Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura

AULAarq_auscultació de l’arquitectura

Qm Tardor 2017-2018
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants ETSAV Prerequisits Idioma
T 7-10 20
Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290139  3 ECTS  1T + 2L TA

 

Dia d'impartició Horari d'impartició Núm. Setmanes
Divendres (Friday) 12:00-14:30 13 

 

Professora Responsable Joan Lluís Zamora  
Altres professors Anna Casas i Portet

 

Objectius

Aquesta assignatura té per objectiu formar a l’alumne d’arquitectura en l’ús de les tècniques instrumentals portàtils que permeten auscultar el  comportament dels edificis. Aquestes tècniques permeten, a peu d’edifici, conèixer i quantificar alguns dels principals paràmetres tècnics que afecten a un edifici, els seus elements i materials: aïllament, impermeabilitat, resistència, etc.  El mètode docent es de caràcter experimental i està constituïda per un conjunt d’activitats de laboratori i de camp que configuren una introducció a l’experimentació en arquitectura, amb un contingut centrat especialment en la tecnologia a l’arquitectura. El estudiant haurà cursat prèviament o de manera simultània les assignatures troncals de referència, que en el futur pla d’estudis del Grau d’Arquitectura seran:  “Bases per a la Tècnica” i “Disseny Ambiental de l’Edifici”. Aquesta proposta docent està orientada a que l’estudiantat d’arquitectura  millori les seves competències professionals el seu rendiment acadèmic adquirint coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors en l’entorn experimental que li permeten prendre millor les seves decisions en l’àmbit de la tecnologia de l’arquitectura.

Objetivos

Esta asignatura tiene por objetivo formar al alumno de arquitectura en el uso de las técnicas instrumentales portátiles que permiten auscultar el comportamiento de los edificios. Estas técnicas permiten, a pie de edificio, conocer y cuantificar algunos de los principales parámetros técnicos que afectan a un edificio, sus elementos y materiales: aislamiento, impermeabilidad, resistencia, etc. El método docente es de carácter experimental y está constituido por un conjunto de actividades de laboratorio y de campo que configuran una introducción a la experimentación en arquitectura, con un contenido centrado especialmente en la tecnología en la arquitectura. El estudiante deberá haber cursado previamente o simultáneamente las asignaturas troncales de referencia, que en el futuro plan de estudios del Grado de Arquitectura serán: "Bases para la Técnica" y "Diseño Ambiental del Edificio". Esta propuesta docente está orientada a que los estudiantes de arquitectura mejoren sus competencias profesionales, su rendimiento académico adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores en el entorno experimental que le permiten tomar mejor sus decisiones en el ámbito de la tecnología de la arquitectura.


Subject abstract
This course aims to train the student in architecture instrumental techniques laptops that will allow understanding the behavior of real buildings. These techniques provide insight and quantify some of the main technical parameters that affect a building, its elements and materials (insulation, waterproofing, resistance, etc.). The teaching method is experimental and consists of a series of laboratory and field activities that form an introduction to experimentation in architecture, containing a special focus on technology to architecture. The student will be taken before or simultaneously the core reference in the future curriculum of Bachelor of Architecture are: "Bases for Technology" and "Environmental Design Building." This proposal is aimed at teaching the students of architecture to improve their professional skills acquired their academic knowledge, abilities, skills, attitudes and values in the experimental environment that allows you to take better decisions in the field of technology architecture.


Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

a. Adquirir, enregistrar i expressar correctament dades i resultats obtinguts durant l’experimentació, utilitzant les eines de mesura bàsiques, i també les noves, pròpies d’un laboratori de tecnologia a l’arquitectura, com per exemple son els termohigròmetres, les càmeres termogràfiques, els sonòmetres, els luxòmetres, etc.

b. Dissenyar i executar petits experiments relacionats amb la mesura de las propietats del materials i dels elements constructius dels edificis, aplicant tècniques instrumentals, tan estàndards com innovadores,  d’aquest tipus de laboratoris, a banda de tractar i interpretar correctament les dades i resultats obtinguts, i elaborar-ne gràfics.

c. Proposar i escollir models matemàtics que descriguin acuradament els resultats obtinguts, calculant-ne els paràmetres.

d. Utilitzar el model obtingut per fer prediccions o càlculs en casos d’interès de complexitat similar.

e. Prendre decisions en funció de les conclusions extretes, comunicar-les i defensar-les efectivament.

 Aquesta proposta docent està orientada a que l’estudiantat d’arquitectura  millori el seu rendiment acadèmic adquirint competències (coneixements, habilitats i destreses, i actituds i valors) en l’entorn experimental. En concret li ha de permetre adquirir la competència específica “Aplicar el mètode científic per la resolució d’un problema en l’àmbit d’un laboratori de tecnologia a l’arquitectura” i de retruc les competències genèriques associades com ara el treball en equip, l’aprenentatge autònom, la comunicació eficaç oral i escrita i també l’ús de les tecnologies de la informació.Continguts

1 Introducció general a les noves tècniques de reconeixement.
2 Anàlisi no destructiu d’humitats als edificis basat en la termografia infraroja.
3 Estudi de la radiació natural. Quantitat i qualitat de llum.
4 Determinació del so als edificis. Ús de sonòmetres.
5 Tècniques de reconeixement adients i laboratoris de referència pel anàlisi de materials arquitectònics.
6 Fenòmens climàtics que afecten els edificis. Utilització de anemòmetres.
7 Impacte de la climatització als edificis: Psicometria i termohigrometría ambiental .
8 Els esforços a les estructures: impacte i esclerometría, anàlisi fotoelàstic d’estructures.
9 Qualitat dels elements de construcció: ultrasons.
10 Determinació de corrosió a les estructures armades. Corrosimetria
11 Visita Laboratori de Construcció LGAI (APPLUS).
12 Recerca Bibliogràfica. Disseny d’un experiment

Sistema d'avaluació

Test teòric dels coneixements impartits (45%)

Assistència a les sessions (10%)

Exercici pràctic de curs (45%)

 

Bibliografia

RAMON SASTRE: Propietats del materials.

CHEMILLIER, Pierre: Sciences et bâtiment la démarche scientifique appliquée a la construction.

Paris, Ecole National de Ponts et Chaussés, 1986.

ADDLESON, Lyall: Materials for building (4 vols.) London, Lliffe Books, 1972.

COWAN, Henry J.: The Science and technology of building materials.

New York, Van Nostrand Reinhold cop., 1988.

Callister, William D. (1995-1996). Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales.

Barcelona: Reverté, 84-291-7253-X.

Malhotra, V. M., ed. Carino, Nicholas J., ed. Handbook of nondestructive testing of concrete

Boca Raton Fla. CRC Press 2004

Vítor Cóias, Inspecções e ensaios na reabilitação de edifícios

Lisboa : Editora IST PRESS, 2009

Narcís Roig i Jover Manual de sistemes pràctics de control d'obra edificada

Barcelona : Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 1989.