Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser CURRICULARS: formen part de l'expedient acadèmic (impliquen matrícula, tutoria i avaluació) o EXTRACURRICULARS: no formen part de l'expedient, poden constar en el SET (Suplement Europeu del Títol)

Requisits per poder formalitzar les pràctiques:

Estar matriculat/da a l'ETSAV - UPC

El cas de l'estudiantat de grau, tenir superats 120 ECTS.

Tenir una assegurança. Assegurança escolar o si teniu més de 28 anys s'haurà de formalitzar una assegurança privada(obriu en una finestra nova). A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Correduria d'Assegurances CONFIDE.


Durada del conveni:

El conveni NO podrà tenir una durada superior a un quadrimestre:
Inici QM I:   16/09            Fi QM I:    31/01
Inici QM II:  01/02            Fi QM II:  15/09


Com a norma general els estudiants de grau poden fer un total de 2400 hores per tota la titulació (900 hores per curs), l'estudiantat de màster (MArq i MISMeC) total de 600 hores durant els estudis, l'estudiantat de la doble titulació (MArq+MISMeC) un total de 900 hores durant els estudis.

L'ETSAV - UPC té en compte el rendiment acadèmic (en el cas del Grau) a efectes de la limitació de la dedicació:

L'estudiantat de grau podrà dedicar a les pràctiques acadèmiques externes un màxim d'hores al mes (consulteu els calendaris de cada quadrimestre), sempre segons els seu paràmetre acadèmic (PA):

                - PA > = 0,5 dedicació màxima: 80 hores/mes o 4 hores/dia laborable
                - PA < 0,5 a 0,4 dedicació màxima: 60 hores/mes o 3 hores/dia laborable
                - PA < 0,4 a 0,3 dedicació màxima: 40 hores/mes o 2 hores/dia laborable
                - PA < 0,3 no es podrà fer conveni

*PA: paràmetre acadèmic que s'obté de la divisió entre el nº crèdits aprovats / nº crèdits matriculat

- En el cas que sigui un estudiant només matriculat del Projecte Final de Carrera, haurà de tenir present que un cop presentat i aprovat aquest, el conveni haurà de donar-se de baixa, procedint a les devolucions de quantitats que calgui.

- En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquen, es podrà rescindir un conveni per iniciativa de qualsevol de les dues parts. Aquesta situació es formalitzarà a través del document "diligència de baixa".

 

Aspectes legals i fiscals:

- L’estudiant ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social i tenir signat el conveni amb l’empresa des del primer dia que comenci a assistir al despatx, encara que sigui període de proves.
Tots els dies de presència de l’alumne al despatx han de quedar reflectits en el conveni. Si no és així, el servei de pràctiques a l'empresa de l’ ETSAV, no es podrà fer càrrec de les incidències que puguin sorgir.

- L'empresa ha de donar d'alta a l'estudiant a la seguretat social dacord amb el Reial Decret RD 1493/2011.

- La quantitat econòmica que rep l'estudiant és un ingrés esdevingut del seu treball per a tercers i subjecte, per tant, a les retencions que per aquesta mena d'ingressos, disposa el Reglament sobre l'Impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).
Podeu consultar les taules de retenció a qualsevol delegació d'hisenda.

- NO s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral (art. 2.3 RD 592/2014)

                                                                                                                                                                                                                                                       

Pràctiques CURRICULARS

Podran realitzar pràctiques curriculars els estudiants matriculats als estudis de grau i del Màster en Arquitectura (Marq)

 • Les pràctiques curriculars a l'ETSAV es configuren com una assignatura optativa de 6 crèdits i han d'estar cursats en un sol conveni curricular de 180 hores. (10 hores de reducció en el nombre total d'hores si es dedica aquest temps a la redacció de l'informe final i del dossier gràfic)
 • Les pràctiques curriculars abans de ser matriculades, han de ser validades prèviament pel tutor acadèmic de l'ETSAV que determinarà si poden ser curriculars o no, segons els continguts del pla formatiu presentat i l'informe previ de l'estudiant.    
 • Formalització del conveni de cooperació educativa universitat-empresa, projecte formatiu i justificant ingrés cànon a l'oficina de Relacions Externes  15 dies abans de l'inici de les pràctiques.                                                                                                                                                     
 • Sol·licitud  adreçada al tutor acadèmic, juntament amb la documentació pertinent (Informe Previ) per tal que autoritzi la matrícula de les pràctiques curriculars. 
 • L'informe Previ de l'estudiant constarà com a mínim de:     
 1. Descripció àmplia de l'empresa, quin tipus de tutor hi té l'estudiant assignat l'estudiant i com es relacionaran entre si.
 2. Concreció detallada de la pràctica principal, dins de les altres tasques que pugui fer l'estudiant.                                 
 3. Objectius a priori de l'estudiant en aquesta Pràctica Curricular concreta.                                                         
 4. Justificació de la bondat de la Pràctica per a la seva formació general                                                                       
 5. Relació amb la resta del seu currículum docent o amb les seves experteses.                                                                                                                                                                                                                                
 • En cas afirmatiu, matriculació a la Secretaria Acadèmica dels 6 crèdits de l'optativa de pràctiques externes.                                                                                                                                                                                         
 • Un cop realitzada l'activitat, i en un període màxim de 15 DIES des de la finalització del conveni, s'haurà de presentar per email, a l'Oficina de Relacions Externes, el dossier (màxim 10 fulls) que ha de contenir els següents documents: 

                 - Informe estudiant   (Annex III)

                 - Informe tutor  (Annex II) 

- Dossier gràfic representatiu de les tasques realitzades junt amb l'autorització per als dossiers.                                                                                                                                                                                             

 • La qualificació obtinguda, amb indicació de la nota numèrica i descriptiva, s'integrarà a l'expedient de l'estudiant, juntament amb l'informe final del tutor acadèmic.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pràctiques EXTRACURRICULARS                                                                                                                                                   

 • Podran realitzar pràctiques extracurriculars els estudiants matriculats als estudis de Grau 2010 i Grau 2014, Màster en Arquitectura (Marq), Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMEC)  i l'estudiantat matriculat a la doble titulació (MArq+MISMeC)
 • La definició dels requisits i condicions, la validació del projecte formatiu i avaluació de les pràctiques extracurriculars a l'ETSAV correspon a la comissió de Reconeixement i Avaluació que vetllarà per a la qualitat de l'activitat realitzada.                        

Procediment de gestió                                                                                                                                                                                     

 • L'inici de la formalització del conveni de cooperació educativa universitat-empresaha de ser sempre 15 dies abans de l'inici de les pràctiques, envieu un email al servei de pràctiques sol.licitant tota la documentació.
 • Un cop realitzada l'activitat s'haurà de presentar: 
      - Informe tutor  (Annex II)   
      - Informe estudiant   (Annex III)
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Es procurarà que les pràctiques realitzades quedin reflectides, a petició de l'estudiant en el Suplement Europeu al Títol.

L’estudiant està obligat a enviar al servei de pràctiques a l'empresa el document d’informe final de l’activitat (Annex III)

Sense aquest document el servei de pràctiques a l'empresa es reserva tramitar el següent conveni de cooperació presentat per l’estudiant.

CONTACTE: 

Horari de l'oficina : dilluns a divendres d'11 a 13 hores i dimarts de 14.30 a 16.00.

No hi ha atenció presencial, les gestions es realitzen telemàticament o per telèfon.

De l'1 de juny al 30 de setembre l'horari és de matins (11 a 13 h).

De l'1 d'octubre al 31 de maig, també dimarts tardes (15 a 16:30 h).

Telèfon: 680 24 92 36 - 934017861