Comparteix:

taller a

Dilluns (Monday) 10:30 - 14:30 T4 - P01             
Dimecres (Wednesday) 08:30 - 14:30 T4 - P01

 

Professor Responsable Jordi Parcerisas
Altres professors Tomeu Ramis, Marta Adroer, Jaume Torrents, J. A. Tribó

Objectius genèrics (català)
A partir d'unes dades reals i acotades, es tracta de formalitzar un projecte arquitectònic atenent a tots els aspectes que hi intervenen: integració urbana, funcionalitat, relació forma-contingut, coherència interna entre el projecte i la seva resolució estructural i constructiva...
Es fa especial èmfasi en que els conduicionants reals siguin el motor de l'idea de projecte.
L'alumne ha de raonar les decisions que pren i validar-les tècnicament. Creiem que això es un bon aprenentatge de cara a futurs projectes. I la concreció material ajudar a introduir variables que facin avançar el procés prova-error, que és un projecte arquitectònic..

Objetivos genéricos (castellano)

A partir de datos reales y acotados, se trata de formalizar un proyecto arquitectónico atendiendo a todos los aspectos que intervienen: integración urbana, funcionalidad, relación forma-contenido, coherencia interna entre el proyecto y su resolución estructural y constructiva...
Se hace especial énfasis en que los condicionantes reales sean el motor de la idea del proyecto.
El alumno ha de razonar las decisiones que toma y validarlas técnicamente. Creemos que esto es un buen aprendizaje de cara a futuros proyectos. Y la concreción material ayuda a introducir variables que hagan avanzar el proceso prueba-error, que es un proyecto arquitectónico. 


Generic aims (english)
 
 
Web page

http://www.etsav.upc.edu/assignatures/tapa


Continguts
1
La forma com a resultat de decisions projectuals i tècniques.
2 Adequació al lloc i al programa. Encaix als condicionants topogràfics, geotècnics, normatius...
3 Resolució del programa d'acord amb estratègies formals, energètiques i estructuralsl.

Objectius específics

Resoldre un edifici incorporant les solucions tècniques, constructives, estructurals dins de l'idea matriu del projecte.


Competències genèriques i transversals
Estudi i anàlisi de projectes similars com a mètode de treball. Treball en equip.
Anàlisi de un projecte real, construït i visitable: Correspodència entre la representació i la realitat.
Coneixement de normes i estàndards que influeixen en el plantejament del projecte.
Coneixement d'estratègies d'estalvi d'energia i adequació al projecte.
Representació de les idees de manera comunicativa. rigor en la representació.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

formació de tres grups, amb un professor del departament de projectes encarregat.
Assistència a classe obligatòria, amb un mínim del 80% de les classes. Lliurament de treballs específics de tecnologia en paral·l3l al projecte. La manca d'aquests lliuraments impedirà la qualificació final.
Estudi, per part dels alumnes, de projectes similars. Exposició pública.
Tres lliuraments parcials, corresponents a les setmanes 4, 10 i 16, amb un percentatge de la nota final. 10% de la nota discrecional. Correccions públiques dels treballs desprès de cada lliurament. Correccions individuals abans de l'últim lliurament.