Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Serveis / Pràctiques acadèmiques externes / Informació per l'estudiantat

Informació per l'estudiantat

Les pràctiques acadèmiques externes poden ser CURRICULARS: formen part de l'expedient acadèmic (impliquen matrícula, tutoria i avaluació) o EXTRACURRICULARS: no formen part de l'expedient, poden constar en el SET (Suplement Europeu del Títol)

 

Requisits per poder formalitzar les pràctiques:

Estar matriculat/da a l'ETSAV - UPC

El cas de l'estudiantat de grau, tenir superats 120 ECTS.

Tenir una assegurança. Assegurança escolar o si teniu més de 28 anys s'haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Corredoria d'Assegurances CONFIDE.


Durada del conveni:

El conveni NO podrà tenir una durada superior a un quadrimestre:
Inici QM I:   16/09            Fi QM I:    31/01
Inici QM II:  01/02            Fi QM II:  15/09


Com a norma general els estudiants de grau poden fer un total de 2400 hores per tota la titulació (900 hores per curs), l'estudiantat de màster (MArq i MISMeC) total de 600 hores durant els estudis, l'estudiantat de la doble titulació (MArq+MISMeC) un total de 900 hores durant els estudis.

L'ETSAV - UPC té en compte el rendiment acadèmic (en el cas del Grau) a efectes de la limitació de la dedicació:

L'estudiantat de grau podrà dedicar a les pràctiques acadèmiques externes un màxim d'hores al mes (consulteu els calendaris de cada quadrimestre), sempre segons el seu paràmetre acadèmic (PA):

                - PA > = 0,5 dedicació màxima: 80 hores/mes o 4 hores/dia laborable
                - PA < 0,5 a 0,4 dedicació màxima: 60 hores/mes o 3 hores/dia laborable
                - PA < 0,4 a 0,3 dedicació màxima: 40 hores/mes o 2 hores/dia laborable
                - PA < 0,3 no es podrà fer conveni

*PA: paràmetre acadèmic que s'obté de la divisió entre el núm. crèdits aprovats / núm. crèdits matriculats.

- En el cas que sigui un estudiant només matriculat del Projecte Final de Carrera, haurà de tenir present que un cop presentat i aprovat aquest, el conveni haurà de donar-se de baixa, procedint a les devolucions de quantitats que calgui.

- En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquen, es podrà rescindir un conveni per iniciativa de qualsevol de les dues parts. Aquesta situació es formalitzarà a través del document "diligència de baixa".

 

Aspectes legals i fiscals:

- L’estudiant ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social i tenir signat el conveni amb l’empresa des del primer dia que comenci a assistir al despatx, encara que sigui període de proves.
Tots els dies de presència de l’alumne al despatx han de quedar reflectits en el conveni. Si no és així, el servei de pràctiques a l'empresa de l’ ETSAV, no es podrà fer càrrec de les incidències que puguin sorgir.

- L'empresa ha de donar d'alta a l'estudiant a la seguretat social d'acord amb el Reial decret RD 1493/2011.

- La quantitat econòmica que rep l'estudiant és un ingrés esdevingut del seu treball per a tercers i subjecte, per tant, a les retencions que per aquesta mena d'ingressos, disposa el Reglament sobre l'Impost de Renda de les Persones Físiques (IRPF).
Podeu consultar les taules de retenció a qualsevol delegació d'hisenda.

- NO s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral (art. 2.3 RD 592/2014)

                                                                                                                                                                                                                                                       

Pràctiques CURRICULARS

Podran realitzar pràctiques curriculars els estudiants matriculats als estudis de grau i del Màster en Arquitectura (Marq)

 • Les pràctiques curriculars a l'ETSAV es configuren com una assignatura optativa de 6 crèdits i han d'estar cursats en un sol conveni curricular de 180 hores. 
 • Les pràctiques curriculars abans de ser matriculades, han de ser validades prèviament pel tutor acadèmic de l'ETSAV que determinarà si poden ser curriculars o no, segons els continguts del pla formatiu presentat i l'informe previ de l'estudiant.  Per tant, les pràctiques curriculars s'han de sol·licitar i per fer-ho heu de fer arribar per email el següent. (10 dies abans de l'inici de les pràctiques)
                                                                                                                                                     

