Vés al contingut (premeu Retorn)

Matemàtiques II (Qm 2)

Quadrimestre de Primavera 2010-2011

 Codi

 Crèdits

Tipus

Matèries

 Departament

 290021 6 BàsicaMatemàtiques EA (MII)

Hores de treball de l'estudiant:

Hores TOTALS

Dedicació

Hores                  

Tant per cent (%)

Aprenentatge dirigit

Teoria

  50%

Problemes

  50%

Laboratori

  

Activitats dirigides

  

Aprenentatge autònom

  

Equip docent 
Professora responsableJordi Recasens
Altres professorsDionís Boixader, Maria Congost
Col·laboradors 

Objectius  (català)
Introducció al tractament matemàtic de corbes i superfícies. Aplicacions a models funcionals i problemes d'optimització.

Objetivos (castellano)
Introducción al tratamiento matemático de curvas y superficies. Aplicaciones a modelos funcionales y problemas de optimización.

Aims (english)

The course is focused on a mathematical view on curves and surfaces and its applications, such as
functional modelling and optimisation.


Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de : 
  • Plantejar i resoldre problemes d'àrees, volums, masses, equilibris i moments fent servir integrals i equacions diferencials.
  • Modelitzar aspectes de forma i tangència mitjançant la derivada en problemes de disseny gràfic.
  • Resumir numèrica i gràficament poblacions de dades i interpretar-ne els resultats qualitativament.
  • Respondre preguntes i resoldre exercicis escrits de forma sintètica, estructurada i entenedora.

Web page http://www.upc.edu/ea-smi/assignatures/etsav/mates2/
 

Continguts
1

Derivades i tangència.

2

Aproximació de funcions. Splines. Aplicacions a la informàtica gràfica.

3

Introducció a l'estadística i processament de dades.

4Integració. Aplicació a la modelització de problemes físics.
5

Equacions diferencials. Aplicació a la modelització de problemes físics i estructurals.


Metodologia docent

Classes de teoria.
Classes de problemes - taller.
Projectes.


Sistema d'avaluació

Dues proves parcials: 50%, 50%


Bibliografia
TRIAS PAIRÓ, Joan:Geometria per a la informàtica i CAD. Barcelona, Edicions UPC, 1999.
LARSON, Roland E.: Cálculo y geometría analítica. (Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards). Madrid, McGraw-Hill, 1995.
HILDEBRANDT, Stefan: Matemática y formas óptimas. (Stefan Hildebrandt, Anthony Tromba). Barcelona, Prensa Científica, 1990.
BUCK AND BUCK: Introduction to Differential Equations. Boston Houghton Mifflin, 1976.
LARSON-HOSTETLER: Cálculo y Geometría analítica. Mc Graw Hill, Mexico, 2006. +
MOORE, David S: The Basic Practice of Statics. W.H. Freeman and Co., cop. 2010.