Vés al contingut (premeu Retorn)

Construcció V

Qm Tardor 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11203 4 (3ECTS) 2T + 2P CA 1 Troncal


Professor Responsable Marta Adroer
Altres Professors

Objectius genèrics (català)

Construïr a partir dels materials: formigó i formigó armat.

Objetivos genéricos (castellano)

Construir a partir de los materiales: hormigón y hormigón armado.

Generic aims (english)

To construct form materials: concrete and reinforced concrete.

Continguts

1 Els components del formigó i els diferents tipus de ciments així com els camps d’aplicació
2 El tipus d’armadures (barres, fibres, malles) i el disseny de peces armades elementals com pilars, jàsseres, sabates i murs.
3 El comportament de formigó endurit i les característiques físiques, com densitat, elasticitat, resistència a compressió i tracció, permeabilitat, retracció i fluència.
4 Formigonat en condicions especials de temperatura. Disseny de junts de retracció i dilatació
5 El concepte de resistència, característica, resistència real i resistència estimada. Descripció del mètode de control estadístic del formigó.
6 La durabilitat i els processos de deteriorament físics i químics.

Competències

Respecte a coneixements:

  • Construir amb formigó i conèixer els requeriments de la posta en obra.
  • Conèixer els aspectes normatius que regulen la col·locació d’armadures i construcció en formigó armat.
  • Conèixer el comportament del formigó, el control de la qualitat i la durabilitat.
Respecte a habilitats:
  • Capacitat de disseny arquitectònic amb elements de formigó armat i resoldre detalls constructius de peces armades simples i juntes.
  • Capacitat d’anàlisi dels requeriments constructius.
  • Capacitat de comunicació oral i escrita amb el lèxic propi de la tecnologia.

Competències genèriques i transversals

X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Comprendre les especificacions d'un projecte i fer-ne el disseny.
X Estudiar normes i estàndars i aplicar-les a un projecte.
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment.
X Gestió del temps: capacitat d'establir prioritats en el treball.
X Flexibilitat durant el densenvolupament d'un projecte.
X Gestió de recursos materials.

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Avaluació continuada amb exercicis pràctics d’aplicació dels coneixements donats a classe:30%
2 proves individuals: 60%
El 10% restant és de lliure disposició del professor de pràctiques i completarà l’avaluació de l’alumne.

Enllaç a la bibliografia