Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació de la competència en 3a llengua

1) - Estudiants de nou accés en el curs acadèmic 2014-2015 i posteriors

Els estudiants de nou accés han d’acreditar, a través d’un certificat oficial, el nivell B2 de coneixements d’una tercera llengua, que pot ser:

  •  Anglès
  • Francès

  • Alemany

  • Italià

 

Els estudiants que cursen els estudis de Grau en Estudis d’arquitectura, abans de finalitzar aquesta titulació hauran d’acreditar aquesta competència per poder sol·licitar el títol oficial. Aquests estudiants són els procedents de les vies de preinscripció següents: 

Via 0: Batxillerat i proves d’accés a la universitat (PAU)

Via 4: Cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU

 

La documentació que cal presentar a Secretaria: 


Col·lectius

Document

Estudiants que han cursat el Batxillerat a l’estat espanyol

Certificats i diplomes d’idiomes del nivel B2.2 o superior de la Taula de certificats d’idiomes aprovada pel CIC

Estudiants que han cursat el Batxillerat o assimilat en centres estrangers

Títol de batxillerat o assimilat i títols universitaris

Estudiants que han cursat el Batxillerat o assimilat  en escoles autoritzades d’altres països a l’estat espanyol

Títol de batxillerat o assimilat corresponent (llista d'escole)

 

Aquest document es pot presentar a la Secretaria acadèmica del centre conjuntament amb la resta de la documentació de la matrícula.

 

2) - Estudiants que van accedir a la UPC abans del curs acadèmic 2014-2015 i resta d’estudiants de nou accés del curs acadèmic 2014-2015 i cursos posteriors

 Els estudiants del col·lectius següents:  

a) Estudiants que hagin accedit a la UPC abans del curs 2014-2015.

b) Estudiants de nou accés del curs 2014-2015 i posteriors, corresponents a les vies d’accés per preinscripció detallades a continuació:

Via 2: Titulats

Via 7: Estudiants de batxillerat/COU amb PAU

Via 8: Estudiants d’FP2/CFGS

Via 9: Més grans de 25 anys

Via 10: Més grans de 40 anys

Via 11: Més grans de 45 anys

 

Poden obtenir la competència en 3a llengua (preferiblement anglès), en acabar els estudis en algun dels supòsits següents: 

  • Haver obtingut com mínim 9 ECTS en assignatures impartides completament en una tercera llengua. 

  • Elaborar i defensar el treball fi de grau en una tercera llengua. 

  • Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa i han obtingut un mínim de 9 ECTS. 

                                                      -  Imprès de sol·licitud

                                                      -  Original i fotocòpia del certificat o títol