Comparteix:

Altres formigons

28/06/2024

assignatura intensiva de descoberta de nous formigons sostenibles

Del 13 al 21 de juny ha tingut lloc a l'escola l'assignatura intensiva 'Altres formigons' que trasllada als joves arquitectes la responsabilitat latent de descobrir i formular nous formigons més sostenibles.

Durant la primera setmana es va repassar el formigó i les alternatives a aquest. Es va introduir la calç com a material i com a possible alternativa al ciment, amb menys emissions en la seva fabricació i amb capacitat de tancar el seu cicle (absorbir el Co2 que s'ha emès a la seva fabricació). També s'ha treballat amb el format de proveta cilíndrica per fer una primera descoberta del material: com definir la dosificació, com preparar i pesar els materials, com elaborar la mescla, com es treballa.

Elaborant formigons de calç amb àrid reciclat d'enderroc i formigons de calç amb àrid reciclat han incorporat el concepte de la mineria urbana: aprofitament de residus urbans com a possibles nous materials de construcció.

La segona setmana es va fer feina de taller. Amb àrids reciclats, cada grup va dissenyar una peça i la fabricació de l'encofrat, el formigonat, l'abocat i el desencofrat.