Vés al contingut (premeu Retorn)

Urbanisme I

Qm Tardor 2012-2013

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

290033

5

Obligatòria

Urbanística

UOT


 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 5 crèdits x 25 h/crèdit = 125 h.
Aprenentatge dirigit: 5 crèdits x 11 h/crèdit = 55 h.
Teoria
Problemes
Laboratori
Activitats dirigides (Tutoria mig grup)
Aprenentatge autònom


27,5 hores - 50%
27,5 hores - 50%


70 hores

 

 •  Equip docent

Ricard Pié, professor responsable.
Joan Solà, altres professors.

 •  Objectius genèrics (català)

L’estudi de les ciutats mitjanes catalanes és una excusa per aprendre a llegir la ciutat com un producte històric, geogràfic, econòmic i social. En el curs anterior es va fer una primera aproximació a aquest tema des de les ciutats globals en l’assignatura “Arquitectura i ciutat”. En aquest quadrimestre es proposa completar aquesta introducció amb una aproximació a les formes construïdes de les ciutats mitjanes catalanes, confegint un Atlas cartogràfic de les seves formes.

 

 •  Objetivos genéricos (castellano)

El estudio de las ciudades medianas catalanas es una excusa para aprender a leer la ciudad como un producto histórico, geográfico, económico y social. En el curso anterior se hizo una primera aproximación a este tema desde las ciudades globales en la asignatura "Arquitectura y ciudad". En este cuatrimestre se propone completar esta introducción con una aproximación a las formas construidas de las ciudades medianas catalanas, confeccionando un Atlas cartográfico de sus formas.

 •  Generic aims (english)

The study of medium sized towns Catalan is an excuse to learn to read the city as an historical, geographical, economic and social. In the previous year made a first approach to this issue from the global cities in the course "Architecture and city." In this semester is to complete this introduction with an approach to the built form of Catalan medium cities, making an Atlas cartographic form.

 •  Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Entendre el projecte de paisatge com a transformador del lloc, ciutat i territori.
 • Conèixer models històrics d'espais lliures urbans de referència.

Es pretén que l’estudiant assoleixi les següents competències i habilitats:

-  Entendre les raons geogràfiques i històriques de l’emplaçament de la ciutat.

-  Desxifrar les condicions particulars de cada lloc.

-  Fer una lectura sistèmica de les infraestructures i teixits de la ciutat.

-  Analitzar processos i avaluar diferencies.

-  Interpretar i cartografiar la ciutat i el territori

 

 • Web page


 •  Continguts

Els objectius del curs són en relació amb el coneixement de la ciutat:

- L’estudi de la ciutat com un sistema de capes (palimpsest): el medi, les infraestructures i els teixits urbans.

- El medi entès com la matriu biofísica i paisatgística del lloc.

- Les infraestructures, els equipaments i serveis com el sistema públic que assegura la condició urbana de la ciutat.

- Els teixits urbans com les formes construïdes del sistema de la residència, l’activitat i l’oci.

 

Els objectius del curs, en relació a la sostenibilitat, el paisatge i la convivència són:

- Conèixer les condicions en les que es produeix el debat sobre la sostenibilitat i la seves repercussions urbanes.

- Aprendre la història del paisatgisme a l’Europa mediterrània i els valors que aporta al coneixement i projecte de la ciutat actual.

- Aproximar-se a la qüestió de la ciutat com un espai responsable de solidaritat i convivència.

 

 •  Metodologia docent

El curs s’organitza en dos tipus de classes: teòriques i pràctiques. Cada classe teòrica té assignades dues lectures, que seran presentades per dos grups d’estudiants. L’exposició de cada grup no superarà els quinze minuts i se suportarà amb un màxim de cinc diapositives (power point, pdf, etc.).

 

Les classes pràctiques es dedicaran a l’anàlisi i avaluació dels treballs de l’Atlas. Per facilitar aquesta feina es faran algunes classes de suport dedicades a temes de cartografia i d’instruments de lectura i interpretació.

 

Les correccions de l’exercici es faran de manera col·lectiva. La correcció per grups es farà exclusivament per preparar la presentació de les lectures recomanades. El darrer mes es confeccionarà un horari de consultes per a la correcció individualitzada, per grups de treball.


 • Sistema d'avaluació.

Presentació del text recomanat                                                                    15% nota curs

Presentació intermèdia Atlas                                                                        15% nota curs

Presentació final Atlas                                                                                  40% nota curs

Examen teòric                                                                                              15% nota curs

Participació i interès                                                                                     15% nota cursEnllaç a la bibliografia