Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura
Tràmits avaluació

1.- Demanar revisió de qualificacions

Un cop s'han fet publiques les qualificacions, el professor de cada assignatura comunica a travès d'ATENEA el dia i hora per fer revisions de notes en el cas que l'estudiantat no hi estigui d'acord.

En cas de desacord amb els resultats de l’entrevista, l’estudiant pot presentar, en el termini de 7 dies naturals des de la publicació de l’informe d’avaluació de l’assignatura, un escrit raonat d’al·legació dirigit al director a través de la seva e-secretaria  (Instàncies/altres). 

La Comissió d’avaluació curricular corresponent a l’assignatura en qüestió, que actuarà com a Comissió d’apel·lació, examinarà el cas havent sol·licitat un informe escrit previ al professor coordinador de l’assignatura. (Programa Marc per als estudiants de Grau de la ETSAV punt 4.2)

 

2.- Renunciar a l'avaluació curricular

Si un estudiant no vol que l’incloguin en un procés d’avaluació curricular que permet la compensació perquè, havent suspès una o més assignatures amb una qualificació igual o superior a 4, vol triar l’opció de repetir-les en el període lectiu següent, ha de comunicar de forma expressa la renúncia a l’avaluació curricular.

Amb el mateix procediment, un estudiant pot renunciar a totes les avaluacions curriculars d’un bloc.

Aquesta renúncia comporta que les qualificacions descriptives i numèriques de les assignatures del bloc curricular ja superades que figuren en els informes d’avaluació passin a ser definitives.

Cal fer-ho mitjançant una instancia a través de la e-secretaria  (instàncies/altres), en els 7 dies naturals anteriors a la data fixada en el calendari per a l’avaluació curricular.

 

 3.- Presentar una al·legació a la resolució de la Comissió d'Avaluació Curricular - CAC

L’estudiant disconforme amb la resolució de la CAC, pot presentar un escrit raonat adreçat al director/a en el termini màxim de 7 dies naturals des de la publicacióa travès d' e-secretaria  (instàncies/altres) 

El director/a nomenarà una comissió ad hoc per revisar la sol·licitud formada per:

- El sotsdirector o sotsdirectora cap d’Estudis o persona en qui delegui.
- Un membre del professorat amb docència a l’escola.
- Un membre de l'estudiantat que hagi superat el bloc.

Contra la resolució d'aquesta comissió ad hoc, l’estudiant podrà interposar un recurs al rector de la UPC també a travès d'e-secretaria  (Instàncies/altres), en el termini d’un mes des de la data de la comunicació de la resolució.