Vés al contingut (premeu Retorn)

LOW3 - LIVING ZERO

Qm Primavera 2021-2022

Qm

Nivell Quadrimestral Places per a estudiants ETSAV   Places per a estudiants incoming      Idioma
P 7-10

8

7

Anglès

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290253 5 ECTS  (1,5/ 1/ 2,5) TA
Mitja de 10h/setmana (comptant tot el curs com a treball autònom)

 

Dia d'impartició Horari d'impartició Tipus d'aula Núm. de setmanes

 Dimecres 15:00 a 18:00

Activitats presencials/classes online:

dimecres 15:00 a 18:00  -  Móduls on line: horari lliure

Plataforma virtual  MOOC UPC / Espai LIVING LAB LOW3/CISOL 13

 

Professor Responsable Torsten Masseck                                                                        
Enllaç a la Guia Docent de l'assignatura

Objectius

 

L’aprenentatge transformatiu cap a un model de societat  i cap a un model de vida individual de menys impacte ambiental és un dels reptes més importants del nostre temps.
L’objectiu principal del curs LOW3- LIVING ZERO! és el d’introduir conceptes bàsics de sostenibilitat i transmetre el coneixement generat al voltant del prototip LOW3 en l’ àmbit de l’ habitatge i un estil de vida més sostenible.
El curs explora un nou format d’ aprenentatge mixt, virtual i presencial, combinant el concepte d’un MOOC amb sessions presencials al Living Lab LOW3 (online durant les restriccions per COVID-19).
Els exercicis pràctics del curs es vincularan a l’avaluació i millora de l’impacte ambiental de l’habitatge i l’estil de vida dels participants, vinculat al projecte internacional Sustainable Lifestyles Accelerator (www.suslifespain.blogspot.com).
Aquest QM el curs s’amplia a 5 ECTS, introduïnt un nou mòdul de projecte “Green Office ETSAV” que inclou la col·laboració en un projecte de transformació verda del campus (Green Channel ETSAV: nou canal de comunicació verda; o Green
Campus ETSAV: projectes transformació real d’espais). Els alumnes dissenyaran i implementaran els projectes en grups de treball durant el QM en paral·lel a les classes online i presencials. Subject abstract

 

Transformative learning for a societal model and a personal lifestyle with less environmental impact is one of the main challenges of our time.  
Main objective of the course is to introduce into basic concepts of sustainability and to disseminate the generated knowledge of the LOW3 prototype in the field of housing and a more sustainable lifestyle.

The course explores a new mixt learning format, virtual and face-to-face, through combining the concept of a MOOC with 3 sessions at the Living Lab LOW3. (online during the COVID-19 restrictions)

The practical exercises of the course will be linked to the assessment and improvement of the environmental impact of housing and lifestyle of the participants and to the international Sustainable Lifestyles Accelerator project. (www.suslifespain.blogspot.com).

This semester the course will be extended to 5 ECTS, including a new project module “Green Office ETSAV” which consists in the collaboration in a project for the green transformation of the campus (Green Channel ETSAV: new green communication channel; or Green Campus ETSAV: projects of real transformation of spaces). Students will design and implement these projects in working groups during the semester, in parallel to online and in-person classes .Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Learned skills. At the end of the course the student must be able to:

 

It is intended that the following skills will be achieved through the course:

  • Understand the concept and basic parameters of a more sustainable lifestyle and architecture through knowledge of energy parameters and environmental impact.
  • Analyze and assess the potential of technologies such as solar thermal and photovoltaic systems, as well as grey water recycling, applied to homes.
  • Acquire knowledge about sustainability indicators such as the ecological footprint, the carbon footprint, the environmental impact of materials or the energy amortization of solar technologies.
  • Evaluate real data of the home itself, related to the concepts learned, such as resource consumption, bioclimatic behavior, and the potential for saving and generating energy.
  • Participate in a campus green transformation project, applying the knowledge acquired.

 

Continguts

1

Meeting Week 1: Activitat inicial: conèixer continguts i metodologia del curs

Online Module 1: Sustainable Lifestyles (biocapacity, ecological economy, consumption, resources)

2

Online Module 2: Sustainable Housing Concepts (habitability, comfort, flexibility, collective housing)

3

Forum Week 1 online: Discussió sobre exercicis pràctics 1 i 2

4

Meeting Week 2: Classe petjada ecològica i petjada de carboni   

5

Online Module 3: Photovoltaic Technologies (history, technologies, building integration, smart grids)

6 Online Module 4: Solar Thermal Technologies (history, technologies, building integration, smart grids)
7 Forum Week 2 online: Discussió sobre exercicis pràctics 3 i 4
8

Meeting Week 3: Classe reducció de consum energètic i generació d’energies renovables

9

Online Module 5: Materials (lightweight buildings, wood construction, embodied energy, life cycle)

10

Online Module 6: Water (water as a resource, domestic consumption, storage and treatment)

11

Forum Week 3 online: Participació en fòrums virtuals de discussió sobre exercicis pràctics 5 i 6

12 Meeting Week 4: Classe energia materials, rehabilitació i reducció consum d’aigua
13 Meeting Week 5: Presentacions finals – final curs

 

Mètode d'avaluació / Assessment method


  1. Online self-evaluation exercises assure knowledge acquisition: 25%
  2. Participation in debates about exercises and course contents, together with in-person sessions, foster collective learning and allow evaluating the acquired knowledge: 25%
  3. Practical exercises of the learning modules include personal reflections of students and will be delivered together with a final exercise: 25%
  4. Active participation in the action module “GREEN OFFICE ETSAV”: 25%


Bibliografia