Vés al contingut (premeu Retorn)

Dibuix II

Qm Tardor 2012-2013

Codi

Crèdits

Tipus

Matèries

Departament

290024

6

Obligatòria

Dibuix arquitectònic

EGA I


 • Hores de dedicació de l'estudiant
Hores totals: 6 crèdits x 25 h/crèdit = 150 h.
Aprenentatge dirigit: 6 crèdits x 11 h/crèdit = 66 h.
Teoria
Problemes
Laboratori
Activitats dirigides (Tutoria mig grup)
Aprenentatge autònom


10 hores - 15%

56 hores - 85%

84 hores

 

 •  Equip docent

Joan Font Comas, professor responsable.
Isabel Crespo, Francisco Martínez Mindeguía, Núria Garcia Soto.


 •  Objectius genèrics (català)

Dibuix tècnic, expressiu i comunicatiu de l'arquitectura.
Coneixement del sistema acotat, control del pla i representació del terreny.
Control gràfic de la geometria de la forma polièdrica.
Traçat i tractament d'ombres com a eina de lectura i d'expressió de la forma.
Dibuix tècnic d'arquitectura amb valors expressius i comunicatius amb tècniques manuals i informàtiques: iniciació a la narració gràfica.

 •  Objetivos genéricos (castellano)

Dibujo técnico, expresivo y comunicativo de la arquitectura.
Conocimiento del sistema acotado, control del plano y representación del terreno.
Control gráfico de la geometría de la forma poliédrica.
Trazado y tratamiento de sombras como herramienta de lectura y de expresión de la forma.
Dibujo técnico de la arquitectura con valores expresivos y comunicativos con técnicas manuales e informáticas: iniciación a la narración gráfica.


 •  Generic aims (english)

Technical drawing, expressive and communicative architecture.
Limited knowledge of the system, control plane and terrain representation.
Control graph polyhedral geometry.
Tracing and treating shadows as a tool for reading and expression of form.
Technical drawing of architecture with expressive and communicative values ​​with manual and computer techniques: introduction to graphic narrative.

 

 •  Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:
 • Introducció a les eines informàtiques per al dibuix.
 • Dibuix tècnic d'arquitectura amb valors expressius i comunicatius, amb tècniques manuals i informàtiques: narració gràfica.
 • Traçat geomètric d'ombres i tractament expressiu de l'ombrejat.
 • Contorns i plens, jerarquia, valors de línia, tramats. Profunditat en el dièdric.
 • Control del pla, sistema acotat i representació del terreny.
 • Coneixement geomètric de superfícies constructives.
 • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar les convencions dels gràfics més usuals: format, títols, peus, llegendes...
 • Saber recopilar un material gràfic en un document organitzat.

 

 • Web page

 

 •  Continguts
 1. Anàlisi geomètric de les formes constructives aplicat a la resolució de casos d'intersecció de formes polièdriques.
 2. Estudi geomètric de les ombres en projeccions dièdriques i axonomètriques de figures arquitectòniques.
 3. Anàlisi perceptiu de les ombres en la forma i l'espai arquitectònics. Degradats, contrast, clarobscur.
 4. Representació técnica i valoració comunicativa del projecte arquitectònic, a partir de representacions convencionals, ortogonals i axonomètriques. Ús dels valors de línia, les ombres solars, els clarobscurs, el color i els altres recursos gràfics, per suggerir de la tridimensionalitat i transmetre les qualitats formals del projecte.
 5. Aplicació de les eines informàtiques per a la represntació del projecte, estructuració i gestió de la informació, aprofitament dels recursos informàtics i control àgil dels processos d'impressió.
 6. Construcció al llarg del curs d'una carpeta de dibuixos, amb els dibuixos i impressions de les pràctiques. La seva finalitat és recollir el procés d'aprenentatge de l'estudiant i haurà d'estar sempre disponible per a la consulta del professor corresponent

 

 •  Metodologia docent
La base teòrica i el suport instrumental són imprescindibles per al seguiment de les sessions de classe que consisteixen en exercicis pràctics de resolució de problemes amb l'assistència del professorat a l'aula. Per això tot el material didàctic de suport es dona, a través del campus virtual ATENEA, abans de les classes presencials.
És necessari que l'estudiant port ordinador portàtil amb el software instal·lat i cable per connexió de dades, per seguir les classes adequadamanet.
L'escola donarà totes les facilitats per tal que cada estudiant disposi del material adequat. L'Aula compta amb la instal·lació necessària per aquesta assignatura (connexions a xarxa elèctrica i a dades).
Els exercicis tenen per objectiu els resultats d'aprenentatge. El seguiment individual que faran els professors pretèn adaptar el procés a cada estudiant.
La primera part del curs es desenvoluparà amb exercicis ptràctics orientats i dirigits a aconseguir el control geomètric de les formes tridimensionals a partir de representacions planes. A la segona part, a partir de l'anàlisi d'exemples, es resoldrà la representació de casos concrets, aprofundint en les capacitats comunicatives de les representacions convencionals del projecte arquitectònic i en la construcció i gestió dels models informàtics. Es treballarà sobre diferents tipologies de dibuix, per entendre com el tema, els mitjans, l'emisor i el receptor condicionen la forma del dibuix.


 • Sistema d'avaluació competències específiques. %
1er examen: 20%
2on examen: 25%
1er treball: 20%
2on treball: 25%
seguiment:10%

 • Sistema d'avaluació competències genèriques. %
CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar les convencions dels gràfics més usuals: format, títols, peus, llegende, etc.
CG3. Saber recopilar un material gràfic en un document organitzat.

Enllaç a la bibliografia Estudis 2014-15 o anteriors