Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures de fusta

Qm Primavera 2015-2016
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 7-10 40 Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290125 4 ( 3,5 ECTS) 2T+2P TA 1,5 hora setmanal

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dimarts (Tuesday) 16:00 a 19:20 12

 

Professor Responsable Joan Ramon Blasco                                                    
Altres professors Xavier Gimferrer


Objectius

Coneixement del material i de les seves lleis de disseny estructural.
Aplicació de tècniques de càlcul a les tipologies pròpies del material.
Particularitats de les normatives d'aplicació.


Objetivos 

Conocimiento del material y de sus leyes de diseño estructural.
Aplicación de técnicas de cálculo a las tipologías propias del material.
Particularidades de las normativas de aplicación.

 

Subject abstract

To know about this material and its structural design regulation.

Calculus techniques on the material specific typologies.

Peculiarities of regulations to be applied.


Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

.


Continguts

1

Característiques físiques i químiques del material.

2

Característiques mecàniques del material.

3

Tipologies estructures de fusta.

4

Mètode de càlcul: E.L.U.

5

Comprovacions de deformacions: E.L.S.

6

Comprovacions a Bolc.

7

Comprovacions a vinclament.

8

Sistemes d’estructures d’estabilització general.

9

Enllaços: perns i passadors.

10

Enllaços: corones i anells.

11

Patologies, lesions i consolidació.

12

Comprovació en situació d’incendi.


Sistema d'avaluació

Tutoria treball i assistència: 40%
Presentació treball: 60%
.

 

Bibliografia

Enllaç a la bibliografia