Comparteix:

ToSCA_Taller de solucions constructives arquitectòniques (intensiva)

Qm Tardor 2015-2016

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants ETSAV Prerequisits Idioma
T 7-10 25
Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
290188 4 (3,5 ECTS) 4L CA1 Intensiva

 

Dia Horari Núm. Setmanes
Del dimarts 12 al dilluns 18 de gener 2016 De 09.30-14.00 i de 15.00-18.30 1 setmana

 

Professora Responsable Joan Lluís Zamora     
Altres professors Marta Adroer, Manel Gonzalez.   

Objectius

L’objectiu del taller TOSCA és iniciar a l’arquitecte en la seva formació en un àmbit poc explorat com és el de la seva vessant com a projectista d’innovacions constructives. Actualment els arquitectes s‘enfronten amb nous problemes però amb uns productes de la construcció que varen néixer per resoldre altres problemes. Es fa urgent replantejar, des del punt de vista de la innovació de producte, replantejar el nou paper dels elements constructius, dels sistemes constructius i dels materials de l’arquitectura. En edicions anteriors s’han replantejat els materials reciclats, les resines, el cablejat dels sòls, la finestra, etc. Els treballs realitzats pels alumnes es podeu consultar a UPCommons amb la paraula clau TOSCA.

Objetivos

El objetivo del taller TOSCA es iniciar al arquitecto en su formación en un ámbito poco explorado como es el de su vertiente como proyectista de innovaciones constructivas. Actualmente los arquitectos se enfrentan con nuevos problemas pero con unos productos de la construcción que nacieron para resolver otros problemas. Se hace urgente replantear, desde el punto de vista de la innovación de producto, replantear el nuevo papel de los elementos constructivos, de los sistemas constructivos y los materiales de la arquitectura. En ediciones anteriores se han replanteado los materiales reciclados, las resinas, el cableado de los suelos, la ventana, etc. Los trabajos realizados por los alumnos se pueden consultar en UPCommons con la palabra clave TOSCA.


Subject abstract
The objective of the workshop is to initiate TOSCA architect in their training in an area little explored as is its aspect as a designer of innovative construction. Currently, architects are faced with new problems but with building products that were created to solve other problems. It is urgent to rethink, from the standpoint of product innovation, rethinking the role of new building materials, construction systems and materials of architecture. In previous editions have been reworked recycled materials, resins, soil wiring, window, etc.. The work done by students can consult with the keyword UPCommons TOSCA.


Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Conèixer els requeriments i condicionants que intervenen en un procés d’innovació.
  • Entendre els processos que generen la innovació.
  • Conèixer els estadis de la innovació.
  • Entendre la innovació de producte com a una activitat arquitectònica.
  • Vocabulari de la innovació tecnològica.
  • Reconèixer les implicacions ambientals, sociològiques i tecnològiques que determinen la innovació.
  • Aprendre a seleccionar vies de desenvolupament.
  • Enfortir les tècniques de treball cooperatiu.Continguts

1 Kick off inicial i presentació del briefing.
2 Anàlisi de requeriments.
3 Caçadors de realitat.
4 Benchmarquing.
5 Formulació de propostes: brainstorming.
6 Anàlisi DAFO de les propostes.
7 Desenvolupament de les propostes.
8 Comunicació de les propostes.
9 Jury final.

Sistema d'avaluació

Els alumnes s'agrupen en grups per fer les propostes. Cada alumne té un rol de responsabilitat al grup: disseny, desenvolupament i difusió. El jury final extern avalua les propostes presentades per cada grup en base a tres indicadors: originalitat (30%), rigor (30%) i comunicación (30%) la nota de cada alumne és la que el jury ha consensuat pel resultat del grup pel que fa la seva responsabilitat.


Enllaç a la bibliografia