Vés al contingut (premeu Retorn)

Envolupants lleugers

QM Primavera 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290049

4

Obligatòria

Tecnologia

CA1

Català/Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant

Hores totals: 4 crèdits x  25 h/crèdit =  100 h.
Aprenentatge dirigit:  4 crèdits x 11 h/crèdit = 44 h.   
Teoria: (G) Classe expositiva i participativa. 22 hores - 50%
Problemes: (M) Resolució de problemes o pràctica. 22 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 56 hores

 • Equip docent

Jaume Prous, professor responsable.
Pablo Garrido, altres professors.

 • Objectius genèrics (català)

Coneixement dels sistemes constructius per a la resolució d'envolupants lleugers en base a elements especialitzats i preindustrialitzats.

 

 • Objetivos genéricos (castellano)

Conocimiento de los sistemas constructivos para la resolución de envolventes ligeros en base a elementos especializados y preindustrializados.

 • Generic aims (english)

Knowledge of building systems for the resolution of light envelopes based on specialized and pre-industrialized elements.

 

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de

Conèixer i distingir les característiques bàsiques dels principals elements i sistemes emprats per a la resolució dels envolupants lleugeres.

Dissenyar solucions constructives bàsiques d'envolupants lleugeres.

Analitzar les principals característiques de les envolupants lleugeres d'edificis existents.

Conèixer els principis per a la posada en obra dels sistemes d'envolupants lleugeres.

Conèixer edificis de referència en la construcció d'envolupants lleugeres.

Aplicar criteris coherents de disseny arquitectònic per a la resolució de projectes d'edificis amb envolupants lleugeres.

Emprar vocabulari tècnic especialitzat.

 

CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a les envolupants lleugeres.

 • Web page

 • Continguts

Part I. Principis: teoria. 
1.1 Presentació.

1.2 Elements especialitzats .

1.3 Estratègies de impermeabilitat: física i química.

1.4 Estratègies de control de moviments i imperfeccions.

1.5 Experiència directa en la tecnologia: sortida de camp.

1.6 Tutoria pràctica.

1.7 Procés de muntatge.

1.7 Exposició pràctica.

1.8 Exposició pràctica.


Part II. Principis: aplicació pràctica.

2.1 Estratègies de suport: l’entramat.

2.2 Estratègies de control energètic.

2.3 Exposició pràctica.

2.4 Exposició pràctica.

2.5 Proba d’avaluació.

Part III. Sistemes de referència. (online).

3.1. Cobertes de xapa.

3.2. Coberta plana.

3.3. Principis del vidre.

3.3. Façana tipus ventilada.

3.4. Façana tipus panel lleuger.

3.5. Façana tipus mur cortina.

3.6. Façana tipus doble pell.

 • Metodologia docent

Sessions teòriques. Classes magistrals realitzades pels professors de l'assignatura sobre els principals continguts del curs.

Sessions teòriques online. Classes teòriques generades pels professors o aprofitant bibliografia específica existent amb l’objectiu que l’alumne exerciti el seu aprenentatge de manera autònoma.

Sortida de camp. Visita a diferents arquitectures amb l’objectiu d’apropar als alumnes el contingut de les classes magistrals mitjançant l’experiència directa.

Estudi de casos pràctics. Anàlisi de les característiques constructives d'una sèrie d'edificis de referència.

Realització de pràctiques en grup. Disseny i construcció d'una maqueta a escala aproximadament real d'un fragment representatiu dels edificis estudiats. Estudi en detall d'alguna de les característiques tècniques més rellevants de cada cas i generació de documentació per a consulta general.

Tutories de seguiment de les pràctiques en grup.

Exposició pública de les pràctiques en grup.

Treball autònom. Ampliació de coneixements sobre la base de la bibliografia de referència.

Exercici d'avaluació individual.

 


 • Sistema d'avaluació competències específiques. (%)

30% Pràctica en grup. 1ª fase: maqueta.

25% Pràctica en grup. 2ª fase: estudi en detall.

35% Proba puntuable individual

 

Per a l’avaluació final es obligatòria l’assistència i realització de totes les proves.

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)
10% Expressió gràfica, expressió oral, expressió escrita, cultura arquitectònica general, assistència.
CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a les envolupants lleugeres.


Enllaç a la bibliografia E.T.S. d’Arquitectura del Vallès