Comparteix:

Política de Qualitat ETSAV

La direcció de L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès és conscient de la importància de la qualitat  per la qual cosa la considera como un factor estratègic per aconseguir  que les competències, habilitats  y aptituds dels seus egressats siguin reconegudes en el món professional i per la  societat en general.

La direcció de l'Escola té com a missió  dirigir els seus esforços a obtenir la satisfacció de les necessitats i expectatives, raonables, dels seus usuaris i grups d’interès, tant interns com externs. Per aquest motiu, es compromet a orientar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a la seva disposició, sempre dins l’estricte acompliment dels requisits legals aplicables, tant a nivell autonòmic, com estatal i europeu.   

Es per això que la direcció de l’ETSAV declara, publica i posa en coneixement de tota la comunitat i dels seus grups d'interès la seva Política de Qualitat, que consisteix en:

  • Retre comptes a la societat, facilitant els coneixements necessaris als nostres estudiants per tal que els permeti integrar-se en el món professional, desenvolupant la seva activitats d’acord amb les necessitats de l’entorn socioeconòmic.
  • Establir una sistemàtica d’actuació i documentar-la, per assegurar la qualitat dels nostres processos.
  • Aconseguir el compromís permanent de millora contínua com a norma general d’actuació de la comunitat de l’ETSAV i proposar i dur a terme les accions correctives i preventives que es poguessin produir.
  • Assegurar que la Política de Qualitat  és, entesa i acceptada per tots els membres de la comunitat de l’ETSAV i que es troba publicada i a disposició de qui la vulgui consultar
  • Assegurar que el Sistema de Gestió de la Qualitat es manté efectiu i que es revisa i actualitza de forma planificada.  

Finalment, el director/a es compromet a desenvolupar permanentment les directrius que els òrgans de govern i altres òrgans competents de la universitats i agències de qualitat acordin en matèria de qualitat

Pere Fuertes, director