Vés al contingut (premeu Retorn)

Tecnologia I

Qm Primavera 2013-2014

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

Idioma

290039

7

Obligatòria

Tecnologia

CA I

Català/Castellà

 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 7 crèdits x  25 h/crèdit =  175 h.
Aprenentatge dirigit:  7 crèdits x 11 h/crèdit = 77 h.
Teoria:      38,5 hores - 50%
Problemes: 38,5 hores - 50%
Laboratori:
Activitats dirigides (Tutoria mig grup):
Aprenentatge autònom: 98 hores
 • Equip docent

Joan Lluis Zamora Mestre, professor coordinador
J.A. Tribó, Alexandre Gauthier

 • Objectius genèrics (català)

Coneixer les exigències, mitjans tècnics, condicionants i repercusions de les activitats de construcció i condicionament de l'espai arquitectònic interior, cara a la seva aplicació en el projecte i direcció d'obres.

 • Objetivos genéricos (castellano)

Conocer los requerimientos, recursos técnicos, condicionantes y repercusión de las actividades de construcción y acondicionamiento del espacio arquitectónico interior para su aplicación en los proyectos y direcciones de obra.

 • Generic aims (english)

To know the requirements, technical resources, constraints and impacts of construction and conditioning activities of interior architectural spaces, with regard to your application in the project and project management.

 • Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

1. Analitzar les exigències tècniques, formals i informals, que planteja cada projecte de construcció i condicionament d'un espai interior.
2. Comprendre el caràcter sensible de la construcció interior: és la construcció que sentim i que fa habitable l'espai interior.
3. Emprar amb solvència vocabulari de materials, productes, elements d'obra propis de la construcció interior.
4. Conèixer la normativa que condiciona les intervencions d'adequació a l'interior dels edificis.
5. Comprendre i organitzar els processos d'execució d'obra propis de la construcció interior.
6. Integrar les tècniques de construcció i condicionament interior dels edificis amb la resta de subsistemes.
7. Comprendre i prevenir els fonòmens anòmals i d'envelliment dels elements constructius a l'interior.
8. Representar i especificar les instruccions i ordres pròpies del projecte i direcció d'obra d'interiors.
9. Adoptar decisions professionals amb responsabilitat ambiental, econòmica i social a les seves intervencions d'adequació de l'espai interior.

CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny de sistemes constructius i de condiconament de l'espai interior.

CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic específic.

CG3. Organitzar el treball i complir el pla previst a partir d'un encàrrec.

 

 • Web page
Consulteu ATENEA
 • Continguts

* Concepte d'exigència per l'ús. Concepte d'exigència tècnica. Les regles formals: el CTE. Les regles informals. Impacte ambiental del sector de l’adequació d’interiors

 

* Els elements constructius i de condicionament de l'espai interior.

 

* Els tancaments primaris de base : terres, soleres, plataformes, ferms.

* Els tancaments primaris verticals : envans, mampares, divisòries

* Els tancaments primaris de cobertura : sostres, cel rasos

* Sistemes de fixació lleugera

* La integració dels serveis i les instal·lacions a l'espai interior. Exigències i problemàtica. tècniques. solucions constructives.

* Els revestiments interiors inferiors : paviments

* Els revestiments interiors verticals: paraments

* Els revestiments interiors superiors : sostres

 

* Les obertures interiors

 

* Els sistemes d’enllumenat artificial

* Conceptes generals d’higrotèrmia

* Els sistemes de calefacció: sistemes per aigua i sistemes per aire

* Els sistemes de refrigeració: sistemes per aigua i sistemes per aire

* Els sistemes de ventilació

* Conceptes bàsics d’acústica i electro-acústica

 

* Els materials i productes per als interiors arquitectònics

 

* Els processos de posada en obra

 

* Anàlisi de la bondat constructiva de les solucions tècniques aplicades.

* Documentació de projecte necessària per a l'execució i legalització de l'obra.

* Oficis actuants i organització del treball.

* Metodologia de control de qualitat, temps i costos

* Control de l’impacte ambiental dels processos d’obra interior

 • Metodologia docent

Reflexiu.

