Vés al contingut (premeu Retorn)

Condicionament i Serveis I

Qm Tardor 2012-2013
Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament Tipus H/s treball estudiant
11205 3 (2,5ECTS) 1,5T + 1,5P CA 1 Troncal 1La docència de Condicionament i Serveis I s'encabirà a la docència de l'assignatura Tecnologia II (290044) del nou pla d'estudis.  Els professors de l'assignatura us indicaran el calendari els primers dies de classe.

 

Professor Responsable Lluis Parramón
Altres professors Alexandre Gauthier

Objectius genèrics (català)
El serveis com a part indisoluble del projecte arquitectònic. Disseny i càlcul dels serveis als edificis.

Objetivos genéricos (castellano)
Los servicios como parte indisoluble del proyecto arquitectónico. Diseño y cálculo de instalaciones en los edificios.

Generic aims (english)

Facilities and services as inseparable parts of the project itself. Housing design and calculations.


Continguts
1 Introducció. Fontaneria. Principis bàsics.
2 Fontaneria. Disseny i elements d’una xarxa.
3 Fontaneria. Energia solar activa. Productors i acumuladors. Practica 1.
4 Fontaneria. Càlcul. Practica 2.
5 Xarxes de sanejament. Principis bàsics. Elements
6 Xarxes de sanejament. Practica 3. Examen primer bloc temàtic.
7 Electricitat. Principis bàsics. Elements.
8 Electricitat. Disseny d’una xarxa. Practica 4.
9 Electricitat. Càlcul. Practica 5.
10 Xarxes de gas. Principis bàsics. Elements. Disseny i càlcul d’una xarxa.
11 Elements de transport vertical. Tipus. Reglament.
12 Prevenció d’incendis. Principis bàsics. Elements. Normativa.
13 Petit cablejat i prevenció.
14 Prevenció d’incendis. Practica 6. Examen segon bloc temàtic.
15 Sessió practica.

Objectius específics

Dotar als alumnes dels coneixements bàsics per redactar un projecte senzill incloent-hi els serveis.


Competències genèriques i transversals
X Solució de problemes: anàlisi de solucions òptimes en front de projectes complexos
X Comprendre les especificacions d’un projecte i fer-ne el disseny
X Estudiar normes i estàndards i aplicar-les a projectes
X Capacitat de realitzar un treball teòric/pràctic individualment
X Gestió del temps: capacitat d’establir prioritats en el treball
X Flexibilitat durant el desenvolupament d’un projecte
X Gestió de recursos materials

Metodologia docent i sistema d'avaluació

2 exàmens que representen el 70% de la nota i 6 practiques que es qualifiquen que representen el 30 restant de la nota. Al menys 1 dels 2 examen haurà de tenir la qualificació mínima d’aprovat.