Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures IV

Qm Tardor 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Idioma

Departament

Idioma

290045

3

Obligatòria

Estructures

Castellà

EA

Català / Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 3 crèdits x  25 h/crèdit =  75 h.
Aprenentatge dirigit:  3 crèdits x 11 h/crèdit = 33 h.
Teoria:      16,5 hores - 50%
Problemes: 16,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 42 hores

 • Equip docent

Pepa Gómez, professor responsable.
Carlos Jaén , altres professors.

 • Objectius genèrics (català)

L’objectiu és que l'alumne entengui i aprengui els conceptes bàsics generals pel disseny global d’estructures d'edificació, el plantejament i idoneïtat de la tipologia estructural i material utilitzat (formigó armat). Així mateix, el curs pretén assentar els conceptes fonamentals per aprofundir i ampliar posteriorment en matèries més específiques o complexes a través d'assignatures optatives i programes oficials de postgrau que s’imparteix des del mateix departament.

 • Objetivos genéricos (castellano)

El objetivo es que el alumno entienda y aprenda los conceptos básicos generales para el diseño global de estructuras de edificación, el planteamiento e idoneidad de la tipología estructural y material utilizado (hormigón armado). Así mismo, el curso pretende asentar los conceptos fundamentales para profundizar y ampliar posteriormente en materias más específicas o complejas a través de asignaturas optativas y programas oficiales de postgrado que se imparten desdel mismo departamento.

 • Generic aims (english)

The goal is for students to understand and learn the basic concepts for design of building structures overall, the approach and suitability of the structural type and material used (reinforced concrete). Furthermore, the course aims to establish the fundamental concepts to deepen and expand later in more specific or complex matters through electives and official postgraduate programs taught combisystems same department.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

Afrontar satisfactòriament el projecte arquitectònic de la tipologia estructural de barres i sostres unidireccionals de formigó armat, des de l’encaix dels seus elements i el seu predimensionament, fins a la determinació, a un nivell bàsic, dels esforços que els sol·liciten i els seus armats.

CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny estructural.

CG2. Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.

 • Web page
 • Continguts

1. Presentació i Plantejament de l’exercici. Primera aproximació al càlcul i disseny de l’estructura de tot un edifici de formigó armat. Generalitats.

2. Accions i estat de càrregues.

3. Predimensionament de seccions de pilars poc esvelts.

4. Predimensionament de jàsseres a flexió simple i deformacions.

5. Pràctica de predimensionament d’un pilar i d’una jàssera del pòrtic principal del treball.

6. Estat de càrregues i càlcul d’esforços en el pòrtic principal amb el programa Wineva.

7. Guerxament de pilars esvelts, excentricitats addicionals i moments.

8. Pràctica de guerxament d’un pilar del treball. LLIURAMENT DE LA PRIMERA PART DEL TREBALL

9. Càlcul en trencament. Dominis de deformació i generació d’àbacs de flexió o compressió composta i flexió o compressió esbiaixada. Utilització dels àbacs per l’armat de pilars.

10. Pràctica d’armat d’un pilar del treball a flexió esbiaixada.

11. Flexió simple: Jàsseres. Generació d’àbacs. Especejament de les armadures. Longituds d’ancoratge.

12. Pràctica d’armat d’una jàssera del treball a flexió simple.

13. Esforç tallant. Contribució de la secció de formigó i de l’armadura transversal. Procés de càlcul i zonificació de les armadures.

14. Pràctica d’armat d’una jàssera del treball a esforç tallant.

15. EXÀMEN D’AVALUACIÓ LLIURAMENT DEL TREBALL COMPLERT.

 • Metodologia docent

El curs es desenvolupa segons un fil conductor, el projecte de l’estructura de barres de formigó armat, d’un edifici d’habitatges que l’alumne realitza des de l’encaix de la mateixa fins al càlcul i armat dels seus elements.

S'estructura en sessions setmanals on s'intercalen la teoria amb l'aplicació pràctica sobre l'edifici en qüestió.

S'utilitzen aules informàtiques per al desenvolupament de les pràctiques.

 • Sistema d'avaluació competències específiques. %

La nota final serà la suma de les diferents proves d’avaluació:

 

- 5 qüestions en total, al final de la classe teòrica. 10% (5px0,2 punts, total 1 punts)

- 5 pràctiques. 10% (5px0,2 punts, total 1 punts)

- Exercici del curs 50% (5 punts)

- Examen final 30% (3 punts)

 

Es obligatori, per esser avaluat presentar l’exercici complert, presentar-se a l’examen i haver realitzat almenys 3 de les 5 qüestions i 3 de les 5 pràctiques proposades, dins l’horari corresponent. En cas contrari es considerarà com a no presentat.

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibles en el disseny estructural.
CG2. Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.

Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors