Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Qualitat / Marc VSMA

Marc VSMA

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Les titulacions de l’EEES, per tenir validesa oficial, s’han de sotmetre a un procés d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya): la verificació. Aquestes propostes d’ensenyaments s’han d’elaborar seguint el marc normatiu de la UPC i les guies d’AQU Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT). 


GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA - GEArq

Memòria de verificació del grau en Estudis d'Arquitectura 

Informe favorable de l'AQU  

Inscripció RUCT

 

MÀSTER EN ARQUITECTURA - MArq

Memòria de verificació del màster en Arquitectura

Informe favorble de l'AQU

Inscripció RUCT

 

MÀSTER EN INTERVENCIÓ SOSTENIBLE EN EL MEDI CONSTRUÏT - MISMeC

Memòria de verificació del màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït

Informe favorable de l'AQU

Inscripció RUCT

Seguiment

Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de dades i d’indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament. Aquesta avaluació, realitzada pels responsables acadèmics de l’ensenyament, cal documentar-la a través d’un informe que servirà com a font d’evidència per a l’acreditació de cada titulació. Només es podran introduir modificacions en el títol si s’han fet constar en l’informe. L''ETSAV es disposa de l'informe de seguiment de les titulacions que s'hi imparteixen de l'any 2016.

Modificacions i Millores

Les propostes de modificació i millores a les titulacions són fruit del procés de seguiment, ja que s’han d’entendre com a part del resultat esperat d'aquest seguiment.

Acreditació

Abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters, les titulacions s'han de sotmetre a un procés d’acreditació. La Comissió Interna d'Acreditació de l'ETSAV elabora un informe d’avaluació i, a partir d'aquest autoinforme i d'una visita externa per part d’un Comitè d’Avaluació Externa nomenat per AQU Catalunya, s’emet un informe de valoració del funcionament del programa formatiu.


Masters ETSAV (MArq i MISMeC) - 2018

Grau en Estudis d'Arquitectura  ETSAV - 2021