Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases per al projecte I (Qm 1) Grup 1

Quadrimestre de Primavera 2010-2011

 Codi

 Crèdits

Tipus

Matèries

 Departament

 290020 6 BàsicaBases per al projecte PA

 

Hores de treball de l'estudiant:

Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h

Dedicació

Hores                  

%                       

Aprenentatge dirigit:
6 crèdits x 11 h/crèdit= 66 h

Teoria

 6 9

Problemes

 0 0

Laboratori

 38 58

Activitats dirigides (Tutotia mig grup)

 22 33

Aprenentatge autònom

 84 


Equip docent
Professor ResponsableBenjamón Pleguezuelos
Altres ProfessorsLuis Beriain Sanzol, Víctor Bonet, Fernando Villavecchia
Col·laboradors 

Objectius (català)

Context, referents i representació 1
Taller d'iniciació en la pràctica projectual, posant èmfasi en:
- La observació de la realitat construïda com  a mecanisme de coneixement.
- La representació correcta i acurada del projecte arquitectònic.
- El procés de projectació.

 
Objetivos (castellano)

Contexto, referentes y representación 1
Taller de iniciación el práctica proyectual, haciendo hincapié en:
- La observación de la realidad construida como mecanismo de conociemiento.
- La representación correcta y esmerada del proyecto arquitectónico.
- El proceso de proyectación


Aims (english)

 


Resultats d'aprenentage. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de : 
  • Observació, comprensió i enregistrmanet de l'entorn inmediat.
  • Utilització de la representació gràfica i de la maqueta com a eina de treball.
  • Lectura de la forma, distància, jerarquia. Valors de línia i convencions gràfiques.
  • Conceptes compositius del dibuix d'arquitectura. Equilibri, figura i text.
  • Posada a escala. Representació dièdrica i axonomètrica dels espais i els volums.
  • Ús del vocabulari tècnic apropiat. Ús adequat del dibuix, format retolació, cotes. Eines bàsiques per a la construcció del portfolio.
  • Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.

Web page

http://www.etsav.upc.es/personals/tap01/index.htm


Continguts
1

Oservació, comprensió i enregistrament de l'entorn inmediat.

2Utilització de la representació gràfica i de la maqueta com a eines de treball en el Taller.
3

Nocions d'ergonomia, de mides dels objectes i d'àmbits d'ús.

4

Utilització de la geometria, de la modulació i de les proporcions en el projecte d'arquitectura.

5Procés de projectació i metodologia de treball. 
6Nocions bàsiques sobre l'habitar, per ser aplicades en exercicis del Taller.

Metodologia docent

L'assignatura s'articula en dos exercicis principals, que es lliuraran a la meitat i al final del període quadrimestral, segons el calendari docent.
Els exercicis estaran dimensionats per a ser realitzats principalment en el Taller, sota la supervisió directa dels professors. hi haurà sessions de correcció col·lectiva dels treballs dels estudiants.
També tindran lloc sessions teòriques, instrumentals i de debat al voltant dels continguts de l'assignatura. Es proposarà la lectura i estudi d¡alguns textes i materials, i el visionat d'alguns documentals; al voltant dels quals tindran lloc sessions de debat col·lectiu.
L'assistència és obligatòria a totes les activitats del Taller.


Sistema d'avaluació

El pes del primer exercici en l'avaluació final de l'assignatura serà del 40%, i del segon exercici serà del 60%.


Bibliografia
Sobre mides i dades del projecte arquitectònic:
NEUFERT, Peter; NEFF, Ludwig: Casa, vivienda, jardín : el proyecto y las medidas en la construcción. México D.F., Gustavo Gili, 1999. (Biblioteca ETSAV:72.011.2 Neu)
STEEGMANN, Enrique; ACEBILLO, José; Las Medidas en arquitectura. Barcelona, C.O.A.C., 1983. (Biblioteca ETSAV: 72.011)

Sobre representació del projecte arquitectònic:
CHING, Francis D.K.; JUROSCEK Steven P.: Dibujo y proyecto. Gustavo Gili, Barcelona 1999.
CONSALEZ, Lorenzo: Maquetas : la representación del espacio en el proyecto arquitectónico. México,
D.F. , Ediciones Gustavo Gili, cop. 2000. (Biblioteca ETSAV: 721.021.23 Con).

Sobre conceptos e ideas relaivos a la vivienda y el habitar: 
CHING, Francis D. K.: Arquitectura: forma, espacio y orden. México, Gustavo Gili, 2000. (Biblioteca ETSAV: 72.011 Chin).
RYBCZYNSKI, Witold; La casa.Historia de una idea. Madrid, Nerea, DL 1989. (Biblioteca ETSAV 728.01 Ryb.)