Comparteix:

Antonio Font Arellano, Professor Emèrit

09/03/2015

En el Consell de Govern del dia 21 de juliol es va aprovar el nomenament del Catedràtic Antonio Font Arellano com a professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, en reconeixement a la seva llarga i intensa trajectòria universitària.

Atès la sol·licitud del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori i l’Escola Tècnica
Superior del Vallès.
Atès l’informe sobre la proposta elaborat per la CSAPDIU.
Atès l’informe favorable de la proposta de nomenament aprovat per la Comissió de Personal i
Acció Social del Consell de Govern, en la seva sessió de 14 de juliol de 2014,
El Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, en el seu Consell de 19 de desembre de 2013, i l’Escola Tècnica Superior del Vallès, en la seva Junta d'Escola de 3 de desembre de 2013, van presentar conjuntament la proposta, que ha comptat amb els informes favorables de la CSAPDIU i de la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern.