Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructures de formigó armat. Forjats unidireccionals i bidireccionals

Qm Tardor 2015-2016

Qm

Nivell Quadrimestre

Núm. màxim d'estudiants

Idioma

Prerequisits

T

7-10

30

Castellà

Estructures III (pla 2014)

Estructures IV (pla 1994)

 

Codi

Crèdits

Distribució (T, P, L)

Departament

H/s treball estudiant

 290168

4,5 (4 ECTS)

2,25T + 2,25P

EA

2h

 

Dia d'imparticióHora d'imparticióDurada

Dimecres (Wednesday)

16:00 - 19:40                                      

12 setmanes             

 

Equip docentProfessor

Professor responsable

Pepa Gómez                               

Altres professors Xavier Gimferrer                                                                   


Objectius generics (català)

L’assignatura es planteja com una continuïtat de la assignatura Estructures IV de Grau d’arquitectura, consolidant i ampliant els coneixements adquirits del formigó armat mitjançant l’aplicació pràctica sobre l’estructura unidireccional (pòrtics de barres i forjats o lloses alveolars unidireccionals) o bidireccional (forjat reticular o llossa massissa) del mateix edifici estudiat a l’asignatura esmentada.

Programes de càlcul amb ordinador que es poden utilitzar: Wineva, Cypecad,Tricalc.


Objetivo genérico (castellano)

La asignatura se plantea como una continuidad de la asignatura Estructuras IV de Grado de arquitectura, consolidando y ampliando los conocimientos adquiridos del hormigón armado mediante la aplicación práctica sobre la estructura unidireccional (pórticos de barras y forjados o losas alveolares unidireccionales) o bidireccional (forjado reticular o losa maciza) del mismo edificio estudiado en la asignatura mencionada.
Programas de cálculo con ordenador que se pueden utilizar: WinEva, Cypecad, Tricalc.


Generic aims (english)

Calculation computer programmes can be also used. Wineva, Cypecad, Tricalc..


Resultats de l'aprenentatge

  • Conèixer el comportament de les estructures unidireccionals i bidireccional.
  • Abordar el càlcul d’estructures amb ordinador i comparar els resultats amb càlculs manuals.Continguts

1

Forjats unidireccionals. Predimensionament i càlcul. Aplicació del programa Wineva

2

Programa Cype. Estructura unidireccional de pórticos y forjados. Dades generals i introducció de la geometria.

3

Cype. Introducció de càrregues.

4

Cype. Unificació armadures i obtenció de plànols. Comparació de resultats.

5

Forjats sense bigues. L’estructura elemental: dues bigues que es creuen en l’espai. Alleugerat de lloses. La secció en T. Zonificació de la llosa segons els seus esforços. Definició de las zones massisses i alleugerades. El mètode dels pòrtics virtuals.

6

Definició de las barres del P.V. i dels seus valors estàtics. Distinció entre els valors estàtics per a càrregues verticals i horitzontals. Particularitats sobre els estats de càrregues.

7

Aplicació del Wineva als pòrtics virtuals. Banda central i de suports. Definició. Distribució dels moments entre bandes.

8

Armat de reticulars. Seccions rectangulars i en T (zona de positiu i negatiu). Pràctica.

9

Comprovació a tallant. Armat.Pràctica.

10

Comprovació a punxonament. Armat. Pràctica.

11

Programa Cype. Modificació de l’estructura. Estructura bidireccional.

12

Comparació de resultats amb els pórtics virtuals.


Sistema d'avaluació

Primer lliurament 10%.

Segon lliurament 10%.

Tercer lliurament 80%.

 

Bibliografia

Enllaç a la bibliografia