Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura
FAQ's avaluació

1.- Què és un bloc curricular?

Un bloc curricular és un grup d’assignatures que s’avaluen de forma conjunta i global mitjançant el procediment anomenat avaluació curricular. Aquest procediment és el que dóna validesa a les qualificacions i crèdits que s’obtenen.

FASE INICIAL: Quadrimestres 1 i 2
BLOC CENTRAL 1: Quadrimestres 3 i 4
BLOC CENTRAL 2: Quadrimestres 5 i 6
BLOC ELECTIU: Quadrimestres 7, 8, 9 i 10


2.- Quan s'avalua el bloc curricular?

Al finalitzar cada quadrimestre i quan un estudiant ha cursat totes les assignatures que integren el bloc. L'avaluació és responsabilitat de la Comissió d'Avaluació Curricular de cada bloc.

 

3.- Com s'aprova un bloc curricular?

Tenint totes les assignatures que conformen el bloc curricular amb qualificació d’aprovat o superior. L'estudiant en aquesta situació és declarat APTE del bloc i obté una nota numèrica corresponent a la mitjana ponderada de les qualificacions de les assignatures que componen el bloc.

Per als blocs Centrals i Electiu, i en el cas que s’aprovin totes les assignatures del bloc amb una nota igual o superior a 5 excepte una assignatura amb una nota de 4,0 a 4,9 , i es tingui una nota ponderada de bloc superior a 6, es procedirà a una compensació de l’assignatura suspesa.

Existeix un límit d’una sola assignatura compensada en tot el pla d’estudis del mateix grup de matèries.

4.- Què vol dir haver obtingut un suspens de qualificació en un bloc curricular?

Vol dir que la Comissió d’Avaluació Curricular ha considerat que no estàs en condicions de superar-la i hauràs de reconsiderar tornar a cursar l’assignatura/es suspeses.

L’estudiant amb una qualificació de 4,0 a 4,9 avaluat en un bloc curricular i declarat Suspens de qualificació no podrà tornar a ser avaluat del mateix bloc, a excepció que es modifiquin la qualificació de l’assignatura no aprovada o les circumstàncies acadèmiques.

En aquest darrer cas, l’estudiant haurà de demanar justificadament la revisió de l’avaluació mitjançant una instància a secretaria acadèmica en els 7 dies anteriors a la data fixada en el calendari per a l’avaluació curricular. 

5.- Després de la Fase Inicial, puc allargar indefinidament els meus estudis?

No, perquè pots ser desvinculat temporalment dels estudis en funció d'un Paràmetre de Rendiment Acadèmic (PAR) baix.
Un PAR baix és haver obtingut durant 3 quadrimestres seguits [≤ 0,3] 

PRA=(Nº de Crèdits Aprovats)/(Nº de Crèdits Matriculats) (Segons el darrer Qm Cursat).

L'Escola articularà els mecanismes oportuns per tal que l'estudiantat que, havent superat la fase inicial, i tingui un paràmetre de rendiment acadèmic (PRA) inferior a 0,3 en els últims dos períodes lectius matriculats, disposi d'un tutor que l'orienti personalment i de manera vinculant respecte a les assignatures a cursar i el nombre de crèdits a matricular.

Si la direcció dels centre resol la desvinculació dels estudis d'un/a estudiant, la resolució és per un període màxim d'1 any.


6.- Què passa si suspenc assignatures de la Fase Inicial?

Segons normativa de l’avaluació de la Fase Inicial, es disposen de 4 quadrimestres a temps complert o 8 quadrimestres a temps parcial per superar les assignatures que conformen la Fase Inicial. (Dos anys acadèmics TC i quatre anys a TP). No fer-ho comporta ser exclós de Fase Inicial. En aquest cas pots demanar un quadrimestre addicional a la Comissió d'Avaluació Curricular per superar-ho, cal que ho facis per instància de la teva eSecretaria.

S’han d’aprovar almenys 12 ECTS corresponents a assignatures obligatòries en el  primer any acadèmic. En cas contrari, es resulta No Apte de primer any.


7.- Puc quedar exclós de l'Escola?

Si, en ser declarat No Apte de Fase Inicial o No Apte de primer any, l’estudiant s’exclourà d’aquests estudis i no podrà continuar-los en el mateix centre on els ha iniciat.