Vés al contingut (premeu Retorn)

Dibuix II (Qm 2) Grup 2

Quadrimestre Primavera 2010-2011

 Codi

 Crèdits

Tipus

Matèries

 Departament

 290024 6 Bàsica Dibuix arquitectònic EGA 1

Hores de treball de l'estudiant:

Hores TOTALS: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.

Dedicació

Hores                  

Tant per cent (%)

Aprenentatge dirigit
6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.

Teoria

 10 15

Problemes

 0 0

Laboratori

 56 85

Activitats dirigides (Tutoria mig grup)

 0 1

Aprenentatge autònom

 84 100


Equip docent 
Professor ResponsableJoan Font
Altres ProfessorsIsabel Crespo, Paco Martínez Mindeguía, Genís Ávila, Núria Garcia.
Col·laboradors 

Objectius (català)

Dibuix tècnic, expressiu i comunicatiu de l'arquitectura.
Coneixement del sistema acotat, control del pla i representació del terreny.
Traçat i tractament d'ombres com a eina de lectura i d'expressió de la forma.
Dibuix tècnic d'arquitectura amb valors expressius i comunicatius amb tècniques manuals i informàtiques: iniciació a la narració gràfica.


Objetivos (castellano)

Dibujo técnico, expresivo y comunicativo de la arquitectura.
Conocimiento del sistema acotado, control del plano y representació del terreno.
Trazado y tratamiento de sombras como herramienta de lectura y expresión de la forma.
Dibujo técnico de arquitectura con valores expresivos y comunicativos con técnicas manuales e informáticas:iniciación a la narración gráfica.


Aims (english)

 


Resultats d'aprenentage.
  • Introducció a les eines informàtiques per al dibuix.
  • Dibuix tècnic d'arquitectura amb valors expressius i comunicatius, amb tècniques manuals i informàtiques: narració gràfica.
  • Traçat geomètric d'ombres i tractament expressiu de l'ombrejat.
  • Contorns i plens, jerarquia, valors de línia, tramats. Profunditat en el dièdric.
  • Control del pla, sistema acotat i representació del terreny.
  • Coneixement geomètric de superfícies constructives.
  • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar les convencions dels gràfics més usuals: format, títols, peus, llegendes...
  • Saber recopilar un material gràfic en un document organitzat.

Web page

                                                  


Continguts
1Traçat de dibuix arquitectònic amb eines informàtiques.
2

Anàlisi geomètric de les formes constructives aplicat a la resolució de casos d'intersecció de formes polièdriques i a la manipulació de formes quàdriques.

3Operativitat dièdrica per a la resolució de cobertes i la modificació del terreny.
4

Estudi geomètric de les ombres en projeccions dièdriques i axonomètriques de formes arquitectòniques.

5

Representació técnica i valoració comunicativa del projecte arquitectònic, a partir de representacions convencionals.Ús dels valors de línia, les ombres solars, les tonalitats, el color i els altres recursos gràfics, per suggerir la tridimensionalitat i  les qualitats del projecte.

6

Aplicació de les eines informàtiques per a la representació del projecte, estructuració i gestió de la informació, aprofitament dels recursos informàtics i control àgil dels processos d'impressió.

7

Construcció al llarg del curs d'una carpeta de dibuixos, amb els dibuixos i impressions de les pràctiques. La seva finalitat és recollir el procés d'aprenentatge de l'estudiant.


Metodologia docent
Tutorials previs a les classes fonamentalment pràctiques amb exercicis curs a classe obligatoris .

Sistema d'avaluació

exercicis obligatoris a classe: 50%
exàmens (2 sessions): 10% i 15%
Treball: 25%
 


Bibliografia

De la part relacionada amb la geometria descriptiva:
SANCHEZ GALLEGO, Juan Antonio: Temes clau de dibuix tècnic. (Juan Antonio Sánchez Gallego, Lluis Villanueva Bartrina). BArceloan, Edicions UPC, 1991.
SANCHEZ GALLEGO, Jaun Antonio: Geomtria descriptiva, sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona, Edicions UPC, 1993.
SCHMIDT, Rudolf; Geometría  descriptiva con figuras estereoscópicas. Barcelona, Reverté, 1983.
GHEORGHIU, Adrian: Geometry of structural forms. London, Applied Science Publishers. 1978.
VILLANUEVA, L.; Introducció al traçat d'ombres, representacions dièdrica i axonomètrica. Barcelona. Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I.

De la part relacionada amb el dibuix tècnic:
EVANS, Robin, "Translations from drawing to building", AA Files, n.12, Londres, 1986, pp. 3-18
EVANS, Robin, "Architectural Projection", Architecture and its image, Montreal, Centre Canadien d'Architecture, 1989.
SAINZ, Jorge, El dibujo de Arquitectura. Teoría e historia de un lenguaje gráfico, Madrid, Nerea, 1990.
SAINZ, Jorge i VALDERRAMA, Fernando, Infografía y Arquitectura. Dibujo y proyecto asistidos por ordenador, Madrid, Nerea, 1992. 
SAN JOSE ALONSO, Jesús Ignacio, El dibujo arquitectónico. Apuntes sobre su desarrollo, Valladolid, COAV, 1997.
ROBBINS, Edward, Why Architects Draw, Cambridge, Londres, The MIT Press, 1994.
CRESPO, Isabel; FONT, Joan i MARTÍNEZ, Francisco; Els dibuixos de Josep Llinàs, Sant Cugat del Vallès, ETSAV, 2004.
CRESPO, Isabel; FONT, Joan i MARTÍNEZ, Francisco; Els dibuixos de Iñaki Alday i Margarita Jover, Sant Cugat del Vallès, ETSAV, 2005.
CRESPO, Isabel; FONT, Joan, i MARTÍnez, Francisco; El dibuix i la imatge del projecte. L'obra gràfica de 4 equips d'arquitectes romans, Sant Cugat dell Vallès, ETSAV, 2006.