Vés al contingut (premeu Retorn)

TAP VI

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Idioma

Departament

Idioma

290047

12

Obligatòria

Projectes

Català/Castellà

PA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 12 crèdits x  25 h/crèdit =  300 h.
Aprenentatge dirigit:  12 crèdits x 11 h/crèdit = 132 h.
Teoria:      20 hores - 15%
Problemes:
Laboratori: 112 hores - 85%
Activitats dirigides (Tutoria mig grup)
Aprenentatge autònom: 168 hores

 • Equip docent

Enric Massip-Bosch i Isabel Castiñeira, professors responsables.
Manuel Sánchez-Villanueva, Ana Zubelzu, Xavier Matilla, Jordi Franquesa.

 • Objectius genèrics (català)

Fomentar en la reflexió i la pràctica arquitectòniques la sensibilitat cap a la dimensió urbana i el sentit de pertinença de l’arquitectura a un lloc.

Promoure la consciència mediambiental i d’aprofitament de recursos, sovint no-visibles, per a la formació del projecte.
Fomentar la visió de l’arquitectura com eina de transformació positiva.

Adquirir una estructura coherent de conceptes teòrics, una capacitat crítica de diagnosi de problemes i formulació d’alternatives i una cultura professional en el maneig de les tècniques, instruments i procediments de la projectació.


 • Objetivos genéricos (castellano)

Fomentar en la reflexión y la pràctica arquitectónicas la sensibilidad hacia la dimensión urbana y el sentido de pertenencia de la arquitectura a un lugar.

Promover la conciencia mediambiental y de aprovechamiento de recursos, a menudo no visibles, para la formación del proyecto.
Adquirir una estructura coherente de conceptos teóricos, una capacidad crítica de diagnosis de problemas y formulación de alternativas y una cultura profesional en el manejo de las técnicas, instrumentos y procedimientos de la proyectación.

 • Generic aims (english)

To improve the architectural sensitivity towards the urban dimension of architecture. This course aims to provide as well coherent structure of theoretical concepts, a critical ability to identify problems and propose solutions and, furthermore, to acquire a professional culture using techniques, tools and design procedures.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Programa, ús i organització II.

- Fomentar en la cultura arquitectònica la sensibilitat cap a la dimensió urbana i territorial de l'arquitectura. Aprofundir en els mecanismes de creixement i transformació de la ciutat.

- Capacitat crítica de diagnòstic dels problemes i formulació d'alternatives en el projecte urbà. Capacitació en el maneig de les tècniques, instruments i procediments de la projecció urbana.

- El projecte urbà residencial des del lloc i des d'un sistema d'edificació flexible.

- Arquitectura de les vies, dels espais oberts, dels equipaments i de l'edificació residencial.

- Projecte d'ordenació del sòl i regulació flexible de l'edificació.

- Incidència de la normativa en el disseny del projecte.

CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificació de la comunicació.

CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de l'urbanisme.

CG2. Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.

 • Web page
 • Continguts

1.  El lloc suport. Objectius, criteris i materials per al projecte.

2.  Formes físiques i no físiques del lloc.
3.  Detecció i anàlisi de preexistències, de recursos disponibles  i d’ocasions de projecte.
4.  Els components de l’assentament. Objectius, criteris i materials per al projecte.
5.  Fluxos: transport i comunicacions. Relacions de mobilitat.
6.  Gradacions de privacitat i gradacions de confort. Sistema d’espais oberts.
7.  Gradacions de privacitat i gradacions de confort. Sistema edificat.
8.  Els elements de l’assentament. Objectius, criteris i materials per al projecte.

9.  Espais lliures i forma urbana.
10. Domesticitat i forma urbana.
11. Espais per a la col·lectivitat i usos productius.


 • Objectius específics
Integrar el projecte d’assentament  en la transformació del lloc i la ciutat.


 • Competències genèriques i transversals
Raonament crític: capacitat de comentar críticament  els processos actuals de formació de la ciutat.
Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents.
Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos.
Comprendre les especificacions d’un projecte i fer-ne el disseny.
Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment.
Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari.
Prioritzar la sensibilitat social de l’arquitecte.
Prioritzar els aspectes mediambientals.


 • Metodologia docent


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %

Avaluació continuada a través de tres fases; cadascuna d’elles incorpora l’anterior i el seu pes relatiu a l’avaluació és del 20%, 30% i 50%. Caldrà l’assistència, com a mínim, del 80% de les classes teòriques i de taller.

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificació de la comunicació.
CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de l'urbanisme.
CG2. Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat. 


Enllaç a la bibliografia
Estudis 2014-15 o anteriors