L'ambient d'aprenentatge ha de propiciar la reflexió teòrica. D'aquesta manera, els alumnes poden anar prenent consciència de com aprenen i introduir millores en el seu propi procés d'aprenentatge.

Versemblant.

El professor ha de presentar als alumnes situacions reals. Es tracta d'facilitar l'aprenentatge a través de la relació de l'alumne amb un context complex i real.


Flexible.

L'ambient d'aprenentatge ha de permetre als alumnes aprendre quan ells puguin.


Obert.

S'ha de permetre als alumnes que part dels continguts els puguin aprendre per ells mateixos; cal oferir-los la possibilitat d'investigar i indagar
per a això, el millor és permetre l'accés a diferents i variades fonts d'informació.

Constructiu

S'ha de facilitar que la nova informació s'elabori i construeixi sobre l'anterior, contribuint a que l'alumne aprengui a partir del seu propi treball i
corregint els seus avanços posteriors.


Actiu.

Internet permet que els alumnes assumeixin un paper més actiu en el procés de adquisició de coneixements. A més es promou la interacció, la participació i la generació de saber per part dels propis alumnes.


Col·laboratiu.

Els alumnes adquireixen no només coneixements, sinó també habilitats per relacionar-se, comunicar-se i treballar en col·laboració amb altres alumnes.
 • Sistema d'avaluació.

L’objectiu de l’avaluació proposada és garantir al final del període lectiu de l’assignatura l’assoliment dels seus objectius d’aprenentatge.

 

És important també que en la mesura de les possibilitats disponibles l’alumne també estigui informat del seu ritme de progrés.


Es proposa fer una avaluació continua al llarg del curs en successius actes d’avaluació. Aquesta actes han estat dissenyats per tal que la seva realització també tingui un reflex en la maduració del alumne con a futur professional. Per aquest motiu es desenvoluparan tan en entorns de treball personal com de treball en equip, tan en activitats de camp com de gabinet, i tan en activitats propositives com de seguiment i gestió.

 

Per tal de superar l'assignatura és imprescindible que l’alumne es presenti i superi totes les proves d'avaluació consistents en :

 

* 1 treball de CAMP , INDIVIDUAL , (format de seguiment d’una obra de construcció i condicionament  interior  seleccionada pel propi alumne),  tutoritzat i assistit  a l’horari de consultes (la  participació quantitativa d’aquesta avaluació en la valoració final del rendiment de l’assignatura és del 30 %). El seguiment es realitza al llarg de tot el quadrimestre i el resultat es lliura i s’avalua a la fi de l’assignatura.

 

* 1 treball d‘ESTUDI , en EQUIP (format de concurs de solucions tècniques),  tutoritzat i assistit a l’horari de consultes (la  participació quantitativa d’aquesta avaluació en la valoració final del rendiment és del 30 %). Aquest treball es lliurarà a l’equador del desenvolupament de l’assignatura i el seu resultat es lliura i s’avalua immediatament.

 

* 1 prova  de coneixements teòrics,  INDIVIDUAL (format tipus test),  realitzada a classe dins de l’horari lectiu (vegeu calendari) el darrer dia del curs (la  participació quantitativa d’aquesta avaluació en la valoració final del rendiment és del 30%) i el resultat es lliura i s’avalua a la fi de l’assignatura.

 

L’assistència a les visites, conferències i altres actes acadèmics paral·lels promoguts per l’assignatura és obligatòria i es realitzarà, sempre que sigui possible, dins de l’horari de l’assignatura. (la  participació quantitativa d’aquesta avaluació en la valoració final del rendiment és del 10%)

 

La qualificació final  de cada alumne ponderarà la seva regularitat, la seva progressió i l'adquisició equilibrada de coneixements pràctics i teòrics.


 • Sistema d'avaluació competències genèriques. (%)

CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny de sistemes constructius i de condiconament de l'espai interior.

CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic específic.

CG3. Organitzar el treball i complir el pla previst a partir d'un encàrrec.

 

Enllaç a la bibliografia