, que posin en crisis allò  establert per obrir noves maneres d'entendre la realitat i arquitectures alternatives a les convencionals. Buscar les preguntes clau que obrin el debat cap a una millor comprensió dels nous paradigmes, com un observatori privilegiat - en paral·lel al taller - des d'on observar amb més claredat el món que ens envolta i des d'on formular propostes que necessitarem en el futur. És com un mirall que relaciona el projecte del taller amb l'exterior, que analitza les implicacions i els potencials que el projecte té o podria tenir en altres escales i en el conjunt de la societat. L'optativa intentarà construir una metodologia per investigar cap a on anem i sobre tot en quines altres direccions podríem avançar. Les reflexions, evolucions i visions que ofereix l'observatori Z sempre estaran relacionades i alhora condicionaran i donaran llum al projecte del taller, és per això que és imprescindible per cursar l'assignatura estar matriculat al PTz.

 

Subject abstract

The main objective is to complement the PTz workshop, offer a wider look that allows students to consider reflexions that are not usually considered in the process of designing a project. The objective is to discover paths that have not yet been explored. To formulate the key questions that open the debate that sould lead us towards a better understanding of the new paradigms, as a privileged observatory from which to observe more clearly the world around us and from where to formulate the proposals we will need in the future. The reflexions, evolutions and visions offered by the Z observatory will always be related to the project that is developed in the workshop. So it is essential to take the course to be enrolled in the PTz workshop.


Resultats d'aprenentatge: en acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Desenvolupar una posició crítica que permeti aprendre a formular noves preguntes que al llarg de la seva trajectòria com estudiant i com a futur arquitecte l'ajudin a comprendre millor la realitat i replantejar estratègies per seguir evolucionant.Sistema d'avaluació

La nota final inclourà la part proporcional d'acord amb els crèdits que té assignats del PTz, donant lloc a una única nota tant pel Ptz com per a l'optativa Zeta, ja que entenem que són treballs conjunts i complementaris. Serà imprescindible tenir un mínim de 5 a cadascuna.

 

Bibliografia

L'abast del coneixement d'aquesta optativa és incert, és un procés obert cap a un terreny desconegut on els alumnes i professors hauran de descobrir territoris i continguts desconeguts. La gràcia, i la condició, de l'optativa és que tothom - també els professors - han de descobrir nous camps de coneixement i per tant la bibliografia no pot ser coneguda prèviament sinó que aquesta s'anirà construint i definint durant la pròpia i natural evolució del curs.