Comparteix:

Estructures metàl·liques

Qm Tardor 2015-2016

Qm Nivell Quadrimestral Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T 7-10 40 Estructures III Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290173 4,5 (4 ECTS) 2,25T + 2,25P EA 3¾ hores setmanals

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes
Divendres (Friday) 15:30 - 19:10                       12

 

Professor Responsable Ignacio Costales Calvo                                                                 
Altres professors          Objectius

Dominar el llenguatge de l'estructura metàl·lica, controlant els detalls constructius i aprenent els mètodes d'anàlisi del comportament resistent.Subject abstract

To handle the language of metal structures, taking into account the constructive details and learning the
methods of analysis and resistant behaviour.Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Conèixer els materials i les seves qualitats bàsiques.
  • Entendre els requeriments de l'edificació.
  • Conèixer les parts de l'edifici.
  • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en una presentació oral i escrita.Continguts

1 Disseny d'estructures metàl·liques.
2 Càlcul global d'estructures.
3 Resolució de les unions.
4 Estabilitat general d'una estructura metàl·lica.
5 Ús d'Autodesk Robot Structural Analysis Professional.Mètode d'avaluació

Treball pràctic que es desenvoluparà al llarg de 14 setmanes.

 

Bibliografia

UDÓS, Vicente: Cálculo de estructuras de acero: Manuales

ARGÜELLES, Ramón: La estructura metálica hoy. Madrid, Librería Técnica Bellisco, 1975.

BRUFAU, Robert; ARGUIJO, Manuel: L’estació de Bellaterra, motiu per a un curs d’estructures metàl·liques. ETSAV.

ARGÜELLES ÁLVAREZ, Ramón; Estructuras de acero. Cálculo. Volumen 1.

ARGÜELLES ÁLVAREZ, Ramón; Uniones y sistemas estructurales. Cálculo. Volumen 2.

BRUFAU, Robert; COSTALES, Ignacio; Módulo 10- Estructuras Metálicas. ETSAV

ORTIZ HERRERA, Jesús; VILLA CELLINO, Julia; Cálculo de estructuras de acero frente al incendio. Publicaciones APTA.

FRANSSEN, Jean-Marc; VILA REAL, Paulo; Fire Design of Steel Structures. ECCS.