Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanística VIII

Qm Tardor 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11234 3 (2,5 ECTS) 1,5T + 1,5P UOT Troncal 2


 

Dimarts (Tuesday) 08:30 - 10:30 T4 - P06

 

Professor Responsable

Altres professors

Doctorands
Carles Llop

Xavier Matilla

Marta Carrasco i Konstantinos Kourkoutas


Objectius genèrics (català)
Projectes de ciutat i territori. Explorar els llocs emergents de projecte a la Barcelona metropolitana.

Objetivos genéricos (castellano)
Proyectos de ciudad y territorio. Explorar los lugares emergentes de proyecto en la Barcelona metropolitana.

Generic aims (english)
Territory and city and projects. To explore the emerging sites in Barcelona metropolitan area.
Continguts
1 El procés d’urbanització mundial i els territoris al segle XXI.
2 La formació metropolitana de la regió metropolitana de Barcelona, i els elements clau actuals per un projecte renovat de la metròpoli.
3 Temes recurrents. Noves demandes i nous projectes del projecte de ciutat contemporània.
4 Articulacions. Reciclatges urbans i la requalificació de llocs amb valor afegit.
5 Acupuntura urbana i operacions de vertebració urbana i territorial
6 Noves àrees de centralitat.
7 Les malles metropolitanes (1) Ecològic- paisatgístiques
8 Les malles metropolitanes (2). Sistemes viaris i de mobilitat.
9 Visita de curs: el projecte de ciutat a (Municipi de l’Arc Metropolità de Barcelona)
10 Exposició i debat final sobre el treball

Objectius específics
Introduir a l’estudiant al projecte de ciutat sobre la base de temes i tòpics urbanístics contemporanis
rellevants: mitjançant una indagació dels diversos tipus de projectes urbans i territorials que
constitueixen l’ideari per un projecte de ciutat i la intervenció a escala territorial, utilitzant com a cas
d’estudi referencial la metròpoli de Barcelona.

Respecte a coneixements:
 1. Conceptes de la projectació urbana i territorial.
 2. Estratègies territorials per abordar els temes rellevants de l’ordenació del territori i el projecte
  de ciutat contemporanis:
  - La comprensió i anàlisi de l’ús del territori i el sistema de ciutats resultant.
  - La mobilitat i les xarxes infrastructurals.
  - La preservació dels valors territorials, el mediambient i la protecció del patrimoni.
  - El projecte de la vivenda, com a eix central, en els diversos contextos urbans.
  - L’ordenació del territori a partir dels sistemes d’espais lliures territorials.
  - La construcció dels espais d’articulació i equilibri.
  - Estructura territorial basada en els sistemes urbans organitzats per les infrastructures de connexió.
  - La gestió dels projectes.
Respecte a habilitats:
 • Interpretar les formes contemporànies dels sistemes territorials metropolitans.
 • Saber plantejar lògiques projectuals per a la seva transformació.
 • Comprensió de les formes del projecte i les escales diverses.
 • Establiment d’una base disciplinar d’integració de les propostes de projecte amb els escenaris i instruments de gestió pertinents per portar-les a la pràctica.
Respecte a competències:
 • Capacitat d’anàlisi a l’escala urbana i territorial.
 • Capacitat de síntesi per la definició dels problemes i les oportunitats dels sistemes urbans i
  territorials contemporànies.
 • Capacitat de treball en el món local.

Web page http://urb8.50webs.com/
Competències genèriques i transversals
X Raonament crític: anàlisi i valoració d’alternatives diferents
X Comprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
X Comunicació escrita i oral: selecció i utilització dels mitjans idonis.
x Cercar referències documentals.
X Documentar casos pràctics.
X Capacitat de presentació dels treballs realitzats.
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Gestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
X Flexibilitat durant el desenvolupament d'un projecte.
X Atenció a l’ètica professional i a la sensibilitat social
X Atenció als aspectes mediambientals

Metodologia docent i sistema d'avaluació
El curs es desenvoluparà en forma de Seminari, a partir de 4 sessions de presentació teòrica i de projectes a l’àmbit metropolità de Barcelona, i 6 sessions de seminari amb les presentacions de casos d’estudi.
Es realitzaran, a més un parell de visites a institucions de l’àmbit metropolità de Barcelona per aprofundir sobre els continguts dels projectes que estan realitzant.
Es distribuirà entre els estudiants un llistat de tòpics i de projectes a analitzar. Els encarregats de cada tema presentaran en les sessions corresponents el tema desenvolupat i lliuraran al final de la seva intervenció un dossier de l'exposició.
L'avaluació del curs es realitzarà en base a l'assistència presencial a totes les sessions, en base a la presentació del treball i al dossier elaborat per cada alumne o grup d'alumnes (màxim dos).

Assistència al curs i participació en els debats
Presentació d’un treball, 60%
Exposició i debat-seminari sobre el treball, 40%