Vés al contingut (premeu Retorn)

Valoracions Immobiliàries

Qm Primavera 2013-2014
Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants Idioma Prerequisits
P 5-10 Pla 94
7-10 Grau 2010
30 Castellà/Català Primer cicle


Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290142 3,5 (3 ECTS) 1,5 T + 2,5 P CA1 1


Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Dimarts 16:00 a 19:00 12

 

 

Professor Responsable Jordi Duatis Puigdollers


Objectius

Adquirir els coneixements bàsics sobre la teoria i els mètodes de valoració immobilària.

El curs pretén formar a l'alumne en les diferents sortides professionals de l'arquitecte relacionats amb les valoracions immobiliàries: l'arquitecte al servei de l'administració pública (arquitecte municipal, cadastre, etc.), l'arquitecte expert en temes pericials i l'arquitecte taxador (valoracions urbanístiques, valoracions hipotecàries, etc.). 

El curs té una vessant pràctica important, realitzant a classe exercicis de cadascun dels mètodes de valoració. El fil conductor del curs serà un treball pràctic consistent en una valoració immobiliària, posant especial èmfasi en la redacció d’un informe professional.



Subject abstract

To acquire basic knowledge about the theory and methods to price real estate which should be applied to the architect's professional tasks.



Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
  • Conèixer els diferents mètodes de valoració immobiliària.
  • Conèixer la importància de la composant econòmica d'un projecte o un planejament urbanístic.
  • Aprendre la importància del llenguatge escrit per redactar un informe.
  • Ser capaços de redactar en precisió, veracitat i claredat un informe.
  • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en una presentació oral o escrita.
  • Ampliar les sortides professionals de l'arquitecte (taxador, perit, anàlisi econòmic, etc.).


Continguts
1 Introducció a les valoracions immobiliàries. L'informe de valoració.
2 El mètode de comparació de mercat.
3 La valoració del sòl. El mètode residual estàtic.
4 El mètode de cost. La valoració additiva.
5 El mètode de capitalització de rendiments.
6 El mètode residual dinàmic. Valoració de sòl en procés de transformació urbanística.
7 Valoracions d'immobles.
8 La valoració cadastral.
9 La valoració hipotecària.
10 La valoracíó urbanística. Valoracions a efectes expropiatoris.

Mètode d'avaluació

Participació  activa de l'estudiant en les sessions teòriques i tallers (30%) i treball de curs (70%).


Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès