Comparteix:

taller b

Equipaments culturals

Dilluns (Monday) 10:30 - 14:30            
Dimecres (Wednesday) 08:30 - 14:30  

 

Professor Responsable Joan Curós
Altres professors Santi Soto, Jaume Avellaneda, R. Farré, C. Jaén, Héctor Mendoza
Pàgina web de l'assignatura http://www.etsav.upc.edu/assignatures/tapb/

Objectius genèrics (català)
El curs es basa en la projectació d'un edifici públic i la seva interacció amb l'espai públic. El llenguatge arquitectònic de l'edifici a través de la planta baixa ha d'interactuar amb el teixit urbà de la ciutat on s'implanta. Aquesta interacció entre arquitectura i ciutat ha de generar un espai públic que captivi al ciutadà i no el deixi indiferent.

Objetivos genéricos (castellano)
 El curso se basa en la proyectación de un edificio público y su interacción con el espacio público. El lenguaje arquitectónico del edificio a través de la planta baja tiene que interactuar con el tejido urbano de la ciudad donde se implanta. Esta interacción entre arquitectura y ciudad debe generar un espacio público que cautive al ciudadano y no lo deje indiferente.

Generic aims (english)
 The course is based on the projection of a public building and its interaction with the public space. The architectural language of the building through the ground floor has to interact with the urban fabric of the city where is implanted. This interaction between architecture and city should create a public space that captivates the citizen and do not leave indifferent.
 
Continguts
1
El programa i el lloc: definició del programa o programes a desenvolupar a partir del programa docent.
2 Primeres idees amb la definició dels aspectes següents:
 • relació amb la ciutat.
 • primera comprovació de la forma .
 • primera solució de la matèria
 • primera proposta gràfica.
3 L’arquitectura proposada:
 • Relació ciutat-espai.
 • Forma d’abordar el programa concret: espais genèrics, la seva flexibilitat i adaptabilitat.
 • Espai projectat interior-exterior: la ciutat resultant, el món interior generat.
 •  La formalització de l’edifici. - La seva materialització - La forma de representar-lo.
4 El desenvolupament de l’arquitectura proposada:
 • El control de l’espai i la seva dimensió.
 • La consciència de la sostenibilitat com a determinant de l’arquitectura proposada: el lloc, el procés constructiu, la versatilitat de l’ús, el consum energètic.
 • De la matèria possible a la matèria necessària: l’estructura com a apropiadora de l’espai, la materialització de l’ envolvent, el control de la llum, el so, el clima...
5 L’edifici com a síntesi final i el seu sistema de representació.

Competències

Respecte a habilitats:

 • Aprofondir en l’elaboració d’una idea com a concepció arquitectònica i la seva relació amb la concepció estructural i constructiva de l’edifici.
 • Ser capaç de projectar grans sales, edificis d’ús col·lectiu de nova construcció, amb predomini de, com a mínim, una gran sala, per a reunions, celebracions, espectacles, exposicions.
 • Aprofundir amb el sistema constructiu, estructural i de representació del projecte.

Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Comprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny
X Estudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis
X Cercar referències documentals
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Capacitat de treball en equip: habilitat per treballar en un entorn interdisciplinari
X Flexibilitat durant el desenvolupament d'un projecte.
X Gestió de recursos materials
X Desenvolupmant de la sensibilitat artística.
X Atenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
X Atenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Es valorarà l’actitud participativa de l’alumne i el treball diari desenvolupat
Tradicionalment, en una fase significativa, es treballa en grup. Serà imprescindible la col·laboració responsable .

Entrega 1: 10%
Entrega 2: 15%
Entrega 3: 15%
Entrega final: 60%