Vés al contingut (premeu Retorn)Fitxa tècnica

  • Durada: 2 quadrimestres
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Places d'accés:
    100 (80 + 20 de doble titulació)
  • Inici: Setembre
Sou a: Inici / Estudis / MArq / Guia docent 2015-2016 / Materies Optatives / Quadrimestre Primavera / Mètode i anàlisi de planejament territorial i urbanístic

Mètode i anàlisi de planejament territorial i urbanístic

Qm Primavera 2015-2016
Qm Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
P 30 Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290710 5 ECTS 2,5T+2,5P DUOT 5,33

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dijous (Thursday) Aula Nord 3 de 10:00 - 13:45 12

 

Professor Responsable Isabel Castiñeira                                                                                            
Altres professors


Objectius

Lectura creuada i argumentada de les diverses escales de planejament territorial i urbanístic, i dels diversos documents dels plans.

 

Objectiu d’entendre i interpretar el planejament a totes les escales, entendre les relacions entre ells, i entendre les relacions entre els diversos documents gràfics i escrits de cada pla.

 

A través de l’enteniment i la interpretació es vol donar eines per participar en la redacció de documents de planejament.

 

Objetivos

La lectura cruzada y argumentada de las diversas escalas de planeamiento territorial y urbanístico, y de los diversos documentos de los planes.

 

El objetivo es entender e interpretar el planeamiento a todas las escalas, entender las relaciones entre ellos, y entender las relaciones entre los diversos documentos gráficos y escritos de cada plan.

A través del entendimiento y la interpretación se quiere dar las herramientas para participar en la redacción de documentos de planeamiento.

 

Subject abstract

Interpretation of the regional and urban planning through analysis of different scales of territorial and urban planning.

Understanding the relationship between the different planning  documents.

Familiarization with technical criteria and planning instruments. 

 

Continguts

1

Entendre la relació entre diversos documents de planejament .

2

Entendre el paper i relació entre les diverses escales de planejament.

3

Entendre el paper i la inter-relació entre els diversos documents que configuren el pla, especialment: Memòria, Normes i Plànols.

4

Referències legislatives.

5

Familiaritzar-se en el vocabulari característic del planejament territorial i urbà.

6

Capacitat per interpretar el planejament i solucionar problemes en base als continguts dels plans.

7

Eines bàsiques per participar en la redacció de treballs de planejament.


Mètode d'avaluació

Treballs a classe, participació en discussions i avaluació dels casos pràctics que es proposin.

 

Bibliografia

Criteris de planejament territorial a Catalunya.

Pla territorial corresponent a l’àmbit a on es desenvolupa el treball.

POUM de la ciutat o el poble a on es realitzi el treball.

Pla de desenvolupament (més relacionat amb el tipus de problema que es presenti al taller que amb la ciutat o poble contret).

Tota la documentació està disponible a la pàgina Web de la Generalitat de Catalunya.