Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Pràctiques acadèmiques externes / Informació per l'entitat col·laboradora

Informació per l'entitat col·laboradora

La realització de pràctiques en empreses i altres entitats ha de garantir que l'estudiant enriqueixi la formació rebuda a la Universitat amb experiències professionals en l'àmbit empresarial. Per això queden excloses les activitats no relacionades amb els estudis d'arquitectura, per exemple, les tasques de suport administratiu.

 

Avantatges per a l'empresa:

- Disposar de personal en formació avançada en l'àmbit de l'arquitectura, l'urbanisme i l'edificació
- Permet conèixer en profunditat i en condicions reals de treball, candidats per incorporar a l'empresa.
- La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir i/o ampliar.
- L'empresa defineix, d'acord amb la universitat, el pla de treball (projecte formatiu) dels estudiants i el perfil per a seleccionar-los.
- Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, la relació que s'estableix no és contractual , tot i que cal donar d'alta l'estudiant que realitza la pràctica al Règim General de la Seguretat Social amb identificació de Relació Laboral Especial i aplicar les regles de cotització corresponents.

 

Relacionats

Portal tutors (PLA FORMATIU)

 

CONTACTE

El projecte formatiu, requisits de les tasques a realitzar:

- La tasca a realitzar ha de tenir interès formatiu per l'estudiant, és a dir, s'acceptaran pràctiques que afavoreixen l'adquisició de competències en els estudis, però no les que no compleixin aquesta condició, per exemple les de suport administratiu.

- El contingut de les pràctiques no pot donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia de llocs de treball.

 

Modalitats del conveni:

PRÀCTIQUES CURRICULARS, són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis. Això suposa que s'han de matricular, que han de tenir un tutor, i que s'avaluen i qualifiquen. Les pràctiques curriculars han de ser sol·licitades per l'estudiant i autoritzades pel tutor acadèmic de l'ETSAV.

PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS, no formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària.

 

Requisits dels estudiants:

- Podran realitzar pràctiques acadèmiques externes els estudiants matriculats al quadrimestre en curs que hagin superat 120 ECTS.
- La realització pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels seus estudis i segons el seu rendiment. Per això la dedicació serà màxim de 4 hores diàries en períodes lectius i de 8 hores diàries en períodes no lectius (sempre de dilluns a divendres).

Consulteu els calendaris per fer el càlcul d'hores i definir període de pràctiques. El màxim d'hores de pràctiques que podrà realitzar un estudiant per curs acadèmic dependrà dels seus estudis i situació acadèmica. En cap cas podrà ser major a 900 hores.

IMPORTANT: Un cop aprovat el TFG/PFM/TFM, els convenis vigents es rescindeixen automàticament.

 

Règim econòmic i aspectes fiscals:

Les pràctiques acadèmiques externes són remunerades. El preu orientatiu establert per la UPC és de 8 euros/hora mínim i de 20 euros/hora màxim, que computen com a despesa de personal.

En el cas de les pràctiques CURRICULARS, d'acord a la disposició addicional vint-i-cinquena del Reial Decret 8/2014, aquestes tindran una bonificació en la cotització a la Seguretat Social del 100%.

Estan subjectes a IRPF segons determina la normativa fiscal i laboral vigent. Consulteu la web de l'Agència Tributària.

L'entitat col·laboradora ha de donar d'alta a l'estudiant a la seguretat social des del primer dia de conveni, d'acord amb el Reial Decret que regula les pràctiques a l'empresa.

 

Despeses de gestió:

Les entitats participants contribueixen al manteniment del servei amb un 15,7 % (amb l'IVA corresponent) sobre el total aportat com a ajuts a l'estudi per als estudiants, import que s'haurà d'abonar a la formalització del conveni i no es descomptarà de la retribució de l'estudiant.

Únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, però en cap cas sobre la quantitat que reben els estudiants.

  

Finalització del conveni:

Al finalitzar el període de pràctiques el tutor/a de l'entitat col·laboradora valorarà l'activitat.

Sense aquest document el servei de pràctiques a l'empresa es reserva tramitar el següent conveni de cooperació presentat per l'empresa.