Vés al contingut (premeu Retorn)

Representació arquitectònica III

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Idioma

Departament

Idioma

290046

5

Obligatòria

Dibuix

Català/Castellà/Anglès

EGA I

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 5 crèdits x  25 h/crèdit =  125 h.
Aprenentatge dirigit:  5 crèdits x 11 h/crèdit = 55 h.
Teoria:      8 hores - 15%
Problemes:
Laboratori: 47 hores - 85%
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 70 hores

 • Equip docent

Antonio Millán i  F. Martínez Mindeguía, professors responsables.
Nuria Garcia Soto, altres professors.

 • Objectius genèrics (català)

Comunicar i representar els documents gràfics de projecte amb capacitat de persuasió adient a la idea de proposta.

 

 • Objetivos genéricos (castellano)

Comunicar i representar los documentos gráficos de proyecto con capacidad de persuasión pertinente a la idea de propuesta.

 • Generic aims (english)

Communicate and represent the  material representation with persuasive ability concerned with the proposal idea.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Conèixer com representar un projecte, de manera persuasiva i adïent a la seva idea.

Comunicar amb claredat la relació entre el projecte i el seu context, sigui un medi urbà o un context natural.

Personalitzar les representacions dels àmbits de paisatge i els valors de profunditat.

Diferenciar les estrategias de representació de l’Espai públic i urbà de les de l'arquitectura construïda.

Interpretar el lloc i tractar-ho amb cura.

Elaborar diagrames, recorreguts i esquemas addicionals per explicar els projecte que es proposa.

Conèixer dibuixos/representacions paradigmàtiques en l’història de l’Arquitectura i l’Urbanisme així com les fonts per desenvolupar un aprenentage continuat en temes de representació.
 • Aims:

The student should be able to Know how to represent  an architectural project in a persuasive manner, adequate to its underlying ideas.Communicate clearly the relation between the project and its context, whether it is a natural or urban environment.

Personalize the representation of the landscape domains and the control of depth.

Differentiate representation strategies and processes for public and urban space from those of building architecture.

Interpreting and reading of place, treating it with care.

Ellaborate diagrams, sequential promenades and addicionals schemes to explain the proposed project.

Know paradigmatic  drawings/ representations in the history of Architecture and Planning, as well as the sourves to develop a continued learning in themes of representation.

 

 • Web page
 • Continguts

1.  Expressió personal, estil gràfic i   projecte. Temperament i avantguardes. Representació.

2.  Descripció d’un edifici i els seus sistemes .

3.  Arquitectura i context. Implantació. Casos d’estudi.

4.  Gestió de disseny. Composició gràfica de la informació. Discurs gràfic. Narratives. Casos d’estudi.

5.  Lectura del lloc, activitats i àmbits de possibilitat.

6.  Escenografia dels espais interiors. Com representar-los.

7.  Experiència sequèncial, recorregut arquitectònic.

8.  Morfologia urbana i patrons residencials. Técniques de representació i avaluació.

9.  Els diagrames com a síntesi de projecte.

10. Figura i fons. Collage i manipulació fotográfica. Vinculació d’arxius d’imatge i vectorials.

11. Representació de l’espai públic. Casos d’estudi.

12. Representació del paisatge. Casos d’estudi i tendències.

 • Metodologia docent
Seguiment de les classes monogràfiques impartides i qualificació de les pràctiques.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
Avaluació continuada d’exercicis realitzats en taller, segons calendari prefixat, exposat el primer dia de classe. Els enunciats, tècniques, criteris d’avaluació, data de lliurament i bibliografia es posaran a disposició dels estudiants al inici de cada exercici.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Il·lustrar conceptes mitjançant gràfics, utilitzant correctament les convencions: format, títols, peus, llegendes...
CG3. Estudiar exemples similars al problema plantejat i resoldre i presentar el propi treball.


Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors