Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases per a la teoria I (Qm 1)

Quadrimestre de Primavera2010-2011

 Codi

 Crèdits

Tipus

Matèries

 Departament

 290018 6 BàsicaHistòria CA

Hores de treball de l'estudiant:

Hores TOTALS

Dedicació

Hores                  

Tant per cent (%)

Aprenentatge dirigit

Teoria

  

Problemes

  

Laboratori

  

Activitats dirigides

  

Aprenentatge autònom

  

Equip docent 
Professor ResponsableJose Ángel Sanz
Altres ProfessorsRaúl Martínez
Col·laboradors 

Objectius (català)

L’objectiu és la iniciació de l’estudiant a la cultura de l’arquitecte. Estudiar els principals referents, contextualitzar-los, amb la intenció d’esmolar al mateix temps els instruments de percepció i les eines crítiques


Objetivos (castellano)

El objetivo es la iniciación del estudiante en la cultura del arquitecto. Estudiar los principales referentes, contextualizarlos, con la intención de afilar al mismo tiempo los instrumentos de percepción y las herramientas críticas.


Aims (english)

The aim is to make the students be familiar with the culture of the architect, study the main references, contextualize them and attempt to develop the perception skills and tools to critizise.


Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de : 
  • Conèixer els referents de l'arquitectura: història i els mestres.
  • Reconèixer les implicacions socials i ambientals dels referents arquitectònics.
  • Ús del vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en una presentació oral o escrita.
  • Treballar amb les fonts d'informació donades.
  • Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit del pensament.

Web page

                     


 
Continguts:  Mestres de l'Arquitectura Contemporànea
1

Introducció als mestres de l'arquitectura del s. XX

2

Frank Lloyd Wright fins 1910.

3

Frank Lloyd Wright de 1910 a 1959.

4

Le Corbusier: Les villes de la Stein a la Shodan.

5

Le Corbusier: Després de la II G. M.

6Viatge a edificis dels mestres.
7

Alvar Aalto fins 1937.

8

Alvar Aalto de 1937 a 1960.

9

Mies van der Rohe a Europa.

10

Mies van der Rohe a Amèrica.

11

Louis I. Kahn fins 1960.

12

Louis I, Kahn fins Dacca.

13Viatge: els mestres i la història

Continguts : Formes de veure l'arquitectura
1Introducció als crítics i historiadors de l'arquitectura.
2Bruno Zevi: Saber ver la arquitectura (1948)
3Bruno Zevi: Arquitectura in nuce (1960)
4Bruno Zevi: Saver ver la arquitectura (1948)
5Colin Rowe: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (1976)
6Viatge a edificis dels mestres
7Heinrich Wölfflin: La psicología de la arquitectura (1886)
8Heinrich Wölfflin:Renacimiento y barroco (1888).
9Colin Rowe: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (1976)
10Colin Rowe: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos (1976)
11Rudolf Wittkower- Colin Rowe
12Vincent Scully: Louis I.Khan
13Viatge: els mestres i la història

Metodologia docent
Les classes de teoria i exercicis es complementaran amb dos viatges. 
 

Sistema d'avaluació
De cada viatge es realitzarà un treball addicional (tant les persones que hi vagin com que no ho facin). La nota final serà el resultat de la valoració dels 7 exercicis realitzats en horari de classe més la nota obtinguda en els treballs.
Es penalitzarà, per tant, no lliurar els exercicis els dies assignats.


Bibliografia.

VON MOOS, Stanislaus: Le Corbusier. Barcelona, Lumen, 1977.

LEVINE, Neil: The Architecture of Frank lloyd Wright. Princeton, Princeton University Press, 1996.

NUEMEYER, Fritz: Mies van der Rohe: La palabra y el artificio: refelxiones sobre la arquitectura, 1922-1968. Madrid, El Croquis, 1995.

AALTO, Alvar: Alvar Aalto. .De palabra y por escrito. Madrid, El Croquis, 2000.

Bibliografia fonamental / Mies van der Rohe:
NEUMEYER, Fritz, Mies van der Rohe: la palabra sin artificio, El Croquis Editorial, Madrid. 2000.

Documentació de projectes i obres:
The Mies van der Rohe Archive 1907 - 38, 6 vol., M.O.M.A., 1986-87.
The Mies van der Rohe Archive 1938 - 69, 16 vol., M.O.M.A., 1991.
Numero corresponent a setembre de 1958 de la revista L'architecture d'Aujourd'hui, titulat "l'Oeuvre de Mis van der Rohe".

Llibre o assaigs a propòsit d'en Mies van der Rohe de possible consulta:
JOHNSON, Philip, Mies van der Rohe, M.O.M.A., New York 1953. Versió castellana: Mies van der Rohe, Victor Lerú, Buenos Aires, 1960.
ROWE Colin, "Neo-'clasicismo' y arquitectura moderna I y II", 1956-1957, publicats per primera vegada el 1973 a la revista Oppositions. Versió casellana a Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos, Gustavo Gili, Barcelona 1978.
CARTER, Peter, Mies van der Rohe at Work, Pall Mall Press, London, 1974.
SCHULZE Franz, Mies van der Rohes: A critical Biography, University of Chicago, Illinois, USA, 1985. Versió castellana: Mies van der Rohe; una biografia crítica, Hermann Blume, 1986.
A.A.V.V., Mies van der Rohe: Critical Essays, The Museum of Modern Art, New York, 1989.
NEUMEYER Fritz, The Artless World. Mies van der Rohe on the building art, Cambridge, MA, 1991.

Bibliografia fonamental / F.L. Wright
WRIGHT F.L., Autobiografía, 1867-1944, El Croquis, Madrid, 1988.

Documentació de projectes i obres:
Frank Lloyd Wright, Monograph, 12 vols., Tokyo 1984-88.
Frank Lloyd Wright, Collected writings, 5 vols. (1984-1959) Rizzoli. New York, 1992-1995.

Llibres o assaigs a propòsit d'en Frank Lloyd Wright de possible consulta:
ZEVI Bruno, Frank Lloyd Wright, Il balcone, 1947.
CARPENTER MASON Grant, Frank Lloyd Wright to 191; the First Golden Age, Rehinhold, New York, 1958.
SCULLY Jr, Vincent J., Frank Lloyd Wright, Georges Braziller, Inc., New York, 1960.
KELLY SMITH, Norris, Frank Lloyd Wright: A study in Architectural Content, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1966.
SCULLY Jr, Vincent J., The single style and the stick style. Architectural theory and design from downing to the origins of Wright, (Revised Edition). New Haven-London-Yale University Press, 1971.
CIUCCI Giorgio, "La città e l'ideologia agraria in Frank Lloyd Wright", en A.A.V.V., La città americana, Bari, 1973. Traducció al castellà a Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
A.A.V.V., Frank Lloyd Wright, Ediciones Serbal, Barcelona 1993.
LEVINE Neil, The architecture of Frank Lloyd Wright, Princeton University Press. 1996.