L'informe Previ de l'estudiant, que ha de constar com a mínim de:     
  1. Descripció àmplia de l'empresa, quin tipus de tutor hi té l'estudiant assignat l'estudiant i com es relacionaran entre si.
  2. Concreció detallada de la pràctica principal, dins de les altres tasques que pugui fer l'estudiant.                                 
  3. Objectius a priori de l'estudiant en aquesta Pràctica Curricular concreta.                                                         
  4. Justificació de la bondat de la Pràctica per a la seva formació general                                                                       
  5. Relació amb la resta del seu currículum docent o amb les seves experteses.

El formulari de dades(obriu en una finestra nova) , per iniciar l'alta del conveni i que l'empresa pugui emplenar el Pla formatiu.

Envieu els 3 documents a practiques.empresa.etsav@upc.edu                                                                                                                                                                                                                          

 • En cas afirmatiu, s'ha de formalitzar el conveni de cooperació educativa (10 dies abans de l'inici de les pràctiques), i matriculació d'ofici de 6 ECTS de l'optativa de pràctiques externes. En el cas que el tutor acadèmic no autoritzi el conveni curricular, es tramitarà com a conveni extracurricular.                   
 • L'estudiantat ha de prendre la decisió pel que fa a la modalitat de pràctiques en el moment de sol·licitar-les i abans de formalitzar el conveni, ja que un cop signat no és possible fer modificacions en aquest sentit.                                                                                                                                                        
 • Un cop duta a terme l'activitat, i en un període màxim de 15 DIES des de la finalització del conveni, s'haurà d'enviar per email, al Servei de Pràctiques de l'ETSAV, el dossier (dossier de 10-15 planes màxim i no major a 10 Megues), informe de l'estudiant, informe del tutor de l'empresa i autorització de l'empresa.

Informe estudiant   (Annex III)

Informe tutor  (Annex II), amb signatura electrònica de l'empresa/entitat.

Dossier gràfic representatiu de les tasques realitzades junt amb l'autorització per als dossiers, amb signatura electrònica de l'empresa/entitat.                                                                                                                                                                                        

 • La qualificació obtinguda, amb indicació de la nota numèrica i descriptiva, s'integrarà a l'expedient de l'estudiant, juntament amb l'informe final del tutor acadèmic. Consulteu els criteris d'avaluació de les pràctiques curriculars.                                                                                                                                                                                                                                                               

Pràctiques EXTRACURRICULARS                                                                                                                                                   

 • Podran realitzar pràctiques extracurriculars els estudiants matriculats als estudis de Grau 2010 i Grau 2014, Màster en Arquitectura (Marq), Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMEC)  i l'estudiantat matriculat a la doble titulació (MArq+MISMeC)
 • La definició dels requisits i condicions, la validació del projecte formatiu i avaluació de les pràctiques extracurriculars a l'ETSAV correspon a la comissió de Reconeixement i Avaluació que vetllarà per a la qualitat de l'activitat realitzada.                        

Procediment de gestió                                                                                                                                                                                     

 • L'inici de la formalització del conveni de cooperació educativa universitat-empresa ha de ser sempre 10 dies abans de l'inici de les pràctiques. Com tramitar el conveni
 • Un cop realitzada l'activitat s'haurà de presentar: 

Informe estudiant   (Annex III)

Informe tutor  (Annex II), amb signatura electrònica de l'empresa/entitat.

L’estudiantat està obligat a enviar al servei de pràctiques a l'empresa els dos informes finals de l'activitat, aquests documents són  necessaris per a donar com a favorables les pràctiques i poder-les incorporar a l'expedient de l'estudiant/a.

 

ATENCIÓ

Presencial: Direcció de l'ETSAV: dilluns, dimarts i dimecres, matins.
Per telèfon: 680 24 92 36 - 934017861 - de dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h.
Per correu electrònic: practiques.empresa.etsav@upc.edu