Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis 2014-15 o anteriors / Títol d'Arquitecte / Tutoria i orientació als estudiants

Tutoria i orientació als estudiants

ACOLLIDA , TUTORIA I ORIENTACIÓ DELS ESTUDIANTS DE L’ETSAV

Com a complement de les accions formatives, l’ETSAV estableix diverses accions d’acollida, tutoria i orientació dels estudiants.

 

La pròpia organització del pla d’estudis  de l’ETSAV i les característiques  específiques pel que fa a la impartició dels ensenyaments , que garantitza  un seguiment  personalitzat  del procés  d’aprenentatge dels seus estudiantes, és l’estratègia principal del Centre en la seva  política d’orientació i acompanyament de l’estudiant al llarg de la seva estada a l’ETSAV.

L’estructura quadrimestral dels estudis integrada en una estructura organitzativa també quadrimestral, el grau d’experimentalitat de la carrera (3) amb un  altíssim percentatge de pràctiques  de laboratori/taller (en grups de 20 estudiants) que permet el treball en grup, i  la ràtio 1.100 estudiants / 120 professors), són aspectes que  faciliten en si mateixos la relació  personal i el seguiment individualitzat de l’estudiant.

 

Es descriuen seguidament  les diferents accions d’acollida tutoria i d’orientació, que l’ETSAV  te definides així com al grup d’estudiants a qui van adreçades :

 

Accions d’acollida:

   Estudiants de nou ingrés:

Són aquells que accedeixen  a l’ETSAV per primera vegada provinents de les diferents vies d’accés de Preinscripció Universitària i trasllats d’expedient.


Cursos d’introducció

L’Escola ofereix a tots aquests estudiants  diferents cursos introductoris per tal de facilitar la seva integració  als estudis . Actualment s’imparteixen els següents :

   • Curs d’introducció als estudiants provinents de Preinscripció Universitària. Els facilita  la familiarització amb les eines arquitectòniques.
   • Curs d’ iniciació a l’elaboració del port foli electrònic adreçat als estudiants de primer curs on s’aprèn a utilitzar les eines electròniques per a  la presentació de projectes arquitectònics.

Acte de benvinguda, per part de l’Equip Directiu i la Delegació d’Estudiants que es realitza al llarg de la primera setmana del curs.


Sessions informatives
sobre el funcionament i la utilització dels serveis de l’ ETSAV (Biblioteca, Serveis Informàtics , Taller de Maquetes, Unitats de Gestió, etc.)

 

   Estudiants que realitzen estades temporals a l’ ETSAV en el marc de convenis de mobilitat.

L’ETSAV és, en números relatius, el centre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb l’índex més alt d’estudiants provinents d’altres universitats estatals i estrangeres.

El recolzament a aquests estudiants es concreta en les accions següents:

    • Recepció i acollida  individualitzada per part  del coordinador de l’Oficina  de Mobilitat de l’ ETSAV.
    • Orientació sobre els estudis i les assignatures a cursar per tal de garantir el màxim d’aprofitament acadèmic a llarg  de la seva estada a l’ETSAV .
    • Acte oficial de benvinguda per part de l’ Equip Directiu , la Delegació d’ Estudiants i els responsables dels serveis implicats en el procés.
    • Organització i impartició de cursos d’idiomes (català i castellà ) per tal de facilitar el seu aprenentatge.

Accions de tutoria i orientació.

  • Estudiants regulars de l’ETSAV al llarg de la seva activitat acadèmica ordinària.

La pròpia organització dels estudis i la metodologia docent  utilitzada  facilita un seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge  dels estudiants que els permeti l’èxit en els seus estudis.

El Programa Marc, que s’aprova anualment per la Junta d’Escola, estableix l’obligatorietat de l’avaluació continuada  de totes les assignatures de la carrera, responsabilitat  que recau en els professors responsables/coordinadors de les assignatures. L’ excel·lent  ràtio estudiant/PDI facilita la comunicació directa entre aquests col·lectius i conseqüentment, l’orientació i seguiment permanent de l’aprenentatge de l’estudiant.

Amb l’objectiu d’optimitzar el trànsit dels estudiants al llarg del seu procés d’aprenentatge,les comissions d’avaluació curricular ( CEC) revisen, amb periodicitat quadrimestral,  l’ evolució dels estudiants  en las diferents assignatures que integren el bloc. En cas de que es detectin estudiants amb un ritme d’estudis irregular, proposen  mesures correctores  i orienten el pla de matrícula personalitzat per al següent quadrimestre.

La normativa de permanència de l’ ETSAV contempla l’assignació d’un tutor per aquells estudiants què, havent obtingut un baix rendiment acadèmic, es troben en perill de ser desvinculats dels estudis. Amb l’objectiu de millorar en el seu rendiment el tutor orienta i planifica la matrícula dels  propers quadrimestres.

 

  • Estudiants que realitzen pràctiques  professionals

Per a tots aquells estudiants que realitzen pràctiques  externes en el marc de convenis de cooperació educativa Universitat-Empresa, l’ETSAV nomena un professor tutor de l’activitat que orienta als  estudiants i els  facilita la relació amb l’entorn  professional.

 

  • Estudiants que realitzen intercanvi acadèmic en altres universitats.

Per a tots aquells estudiants de l’ETSAV interessats en realitzar períodes acadèmics d’intercanvi en altres universitats, l’Equip Directiu, el Coordinador de Mobilitat i els serveis de suport i gestió implicats,  els orienten  sobre les tipologies de les universitats de destí, el pla de matrícula a realitzar i altres aspectes logístics relacionats amb l’estada  abans, al llarg i després   de la seva realització.