Comparteix:

Compte personal

Per a poder validar l'accés i accedir als serveis informàtics oferts pels Serveis Informàtics TIC, els usuaris necessiten un compte i una contrasenya associada.

A qui s'adreça

S'ofereix a tots els usuariaris de l'ETSAV per tal de poder accedir als serveis informàtics oferts pels Serveis Informàtics TIC, i la UPC.


Característiques del servei
Estudiantat

Els alumnes matriculats a l'ETSAV es donen d'alta automàticament en els sistemes, quan es matriculen. Se'ls assigna dos tipus de compte:

  • Compte ETSAV
Per accedir a les aules informàtiques, servei d'impressió, espai personal, etc.

Username: DNI/NIE  (sols els números, sense lletres)
Password:
Nous estudiants: DDMMAA%XNN
DDMMAA és la data de naixement
% és literal (aquest símbol)
X és la inicial del nom
NN son les dues darreres xifres del DNI/NIE
Resta d’estudiants: es manté el del curs anterior.
Per canviar la contrasenya: 
Premeu simultàniament les tecles CTRL+ALT+SUPR un cop estigueu validats al pc i, al quadre que apareix, premeu "Cambiar contraseña..."
o també podeu fer-ho a través de l'enllaç https://intranet.etsav.upc.edu/canvi_contrasenya
  • Compte UPC
Per accedir al Campus Virtual Atenea, correu electrònic institucional, intranet d'ETSAV, etc.
Username: Consulteu el següent enllaç.
Password: Nous estudiants: ddmmaaxx (dd: dia de naixement, mm: mes de naixement, aa: dues darreres xifres de l’any de naixement, xx: dues darreres xifres del DNI). Resta d’estudiants: es manté el del curs anterior.
Per canviar la contrasenya, consulteu el següent enllaç.
PDI/PAS

Pel personal d'administració i serveis de l'ETSAV, es gestiona l'alta en els sistemes assignant el compte:

  • Compte ETSAV/UPC

Username:
nom.cognom o nom.cognom1-cognom2
Password: a determinar per l'usuari
Si no recordeu la vostra contrasenya, consulteu amb el vostre departament i/o el CCLAIA.

Com obtenir el servei

A través del CCLAIA.


Suport

Per obtenir més informació i suport pots contactar amb el CCLAIA.