Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció V

Qm Tardor 2009-2010
CodiCrèditsDistribució (T, P, L)DepartamentTipusH/s treball estudiant
112034 (3ECTS)2T + 2PCA 1Troncal 

Dijous (Thursday)11:50 - 14:30TT5 - P04

 

Professor ResponsableXavier Sauquet
Altres ProfessorsFrancisco Muñoz

Objectius genèrics (català)
Construïr a partir dels materials: formigó i formigó armat.

Objetivos genéricos (castellano)
Construir a partir de los materiales: hormigón y hormigón armado.

Generic aims (english)
To construct form materials: concrete and reinforced concrete.

Continguts
1Els components del formigó i els diferents tipus de ciments així com els camps d’aplicació
2El tipus d’armadures (barres, fibres, malles) i el disseny de peces armades elementals com pilars, jàsseres, sabates i murs.
3El comportament de formigó endurit i les característiques físiques, com densitat, elasticitat, resistència a compressió i tracció, permeabilitat, retracció i fluència.
4Formigonat en condicions especials de temperatura. Disseny de junts de retracció i dilatació
5El concepte de resistència, característica, resistència real i resistència estimada. Descripció del mètode de control estadístic del formigó.
6La durabilitat i els processos de deteriorament físics i químics.

Competències

Respecte a coneixements:

  • Construir amb formigó i conèixer els requeriments de la posta en obra.
  • Conèixer els aspectes normatius que regulen la col·locació d’armadures i construcció en formigó armat.
  • Conèixer el comportament del formigó, el control de la qualitat i la durabilitat.
Respecte a habilitats:
  • Capacitat de disseny arquitectònic amb elements de formigó armat i resoldre detalls constructius de peces armades simples i juntes.
  • Capacitat d’anàlisi dels requeriments constructius.
  • Capacitat de comunicació oral i escrita amb el lèxic propi de la tecnologia.

Competències genèriques i transversals
XSolució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
XComprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
XEstudiar normes i estàndars i aplicar-les a un projecte.
XCapacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment.
XGestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
XFlexibilitat durant el densenvolupament d'un projecte.
XGestió de recursos materials.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Avaluació continuada amb exercicis pràctics d’aplicació dels coneixements donats a classe:30%
2 proves individuals: 60%
El 10% restant és de lliure disposició del professor de pràctiques i completarà l’avaluació de l’alumne.


Bibliografia
FERNÁNDEZ CÁNOVAS, Manuel: Hormigón. Madrid, Colegio de Ingenieros Caminos Canales y Puertos, Servicio de Publicaciones, 1993.
JIMÉNEZ MONTOYA, Pedro: Hormigón armado. (P. Jiménez Montoya, A. García Meseguer, F. Morán Cabré). Barcelona, Gustavo Gili, 1991.
CALAVERA RUIZ, José: Manual de detalles constructivos en obras de hormigón armado. Madrid, Intemac Ediciones., 1993.
PELLICER DAVIÑA, Domingo: El hormigón armado en la construcción arquitectónica. Bellisco, 1990.
DELIBES LINIER, Adolfo: Tecnología y propiedades mecánicas del hormigón. Madrid,Intemac Ediciones, 1993.
--: Instrucción de hormigón estructural EHE-08. Madrid, Comisión Permanente del hormigón.
Ministerio de Fomento, 2008.