Vés al contingut (premeu Retorn)

TAP III / Projectes III

Qm Primavera 2010-2011

CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
111915 (4 ECTS)5 LPATroncal2
111925 (4 ECTS)5 LPA - EGAObligatòria4


 
 
 
 

Dilluns (Monday)11:10 - 14:30 
Dimecres (Wednesday)11:10 - 14:30 

 

Professor ResponsableLluís Tobella
Altres professorsFernando Marzá, Enric Rello, Enric Corbat, Cesc Duran, Guillem Bosch

Objectius genèrics (català)
El curs pretén posar en relació directe la tècnica i el projecte en un intent d’arribar a la espacialitat arquitectònica mitjançant els sistemes constructius. Es posarà especial atenció en integrar alguns dels coneixements prèviament adquirits i de generar, a partir del projecte, necessitats de nous coneixements sobre les condicions físiques de l’arquitectura. També aquest taller vol incidir en la valoració del programa funcional com un aspecte essencial en la definició del caràcter de l’edifici a projectar.

Objetivos genéricos (castellano)
El curso pretende poner en relación directa la técnia y el proyecto en un intento de llegar a la espacialidad arquitectónica mediante los sistemas constructivos. Se pondrá especial atención en integrar algunos de los conocimientos previamente adquiridos y de generar, a partir del proyecto, necesidades de nuevos conocimientos sobre las condiciones físicas de la arquitectura. También éste taller quiere incidir en la valoración del programa funcional como un aspecto esencial en la definición del caràcter del edificio a proyectar

Generic aims (english)
This course is aimed to relate the technique and the project itself in an attempt to reach the architectural space, by means of constructive systems. Especial emphasis on involving the previous background knowledge and need of new academic skills about the physical conditions that the architecture requires from the project. The functional programme will be studied as a basic aspect to define the building itself.

Continguts
1Sessió conjunta. Explicació 1r. treball. Exemples de cobertes. Coberta i estructura
2

Sessió conjunta. Coberta i estructura

3

Treball de taller. Consultes sobre el treball

4

Treball de taller. Consultes sobre el treball

5

Sessió conjunta. Lliurament i correcció pública 1r. treball

6Sessió conjunta. Explicació 1r. Projecte. Exemples de coberts. Estructures amb fusta
7Treball de taller. Consultes sobre el projecte
8

Treball de taller. Consultes sobre el projecte

9Treball de taller. Consultes sobre el projecte
10

Sessió conjunta. Lliurament i correcció pública projecte de cobert

11

Sessió conjunta. Programa funcional. Tancaments

12

Treball de taller. Consultes sobre el projecte

13

Treball de taller. Consultes sobre el projecte

14

Treball de taller. Consultes sobre el projecte

15

Sessió conjunta. Lliurament i correcció pública 1r projecte


Objectius específics
El treball es plantejarà analitzant i projectant parts elementals d’una edificació al servei d’un determinat ús. Les parts a treballar seran: la coberta, l’estructura, els tancaments i els materials. Seguint l’esquema esmentat s’abordarà en primer lloc l’estudi –en dibuix i maquetes- de les cobertes d’alguns edificis significatius i en segon lloc es realitzarà un projecte d’un equipament públic. Ambdós projectes posaran l’èmfasi en la materialització –en maqueta- dels aspectes constructius i de detall. Per facilitar aquest treball en maqueta, aquest Tap III es desplegarà en col·laboració amb el Taller de maquetes de l’ ETSAV, la qual cosa permetrà una major relació entre el projecte dibuixat i construït.

Competències genèriques i transversals
XRaonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents.
X

Solució de problemes; anàlisi de solucions óptimes enfront de projectes complexos.

XComprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
XEstudiar normes i estàndars i aplicar-les a projectes.
XComunicació escrita i oral; selecció i utilitzacíó dels mitjans més idonis.
XCercar referències documentals.
XDocumentas casos pràctics.
XCapacitat de presentació dels treballs realitzats.
XCapacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
XGestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
XFlexibilitat durant el desenvolupament d'un projecte.
XDesenvolupament de la sensibilitat artística.
XAtenció als aspectes medioambientals.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Avaluació continuada.
10% seguiment diari, en el desenvolupament per part del professor.
30% primer treball
60% primer projecte
Per aprovar el curs caldrà haver presentat tots els treballs previstos al programa.


Bibliografia

GILI GALFETI, Gustau: Casas refugio. Barcelona, Gustavo Gili, 1995.

ALDAY, Iñaki; LLINÁS, José; MARTINEZ LAPEÑA, José Antonio; MONEO, Rafael: Aprendiendo de todas sus casas. Barcelona, Edicions UPC 1996.
CASINELLO, Fernando: Construcción carpinteria. Madrid, Rueda, 1973
HEINO, Engel: Sistemas de estructuras. Gustavo Gili, Barcelona.
NACENTA, Antonio: “ARQUITECTURA: La idea i el detall”. Barcelona, Edicions UPC.
D.BONA,Enrico: Angelo Mangiasrotti: Il prodesso del construire. Electra editrice. Milano 1980. MC QUAID, Matilda: Shigueru Ban, Phaidon 2003.
BECK,Haig; COOPER, Jackie: Glenn Murcutt, a singular architectural practice. The Images Publishing Group 2002.
SULZER,Peter: Jean Prouvé Oeuvre complète/ Volumen 2: 1934-1944. Basel, Birkhäuser 2000.
SCHUNCK Eberhard; OSTER, Hans Jochen, BARTHEL, Rainer; KIESSL, Kurt: Roof Construction Manual. Basel, Birkäuser 2003.
DEMOTZ, René: Charpentier d’aujourd’hui. Genève. R. Demotz cop. 1969
TANGE, Kenzo; KAWAZOE, Noburu: Prototype of japanese architecture. The M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts.
A.T. SMITH, Eisabeth: Blueprints for modern living. History and legacy of the study houses. The M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.
YOSHIDA, Tetsuro: The japanese house and garden. The architectural press London.