Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Estudis d'Arquitectura
Sou a: Inici / Estudis / Tràmits / Tràmits relacionats amb la matrícula / 1a Matrícula estudiantat màsters (MArq, MISMeC i Doble màster)

1a Matrícula estudiantat màsters (MArq, MISMeC i Doble màster)

Matrícula estudiants de nou accés a un màster - matrícula de estudiantes de nunevo acceso a un máster - First registration at UPC for master's students

 Documentació per la matrícula:

Estudiantes i estudiants amb un títol previ obtingut a la UPC

 1. Justificant conforme es té dret a descompte de matrícula, si s'escau.

Estudiantes i estudiants amb un títol previ obtingut en altres universitats espanyoles

 1. Fotocòpia del documentat d’identitat
 2. Original i fotocòpia del títol (o fotocòpia compulsada) del títol o comprovant d'haver pagat els drets d'expedició
  • Presentar documentació original a la Secretaria Acadèmica, cal demanar cita prèvia
 3. Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) on apareguin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i nota mitjana global.
  • Presentar documentació original a la Secretaria Acadèmica, cal demanar cita prèvia
  • Si heu lliurat la documentació amb certificació digital al fer la preinscripció no cal lliurar el document presencialment.
 4. Justificant conforme es té dret a descompte de matrícula, si s'escau


Estudiantes i estudiants amb un títol previ obtingut a universitats estrangeres

 1. Fotocòpia del documentat d’identitat
 2. Original i fotocòpia de la credencial d'homologació, si s'esca
  • Presentar documentació original a la Secretaria Acadèmica, cal demanar cita prèvia
 3. Original i fotocòpia del títol
  • Presentar documentació original a la Secretaria Acadèmica, cal demanar cita prèvia
 4. Certificació acadèmica personal (original o fotocòpia compulsada) on apareguin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat
  • Presentar documentació original a la Secretaria Acadèmica, cal demanar cita prèvia
 5. Certificat d'equivalència de notes mitjanes dels estudis universitaris realitzats a l'estranger emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La seva tramitació és online i té caràcter gratuït. Més informació al web del MECD(obriu en una finestra nova) 
  • Presentar documentació original a la Secretaria Acadèmica, cal demanar cita prèvia
 6. Justificant conforme es té dret a descompte de matrícula, si escau

Els documents 3 i 4 han de ser oficials, originals, expedits per les Autoritats competents, i legalitzats via diplomàtica. Així mateix hauran de venir acompanyats de la seva traducció oficial, al castellà o català

Per ampliar informació sobre la legalització dels documents expedits a l'estranger podeu consultar el web del Servei de Gestió Acadèmica(obriu en una finestra nova) 

bandera castellàDocumentación para la matrícula:

Estudiantes con un título previo obtenido en la UPC

 1. Justificante conforme se tiene derecho a descuento de matrícula, en su caso.
  • Presentar documenación digitalizada por la  e-Secretaria

Estudiantes con un título previo obtenido en otras universidades españolas

 1. Fotocopia del documentado de identidad. 
  • Presentar documenación digitalizada por la  e-Secretaria
 2. Original y fotocopia del título (o fotocopia compulsada) del título o comprobante de haber pagado los derechos de expedición
  • Presentar documentación original, hay que pedir cita previa
 3. Certificación académica personal (original o fotocopia compulsada) donde aparezcan las asignaturas cursadas con las calificaciones y el número de créditos / horas de cada una y nota media global. 
  • Presentar documentación original, hay que pedir cita previa
 4. Justificante conforme se tiene derecho a descuento de matrícula, en su caso. 

Estudiantes con un título previo obtenido en universidades extranjeras

 1. Fotocopia del documentado de identidad. 
  • Presentar documenación digitalizada por la  e-Secretaria
 2. Original y fotocopia de la credencial de homologación, en su caso. 
  • Presentar documentación original, hay que pedir cita previa
 3. Original y fotocopia del título. 
  • Presentar documentación original, hay que pedir cita previa
 4. Certificación académica personal (original o fotocopia compulsada) donde aparezcan las asignaturas cursadas con las calificaciones y el número de créditos / horas de cada e información sobre el sistema de calificaciones aplicado. 
  • Presentar documentación original, hay que pedir cita previa
 5. Certificado de equivalencia de notas medias de los estudios universitarios realizados en el extranjero emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su tramitación es online y tiene carácter gratuito. Más información en la web del MECD .
  • Presentar documentación original, hay que pedir cita previa
 6. Justificante conforme se tiene derecho a descuento de matrícula, en su caso. 
  • Presentar documentación original, hay que pedir cita previa

Los documentos 3 y 4 deben ser oficiales, originales, expedidos por las Autoridades competentes, y legalizados vía diplomática. Asimismo deberán venir acompañados de su traducción oficial, en castellano o catalán Para ampliar información sobre la legalización de los documentos expedidos en el extranjero puede consultar la web del Servicio de Gestión Académica.

 

bandera englishRegistration documentation:

To submit original documentation, you must make an appointment.

Students with a previous degree obtained at foreign universities

 1. Photocopy of identity document
 2. Original and photocopy of the homologation credential, if applicable
 3. Original and photocopy of the title
 4. Personal academic certification (original or certified photocopy) showing the subjects taken with the grades and the number of credits / hours of each and information on the grading system applied
 5. Certificate of equivalence of average grades of university studies carried out abroad issued by the Ministry of Education, Culture and Sport. Its processing is online and free of charge. More information on the MECD website
 6. Proof that you are entitled to a tuition discount, if applicable

Documents 3 and 4 must be official, original, issued by the competent authorities, and legalized through diplomatic channels (more information about legalization)

They must have been traduced to catalan or spanish. For more information on the legalization of documents issued abroad you can consult the website of the Academic Management Service of UPC.