Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures V

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112113 (2,5ECTS)1,5T + 1,5PEATroncal2 

Dimecres (Wednesday)08:30 - 10:30T6 - P06

 

Professor ResponsablePepa Gómez
Altres ProfessorsMatilde González

Objectius genèrics (català)
Estructures resistents: formigó armat.

Objetivos genéricos (castellano)
Estructuras resistentes: de hormigón armado.

Generic aims (english)

Resistant structures: reinforced concrete.


Continguts
1Formigó armat. Característiques dels materials. Diagrames tensió-deformació del formigó i de l’acer.
2Predimensionament de seccions. Pilars.
3Predimensionament de seccions. Jàsseres.
4Pràctica de predimensionament. Pilars i jàsseres.
5Guerxament de pilars. Deformacions de segon ordre. Excentricitats addicionals i moments finals.
6Pràctica de càlcul del guerxament d’un pilar.
7Càlcul en trencament. Dominis de deformació i generació d’àbacs de flexió o compressió composta. Utilització dels àbacs. Disposició de les armadures, excentricitats mínimes i moment de guerxament. Flexió esbiaixada. Axial i dos moments Mx i My.
8Pràctica d’armat d’un pilar a flexió esbiaixada.
9Avaluació 1.
10Flexió simple: jàsseres. Generació d’àbacs. Exercici pràctic. Especejament de les armadures. Longituds d’ancoratge.
11Pràctica d’armat d’una jàssera a flexió simple.
12Esforç tallant. Armadura transversal. Zonificació de les armadures.
13Pràctica d’armat d’una jàssera a esforç tallant.
14Avaluació 2.
15avaluació 3.

Objectius específics
- Aprendre a dissenyar i dimensionar en barres de retícula amb mètodes de trencada última.
- Conèixer els conceptes generals de les tipologies estructurals.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

3 avaluacions: 40% cadascuna. La nota mínima a qualsevol de les parts ha de ser igual o superior a 3,5.
El 20% restant correspon un 10% a les pràctiques i l’altre 10% als qüestionaris.


Bibliografia
--: Instrucción del hormigón estructural. Madrid, Comissión permanente del hormigón. Ministerio de Fomento, 1999.
JIMÉNEZ MONTOYA, Pedro: Hormigón armado. (P. Jiménez Montoya, A. García Meseguer, F. Morán Cabré). Barcelona, Gustavo Gili, 2000.
GÓMEZ, Pepa; GÓMEZ, Josep V.: Estructures de formigó armat. Predimensionament i càlcul de seccions. Barcelona, Edicions UPC, 2002.
BUXADÉ, Carles; MARGARIT, Joan: Seccions i sostres sense bigues de formigó armat. Disseny i Càlcul. Barcelona, Edicions UPC, 1998. CALAVERA, José: Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón (2 tomos). Madrid, INTEMAC, 1999.