Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicionament i Serveis II

Qm Tardor 2010-2011
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112123 (2,5ECTS)1,5T + 1,5PCA 1Troncal2 

Dijous  (Thursday)08:30 - 10:30T2 - P01

 

Professor ResponsableArcadi de Bobes
Altres ProfessorsVictor Seguí, Anna Casas

Objectius genèrics (català)
Condicionament natural: assolellament, il·luminació natural, control higrotèrmic natural, control acústic.

Objetivos genéricos (castellano)

Condicionamiento natural: asoleo, iluminación natural, control higrotérmico natural y control acústico.


Generic aims (english)

Natural conditioning: sun light, day light , natural thermal control, acoustics.


Continguts
1
Asollellament: Geometria solar. El sol vist des de la terra. Estudi d’ombres sobre el pla horitzontal. Radiació solar. Materials opacs selectius i transparents. Proteccions solars. Influència en la visió i la il·luminació natural. Exemples d’arquitectura. Càlcul i comprovació de proteccions solars.
2Il·luminació natural: Física de la llum. Magnituds i unitats. Fisiologia de la llum. Llum natural. Exemples d’arquitectura. Mètodes de càlcul simplificats. Condicions mínimes d’estabilitat.
3Control higrotèrmic: Paràmetres de confort higrotèrmic. Comportament dels edificis en funció de les seves característiques. Exemples d’arquitectura. Capacitat tèrmica, inèrcia tèrmica, aïllament, aprofitament de la radiació solar. Balanç energètic. Fluxos d’aire al voltant i a l’interior dels edificis, ventilació natural i infiltracions. Recursos arquitectònics.
4Control acústic: paràmetres físics. Comportament dels materials. Transmissió de sorolls i vibracions a través dels sòlids. Exemples d’arquitectura i construcció. Acústica de locals. Fórmula de Sabine. Nivell acústic interior.

Objectius específics
Donar a conèixer a l’estudiant els temes bàsics de condicionament natural (assolellament, il·luminació natural, control higrotèrmic, control acústic), de forma que entengui el comportament dels edificis des d’aquest punt de vista i, en conseqüència, aconsegueixi mitjançant la incorporació d’aquests conceptes, que els seus projectes tinguin un millor comportament energètic i un millor grau de confort.

Respecte a habilitats:
 • Saber relacionar la repercussió que té la forma de projectar/construir sobre el comportament energètic i de confort de l’edifici.
 • Saber quantificar bàsicament els fenòmens descrits.
 • Saber incorporar de forma bàsica els conceptes desenvolupats a l’assignatura al procés de
  projecte.

Respecte a competències:
 • Capacitat de comprensió de temes complexos
 • Capacitat de donar respostes concretes a preguntes concretes.
 • Capacitat de treball en grups reduïts
 • Capacitat de relacionar fenòmens simples explicats a classe amb fets complexos, observats a la
  resta d’assignatures o a la vida real.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
XCercar referències documentals
XUtilització de software genèric
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XGestió del temps: capacitat d’establir prioritats en el treball
XGestió de recursos materials
XAtenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
XAtenció als aspectes medioambientals.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

4 exàmens parcials: sol 15%, llum 10%, higrotèrmic 25% i acústica 15%.
Pràctica final: 25%, assistència a classe-microtests: 10%.
Amb posterioritat es planteja un treball pràctic voluntari per augmentar el grau d’aprenentatge i poder
millorar la qualificació.


Bibliografia
OLGYAY, Víctor: Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Barcelona, Gustavo Gili, 1998.
SERRA FLORENSA, Rafael: Control acústico en los edificios. (Rafael Serra Florensa, Francisco de P. Labastida Azemar). Barcelona, La Gaya Ciencia, 1983.
SERRA FLORENSA, Rafael; COCH, Helena: El disseny energètic a l’arquitectura. Barcelona, Edicions UPC, 1994.
MUR SOTERAS, Juan B.: Asoleo geométrico. Barcelona, ETSAB, tesis doctoral, 1982.
GIVONI, Baruch: L'homme, l'architecture et le climat. Paris, Moniteur, 1978.
RAMON MOLINER, Fernando: Ropa, sudor y arquitecturas. Madrid, Blume, 1980.
DE BOBES, Arcadi: Materials del curs. Sant Cugat del Vallès, ETSAV, 2006.
http://www.squ1com/site.html