Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció VI

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112104 (3ECTS)2T + 2PCA 1Troncal3 

Dijous (Thursday)11:50 - 14:30T5 - P05

 

Professor ResponsableOriol Muntané
Altres ProfessorsCesc Duran, Jaime Prous

Objectius genèrics (català)
Assolir criteris pel disseny constructiu de tancaments exteriors dels edificis amb sistemes heterogenis.
Aconseguir que l’estudiant conegui, i sàpiga aplicar, els sistemes constructius de façana i coberta basats en el muntatge en sec i amb un alt grau d’industrialització.
No es tracta d’entrar en la particularitat de cadascun dels sistemes que presenta la indústria ja que aquest és un món en constant evolució; sinó de tenir clar els criteris generals de diferents sistemes per veure com resol cadascun d’ells els requeriments bàsics de l’envolupant de l’edifici.

Objetivos genéricos (castellano)
Lograr criterios de diseño constructivo de cerramientos exteriores de los edificios con sistemas heterogeneos.
Conseguir que el estudiante conozca, y sepa aplicar, los sistemas constructivos de fachada y cubierta basados en el montaje en seco y con un alto grado de industrialización.
No se trata de entrar en la particularidad de cada uno de los sistemas que presenta la industria ya que este es un mundo en constante evolución, sino de tener claro los criterios generales de diferentes sistemas para ver como resuelve cada uno de ellos los requerimientos básicos del envolvente del edificio.

Generic aims (english)

To achieve criteria of constructive design of exterior closings of the buildings with heterogeneous systems.

To achieve that the student knows, and be able to apply, the constructive systems of front and covered) based in the dry assembly and with a high degree of industrialization.

It is not a question of entering the particularity of each one of the systems that the industriy presents since this one is a world in constant evolution, but to having clear the general criteria of different systems to see like there solves each of them the basic requirements of the surrounding one of the building.


Continguts
1Presentació del curs.
Anàlisi dels requeriments de les envoltants. Criteris de disseny de façanes.
2Façanes de cambra ventilada. Full interior pesat.
3Façanes de cambra ventilada. Full interior lleuger.
4La façana panell. Façanes de cambra estanca: metalls, plàstics, formigó...
5Les obertures. Premarc i estanquitat
6PRÀCTICA: correcció maqueta escala 1:1
7El mur cortina.
8El mur cortina. El vidre estructural. Tipologies i exemples.
9Principis de cobertes
10Capes de la coberta I
11Capes de la coberta II. Exemples de coberta
12PRÀCTICA: Correcció oral de la pràctica de curs.
13PRÀCTICA: Correcció oral de la pràctica de curs.
14EXAMEN: pràctic i teòric

Objectius específics
Respecte a Coneixements:
 • Conceptes generals dels sistemes de façana:
  - Ventilada amb les seves variants
  - Panell amb les seves variants
  - Mur cortina amb les seves variants
  - Interrelació entre tots aquests sistemes per tal de trencar l’idea de sistemes tancats
  - Per a cadascun dels sistemes, anàlisi de com resolen els requeriments més bàsics: estabilitat, estanquitat   l’aigua, estanquitat a l’aire, aïllament tèrmic, comportament dels diferents materials o sistemes enfront a deformacions diferencials, acústica.
 • Problemàtica específica de la resolució del forat i de la seva protecció solar
 • Conceptes generals dels sistemes de coberta:
  - Plana amb les seves variants
  - De baixa pendent
 • Coneixements bàsics dels materials més rellevants que intervenen en cada sistema.
   
Respecte a Habilitats i Competències:
 • Resolutiva: Projectar tancaments de façana i coberta
 • Analítica: Ser capaç de fer l’anàlisi de qualsevol sistema constructiu de façana o coberta,
  conegut i per tant ja estudiat o de nova aparició en el mercat, per tal de determinar la seva
  idoneïtat en cas d’una possible aplicació en un projecte.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d'alternatives diferents.
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
XCercar referències documentals.
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment.
XGestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
XFlexibilitat durant el densenvolupament d'un projecte.
XAtenció a l'ètica professional i a la sensibilitat social.
XAtenció al medi ambient.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

L’avaluació es realitzarà segons els següents percentatges orientatius:
Exercici global del curs. Treball 25% + maqueta 15%:
Examen pràctic + teòric: 25% +25%
Assistència i participació a classe 10%
En tot cas, les qualificacions obtingudes als exercicis parcials que siguin inferiors a 3,5 no faran mitjana.


Bibliografia
RICE, P.; DURRON, H.: Le verre structurel. Editions du Moniteur, 1990.
--: Tejados de cobre. Madrid, Centro Español de Información del Cobre - CEDIC
AVELLANEDA, J.: Façanes lleugeres ventilades. Barcelona, Edicions UPC, 1997.
RILEY, T.: Light construction. Barcelona, Gustavo Gili, 1996.
CALVO, J.: Aceros inoxidables en la edificación. Madrid, Ministerio de la Vivienda. 1977.
AMERY, C.: Architecture industry and innovation. Phaidon, 1995.
AVELLANEDA, J, PARICIO, I.: Los revestimientos de piedra. Barcelona, Ed. Bisagra, 2000.
VERA, R.: Temas de construcción . Ed. Club universitario, 2001.
HERZOG KRIPPNER LANG: Façade Construction Manual. Birkhäuser, Ed. Detail, 2004.