Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística VIII

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112343 (2,5 ECTS)1,5T + 1,5PUOTTroncal2 

Dimarts (Tuesday)08:30 - 10:30T4 - P06             

 

Professor ResponsableCarles Llop

Objectius genèrics (català)
Projectes de ciutat i territori. Explorar els llocs emergents de projecte a la Barcelona metropolitana.

Objetivos genéricos (castellano)
Proyectos de ciudad y territorio. Explorar los lugares emergentes de proyecto en la Barcelona metropolitana.

Generic aims (english)
Territory and city and projects. To explore the emerging sites in Barcelona metropolitan area.
 
Continguts
1El procés d’urbanització mundial i els territoris al segle XXI.
2La formació metropolitana de la regió metropolitana de Barcelona, i els elements clau actuals per un projecte renovat de la metròpoli.
3Temes recurrents. Noves demandes i nous projectes del projecte de ciutat contemporània.
4Articulacions. Reciclatges urbans i la requalificació de llocs amb valor afegit.
5Acupuntura urbana i operacions de vertebració urbana i territorial
6Noves àrees de centralitat.
7Les malles metropolitanes (1) Ecològic- paisatgístiques
8Les malles metropolitanes (2). Sistemes viaris i de mobilitat.
9Visita de curs: el projecte de ciutat a (Municipi de l’Arc Metropolità de Barcelona)
10Exposició i debat final sobre el treball

Objectius específics
Introduir a l’estudiant al projecte de ciutat sobre la base de temes i tòpics urbanístics contemporanis
rellevants: mitjançant una indagació dels diversos tipus de projectes urbans i territorials que
constitueixen l’ideari per un projecte de ciutat i la intervenció a escala territorial, utilitzant com a cas
d’estudi referencial la metròpoli de Barcelona.

Respecte a coneixements:
 1. Conceptes de la projectació urbana i territorial.
 2. Estratègies territorials per abordar els temes rellevants de l’ordenació del territori i el projecte
  de ciutat contemporanis:
  - La comprensió i anàlisi de l’ús del territori i el sistema de ciutats resultant.
  - La mobilitat i les xarxes infrastructurals.
  - La preservació dels valors territorials, el mediambient i la protecció del patrimoni.
  - El projecte de la vivenda, com a eix central, en els diversos contextos urbans.
  - L’ordenació del territori a partir dels sistemes d’espais lliures territorials.
  - La construcció dels espais d’articulació i equilibri.
  - Estructura territorial basada en els sistemes urbans organitzats per les infrastructures de connexió.
  - La gestió dels projectes.
   
Respecte a habilitats:
 • Interpretar les formes contemporànies dels sistemes territorials metropolitans.
 • Saber plantejar lògiques projectuals per a la seva transformació.
 • Comprensió de les formes del projecte i les escales diverses.
 • Establiment d’una base disciplinar d’integració de les propostes de projecte amb els escenaris i instruments de gestió pertinents per portar-les a la pràctica.
   
Respecte a competències:
 • Capacitat d’anàlisi a l’escala urbana i territorial.
 • Capacitat de síntesi per la definició dels problemes i les oportunitats dels sistemes urbans i
  territorials contemporànies.
 • Capacitat de treball en el món local.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XComprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis.
xCercar referències documentals.
XDocumentar casos pràctics.
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats.
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
XGestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
XFlexibilitat durant el desenvolupament d'un projecte.
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació
El curs es desenvoluparà en forma de Seminari, a partir de 4 sessions de presentació teòrica i de projectes a l’àmbit metropolità de Barcelona, i 6 sessions de seminari amb les presentacions de casos d’estudi.
Es realitzaran, a més un parell de visites a institucions de l’àmbit metropolità de Barcelona per aprofundir sobre els continguts dels projectes que estan realitzant.
Es distribuirà entre els estudiants un llistat de tòpics i de projectes a analitzar. Els encarregats de cada tema presentaran en les sessions corresponents el tema desenvolupat i lliuraran al final de la seva intervenció un dossier de l'exposició.
L'avaluació del curs es realitzarà en base a l'assistència presencial a totes les sessions, en base a la presentació del treball i al dossier elaborat per cada alumne o grup d'alumnes (màxim dos).

Assistència al curs i participació en els debats
Presentació d’un treball, 60%
Exposició i debat-seminari sobre el treball, 40%

Bibliografia
GABELLINI, Patrizia, “Qualità dello sviluppo della città e del territorio”, a Città e regioni metropolitane in Europa, Strategie, politiche e strumenti per il governo della complessità, XXIV Congresso Milano, , 26-27-28 giugno 2003, INU, Istituto nazionale di urbanistica.
FONT, A., LLOP ,C., VILANOVA, J.M.: La construcció del territori metropolità. Morfogènesi de la regió urbana de Barcelona. Àrea Metropolitana de Barcelona, Mancomunitat de Municipis, Barcelona
1999.
LLOP, C., MARINCIONI, M., CALVO, A., “TimeLine, Nuevas formas de ciudad en los siglos XX - XXI”, a La explosión de la ciudad, COAC-Forum 2004, Barcelona, 2004.
LLOP, C., MARINCIONI, M., CALVO, A., Mocions i lògiques d’intervenció en el projecte territorial contemporani de les regions urbanes, a La explosión de la ciudad, COAC-Forum 2004, Barcelona, 2004.
PORTAS N., “El surgimiento del proyecto urbano”, a Urbanística, n.110, 1998.
SECCHI, B., La città europea e il suo progetto, apunts siteweb.
SOLÀ-MORALES, M. de, "La segunda historia del proyecto urbano" a UR nº 5, Barcelona, 1988.
Es lliuraràn materials i documentació específica per a les ciutats i territoris a explorar .