Comparteix:

Grau en Arquitectura (pla 2010)

(pla d'estudis de grau)

Amb l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) s'han reformulat els estudis de 1r i 2n cicles pels de grau (memòria de verificació del títol de graduat/graduada en Arquitectura per la UPC). L'any acadèmic 2010-2011 els estudiants de nou ingrés iniciaran els seus estudis d'acord amb la nova estructura.

Els estudis de grau habiliten per a l'exercici professional, són de caràcter generalista i  tenen una durada prevista de 5 anys distribuïts en 10 quadrimestres, els dos primers dels quals s'imparteixen en horari de tarda i la resta en horari de matí.  L'estructura quadrimestral permet la docència de totes les assignatures obligatòries dues vegades l'any.

Un cop obtinguts els 300 crèdits del pla d'estudis s'ha de presentar i defensar un projecte final de grau estimat en una càrrega de 30 crèdits ECTS.

El disseny del pla d'estudis es basa en la definició d'un perfil propi que respon al compromís que l'ETSAV adquireix amb l'estudiant en particular i amb la societat en general i que es concreta en:

  • formar professionals tècnicament competents i científicament solvents que es puguin integrar en l'activitat productiva de l'arquitectura, capaços de conjugar la creativitat de les seves propostes amb els requeriments tècnics; capaços de contribuir al desenvolupament humà sostenible en un entorn social més just, i de participar activament en una societat del coneixement com a sector productiu de l'economia.
  • facilitar la inserció laboral dels titulats i mantenir i actualizar els seus coneixements.

El disseny del pla d'estudis de l'ETSAV es basa en competències i, per tant, tota la seva organització s'orienta a obtenir uns resultats d'aprenentatge per part dels estudiants. La configuració dels cursos s'ha fet sota quatre episodis que configuren el disseny curricular dels estudiants, és a dir, la proposta de la progressió formativa del seu procés d'aprenentatge.1r any (Qm 1 i 2)
Context, referents i representació: reconèixer i representar l'entorn immediat i els exemples
clau de l'arquitectura i l'urbanisme
2n any (Qm 3 i 4)
Sistema i construcció: estructurar el procés tècnic i compositiu de l'arquitectura
3r any (Qm 5 i 6)
Programa, ús i organitació: fer habitable l'arquitectura a partir de la relació dels seus components

4t i 5è any (Qm 7,8,9 i 10)
Síntesi, intensificació i programa complex: integrar i completar els coneixements adquirits per a resoldre la complexitat arquitectònica.


El pla d'estudis queda definit a dos nivells: d'una banda s'han definit les MATÈRIES (unitats disciplinars de coneixement) agrupades en quatre mòduls: propedèutic, instrumental, tecnològic i projectual.
L'oferta d'optativitat respon a la voluntat de dotar als estudiants de la possibilitat de complementar la seva formació en àrees concretes, i aprofundir en disciplines conegudes, o bé d'obrir nous camps de coneixement i d'innovació.

D'altra banda, s'han constituït les ASSIGNATURES (unitats docents de matrícula i avaluació) que estan formades per una o més matèries, sempre al servei de l'adquisició de competències. Per al primer any acadèmic són:

 


Quadrimestre 1 (implantació tardor 2010-2011)

Bases per a la tècnica

Matemàtiques I
Bases per a la teoria
Dibuix I
Bases per al projecte I
Quadrimestre 2 (implantació primavera 2010-2011)
Matemàtiques II
Física I
Arquitectura i ciutat
Dibuix II
Bases per al projecte II

Quadrimestre 3 (implantació tardor 2011-2012)
Disseny ambiental de l'edifici
Estructures I
Física II
Representació Arquitectònica I
TAP III
Urbanisme I
Quadrimestre 4 (implantació primavera 2011-2012)
Sistemes constructius
Estructures II
Representació Arquitectònica II
TAP IV
Composició I

Quadrimestre 5 (implantació tardor 2012-2013)
Tecnologia I
Estructures III
Composició II
Urbanisme II
TAP V

Quadrimestre 6 (implantació primavera 2012-2013)
Tecnologia II
Estructures IV
Composició III
Representació arquitectònica III
TAP VI

Quadrimestre 7 (implantació tardor 2013-2014)
Envolupants lleugers
Estructures singulars
La transformació de la ciutat
TAP VII
Optatives

Quadrimestre 8 (implantació primavera 2013-2014)
Construcció i condicionament de l'espai urbà
Mecànica del sòl i fonaments
Composició IV
TAP VIII
Optatives

Quadrimestre 9 (implantació tardor 2014-2015)
Intervenció en el parc edificat
El projecte territorial
TAP IX
Optatives

Quadrimestre 10 (implantació primavera 2014-2015)
Projecte executiu i control d'obra
Composició V
TAP X
Optatives

Quadrimestre 11 (implantació tardor 2015-2016)
Un cop superats els 300 crèdits de grau, l'estudiant haurà de desenvolupar el Projecte Final de Grau que consistirà en un treball original i autònom tutelat que presentarà i defensarà davant un tribunal.

La docència del PFG es portarà a terme mitjançant tutories personalitzades i tindrà una càrrega de treball equivalent als 30 crèdits ECTS.

El tema estarà centrat en el projecte arquitectònic i l'estudiant podrà optar entre desenvolupar qualsevol dels temes oferts en els tallers d'arquitectura i projecte del 7è a 10è quadrimestre, o bé a través de la proposta d'un tema lliurement escollit per l'estudiant.

El projecte de fi de grau haurà de presentar-se i defensar-se amb un nivell de resposta professional.

L'òrgan encarregat d'avaluar el PFG serà un tribunal format per professors de les diferents matèries que conformen el pla d'estudis, i haurà d'incloure al menys un professional de reconegut prestigi.

L'estudiant ha de ser capaç de demostrar la capacitat d'aplicar els coneixements adquirits al llarg de la carrera al projecte plantejat.